Sun Online

އެންމެފަސް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމެންޓް މާމުއިގެ ޝޫޓިންއަށް ފަހު ޑާކްރެއިންގެ މިސްރާބު "ނޮވެމްބަރު" އަށް! 11 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން
ހިންދީ ޑްރާމާ ޓީވީ ތަރި އަބިނާވް ޝުކްލާ ކައިވެނިކޮށްފި 12 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން
އައިފާ އެވޯޑު އައިފާ އެވޯޑު 2018: މަޝްހޫރު ބައެއް ފަންނާނުން ނުފެންނާނެ! 1 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ޑައިރެކްޓަރު ރާޖް ކުމާރު ކައިވެނިކޮށްފި 2 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް "3 އީޑިއަޓްސް"ގެ ސީކުއަލްއެއް ހަދަނީ 3 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ގޯލްޑް އެވޯޑްސް: އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރަކަށް ޖެނިފާ 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ސަލްމާން ޚާން އެންމެ ކަމުނުދާ ބޮލީވުޑް އެކްޓަރަކީ ސަލްމާން: ގޫގުލް 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް "3 އިޑިއަޓްސް"ގެ ސީކުއަލްގެ މަސައްކަތް ހިރާނީ ފަށައިފި 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
އާލިއާ ބަޓް ކަލަންކްގެ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން އާލިއާ އަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން ރަންބީރު ބޭނުން! 5 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން މިސް ވޯލްޑް މަނޫޝީގެ މިސްރާބު ބޮލީވުޑަށް؟ 5 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި "ރޭސް 3"އަށް އެއް ބިލިއަންގެ އާމްދަނީއެއް 5 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
އަނުޝްކާ ޝަރްމާ މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅި މީހަކަށް އަނުޝްކާގެ ފަރާތުން ފިލާވަޅެއް! 1 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ޓައިގާގެ "ރާމްބޯ" ރިލީޒް ކުރާނީ 2020ގައި 1 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން
މަޖިލިސް ޔަޝް ރާޖްގެ ފިލްމަކުން މިފަހަރު އަކްޝޭ! 1 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ލަވްރާތުރީގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި 1 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ރަންވީރުއާއެކު ފިލްމެއް ކުޅެލަން ބޭނުން: ރަންބީރު 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.