އެމްޔޫ ސްޓޯރުގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

އެމްޔޫ ސްޓޯރުން ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވި އާ ފިހާރަ --- ފޮޓޯ: އެމްޔޫ ސްޓޯ

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ އެމްޔޫސްޓޯރުގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ނިރޮޅުމަގުގެ މެއިން ބަސްޓޮޕް ކުރިމައްޗައްވާ ގޮތަށް ހުޅުވި އެ ފިހާރައިން މާލެ އާއި އެއް އަގެއްގައި މުދާ ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްޔޫސްޓޯރުން ބުނެ އެވެ.

އެމްޔޫސްޓޯރުން ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވި އާ ފިހާރަ --- ފޮޓޯ: އެމްޔޫ ސްޓޯ

ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ވެސް ހުޅުމާލޭ ފިހާރައިން މުދާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެ ފިހާރަ ހުޅުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ހުޅުމާލޭގައި ރީޓޭލްކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުމާލެ އަށް މުދާ އުފުލުމުގައި ދިމާވެފައިވާ އުނދަގޫތައް ކުޑަކޮށް، އެމްޔޫސްޓޯރުން ވިއްކާ މުދާ ހުޅުމާލެއިން ފަސޭހަކަމާ އެކު ފޯރުކޮށް ދިނުން ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެ އެވެ.

އެމްޔޫސްޓޯރުން ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވި އާ ފިހާރަ --- ފޮޓޯ: އެމްޔޫ ސްޓޯ

އެމްޔޫ ސްޓޯރަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަގްބޫލު ލެކްނޯ ޖޫހާއި ލެކްނޯ ކިރު، އަދި އިންޑޯމިލްކާއި އޮލިޓަލިޔާ އޮލިވް އޮއިލް ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތައް ވިއްކާ ފިހާރައެކެވެ.

comment ކޮމެންޓް