އެންމެފަސް

ދިވެހި ފިލްމު ރ. އަތޮޅުގެ ޝޫޓިން އެއްކޮށް ނިންމައި "ހައްދު"ގެ ކުރޫ މާލެއަށް! 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ބޫމީ' ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު އޮލިމްޕަސް ސަރަހައްދު މަގު ހަދާތީ "މީ ލޯތްބަކީ"ގެ ޝޯތައް ފަސްކޮށްފި 2 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ރާބްތާ' ގައި ރާޖްކުމާރު ރާއޯ ފެނިގެންދާނީ 324 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ރޯލުން 4 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކީމޯތެރަޕީ އަށްފަހު ހީވީ އޭލިއަން އެއް ހެން: މަނީޝާ ކޮއިރަލާ 4 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ފިލްމީ ދާއިރާ ނުބައިބައި ރޯލު ކުޅޭ ރިއްޕެގެ ތަފާތުކަން "ނޯޓީ 40"އިން ފެންނާނެ! 4 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ޕްރިޔަންކާ ބޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވަނީ 5 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ނަޗް ބަލިޔޭ 8: ދިވްޔަންކާ އަށް އަނިޔާވެ، ޝޯ އާ ދުރަށް! 6 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު "ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ސެޕްޓެމްބަރު 27 ގައި ރިލީޒް ކުރަނީ! 6 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް އައިފާ އެވޯޑަށް "ޑަންގާލް" ނޮމިނޭޓެއް ނުވި! 7 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެވޯޑު ހޯދާކަށް ނޫން: ސުޝާންތު 7 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ސަންޖޭ ދަތު ސަންޖޭ ދަތު ހައްޔަރު ކުރަން ނެރުނު އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި 7 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކަރިޝްމާ މިފަހަރު ކައިވެނި ކުރަނީ ވިޔަފާރިވެރިޔަކާ! 1 ހަފްތާ 19 ގަޑި ކުރިން comment 2
ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ހާމަކުރަން ފަސްޖެހެނީ ކީއްވެ؟ 1 ހަފްތާ 21 ގަޑި ކުރިން comment 9
ބޮލީވުޑް ޝްރިޔާ ސަރަން ރާއްޖޭން ދިޔައީ ހިތާ ދެކޮޅަށް! 1 ހަފްތާ 21 ގަޑި ކުރިން comment 5
ބޮލީވުޑް އަރްބާޒާ މައްސަލަ ޖެހުނަސް މަލައިކާ 'ދަބަންގް 3' ޕްރޮޑިއުސް ކުރާނެ! 1 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ރިތިކް އާ ދެމީހުން މައްސަލަ ނުޖެހޭ ކަމަށް ޔަމީ ބުނެފި 1 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން
DB released.