Sun Online

އެންމެފަސް

މުނިފޫހިފިލުވުން "ކާބޮން"ގެ ޓްރެއިލާ އަށް ސުޝާންތުގެ ތަޢުރީފު އޮހިއްޖެ 12 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ޖުޅްވާ 2"ގެ ޓްރެއިލަރ އާންމުކޮށްފި 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ދީޕިކާއާއި ރަންވީރު ރުޅިވެއްޖެކަމަށް ފެތުރުނު ޚަބަރު އެ ދެ ތަރިން ދޮގުކޮށްފި 1 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ދީޕިކާ ޕަދުކޯން 'ޕަދްމާވަތީ'ގެ ސަބަބުން ދީޕިކާއަށް ހޮލީވުޑް ފިލްމަކުން ފުރުސަތު ގެއްލުނީތަ؟ 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން 'ކަސަމް ސޭ'ގެ އެކްޓަރު، ނަމަން ޝޯ ކައިވެނި ކުރަނީ 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 100 ކުރޯޑް ހޯދި އަކްޝޭގެ އަށް ވަނަ ފިލްމަކަށް 'ޓޮއިލެޓް' 4 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޕަދްމާވަތީ' ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ ސަލްމާން އަދި އައިޝްވާރްޔާއަށް! 4 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ހިންދީ ޑްރާމާ 'ބޭހަދް' ނިންމާލަނީކީ ނޫން، ދައްކާ ގަޑި ބަދަލުކުރަނީ 4 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް 'ރާޒް' ފިލްމު ސީރީޒް އިން ދެން އިމްރާން ހާޝްމީ ނުފެންނާނެ 5 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ދިވްޔަންކާ އަންހެން ދަރިއަކު ބޭނުމެއް ނޫން! 7 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 8
ބޮލީވުޑް ޔޫއެން އަށް ވެސް 'ޓޮއިލެޓް' ކަމުގޮސްފި 7 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ނޯޓީ 40 ކާމިޔާބު ޝޯތަކަކަށް ފަހު "ނޯޓީ40" ޝްވެކަށް! 7 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ސާހޯ'ގައި ޕްރަބާސްގެ ބަތަލާ އަކަށް ޝްރައްދާ! 1 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
ފިލްމީ ދާއިރާ އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ފިލްމް ފެސްޓިވަލެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ކާޖޮލް އާއި ދަނުޝްގެ 'ވީއައިޕީ 2' އަށް ވެސް ތަރުހީބު ބޮޑު! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް ސުނީދީ ޗޯހާން އިނީ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ރޭސް 3'ގައި ސަލްމާންއާ އެކު ފެނިގެންދާނީ ޑެއިޒީ ޝާހް! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
DB released.