Sun Online

އެންމެފަސް

ފުލުހުން މަޓީގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފި 11 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން
ޕީޕީއެމް ގަރާރު މަޖިލީހުން ފާސް ނުކުރިޔަސް ވާނެ ގެއްލުމެއް ނެތް: ޕީޕީއެމް 13 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ރާއްޖެ - ސްރީ ލަންކާ ރާއްޖެއާ މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް، މަސީހުއާ ހިއްސާކުރައްވައިފި 14 ގަޑި 48 މިނެޓް ކުރިން comment 4
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ގަރާރު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާކަށް ތަޅުމުގައި 43 މެމްބަރުން ތިބޭކަށް ނުޖެހޭ: އަދުރޭ 14 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން comment 2
މަޖިލިސް ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރު ގައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި 15 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން comment 2
މަޖިލިސް ރައްޔިތުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނިންމާ ނަމަ މަދުވެގެން 43 މެމްބަރުން ތިބެންޖެހޭ! 16 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން comment 5
އަލީ ހުސައިން މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިންގެ މައްޗަށް ތިން ތުހުމަތެއް! 16 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން
ރައީސް ނަޝީދު ރައީސް ނަޝީދު އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި 17 ގަޑި 40 ސިކުންތު ކުރިން comment 9
މެމްބަރު ނަޝީދު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި މަޖިލީހާއި ކޯޓުތަކުގެ ބާރު ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ނަޝީދު 17 ގަޑި 29 މިނެޓް ކުރިން comment 9
ދިވެހި ސަރުކާރު "އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް" 18 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 30 ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި 18 ގަޑި 20 މިނެޓް ކުރިން comment 8
މަޖިލިސް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ހިމެނޭ ހުރިހާ މަގެއް ބަންދުކޮށްފި 20 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން comment 2
މަޖިލިސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ 11 ޖަހާއިރަށް ފަސްކޮށްފި 21 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކުޅުދުއްފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމެނީ! 1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
ފުލުހުން ފުލުހަކާ މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތު އަނެއްކާވެސް ނާދިރާއަށް 1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 5
ފުލުހުން ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ތިބި ހަމީހުންގެ ބަންދަށްވެސް ހަތް ދުވަސް! 1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު 10،000 ފްލެޓުގެ ތެރޭން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މުއިއްޒު 1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 4
DB released 01.