Sun Online

އެންމެފަސް

މަޖިލިސް މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ލިބިގެންވާ ގާނޫނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ގޮވާލައިފި 15 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މަދު ދަރިވަރުން ތިބޭ ސުކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަލްޓިގްރޭޑް ޓީޗިން ތައާރަފްކޮށްފި 16 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން
ޔޫއެންޑީޕީ އުތުރުގެ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން "މިއަހެލި" ޕްރޮގްރާމް އަންނަ މަހު 28ގައި 16 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން
ހައްޖު ދިވެހި ހައްޖާޖީން ދަތުރުކުރި ބަހަކުން ދުންއަރާތީ، އެ ބަހުން މީހުން ހުސްކޮށްފި 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ސަމީރު ދޫކޮށްލައިފި 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
މަރުގެ މައްސަލަތައް އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކުޑަކުއްޖަކާ އެކު އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 3
މަރުގެ މައްސަލަތައް އިއްސެ މަރާލީ ޝުމަންމިއާގެ ކައިވެނީގެ ގުޅުން ހީނަރުކޮށްލި މީހާއަށްވުމުން 1 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 14
ޕީޕީއެމް ޕީޕީއެމުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކެއް ބާއްވަނީ 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 3
މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް ލޯޔަރު ވައްޑޭ ދޫކޮށްލައިފި 2 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ކްރިމިނަލް ކޯޓް އިއްސެގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަނެއްކާ ވެސް ކެންސަލްކޮށްފި 2 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ކޮރަޕްޝަން ފައިސާގައި ހޮވުނު މަޖިލިސް މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމް އަކު ނުހުންނާނެ: އަދުރޭ 2 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 3
އަޙްމަދު އަދީބު މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އަދީބު އެދިވަޑައިގެންފި 2 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 2
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ފާރިސް ނިއުސް ކޮންފަރެންސް ދެއްވީ ޕާޓީގެ ރައީސްގެ ހުއްދައާ އެކު: ވަކީލު 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ބޮޑެތި އިނާމުތަކަކާ އެކު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ތައުލީމީ ފެއާ މިއަދު ފަށަނީ 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ސިހުރު ކުރެންދޫ ދެ ގެއަކުން ސިހިރު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮތްތަކެއް ހޯދައިފި 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ޗައިނާ ސަފީރު ރައީސް އަރިއަހަށް ވަދާއީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ސްކޮލަޝިޕް 24 ދަރިވަރަކަށް، ޝަހީދު އެވޯޑް ހަތް ދަރިވަރަކަށް! 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
DB released.