Sun Online

އެންމެފަސް

ދިވެހި ފިލްމު ބޮސް އަދި 4426 ގެ ހާއްސަ ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓު އޮލިމްޕަހުން ވިއްކަނީ 23 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ޕަދްމާވަތު" އަށް 525 ކުރޯޑް! 24 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް "ރަންބޫމީ"ގެ ބަތަލަކަށް ވަރުން ހަމަޖައްސައިފި 1 ދުވަސް 30 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސަލްމާން އާ އެކު "ބާރަތު"ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި 1 ދުވަސް 58 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'އައްޔާރީ' ލީކު ކޮށްލައިފި 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ޕްރިޔާގެ ލޮލުގެ ޖާދޫގައި ރިޝީ ކަޕޫރު ވެސް ޖެހިއްޖެ 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޓައިގާ އާ އެކު "ބާޣީ 3" ވެސް އިއުލާނުކޮށްފި 2 ދުވަސް 28 މިނެޓް ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު "ކަނޑު އިބިލީސް"ގެ ޕާފޯމިން ޕާޓްނަަރަކަށް ބިދަބިން 2 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ހަފުތާއެއް ތެރޭގައި ޕެޑްމޭން 64 މިލިއަން ރުޕީސް ހޯދައިފި 3 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް "ރޭސް 3"ގެ މަންޒަރުތަކެއް ނެގުމަށް ސަލްމާނާއި ޖެކަލީން ތައިލޭންޑްގެ ޖަންގައްޔަށް 3 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 4
ބޮލީވުޑް ސިދާރްތުގެ 'އައްޔާރީ' ވެސް ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކޮށްފި 3 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ލައިލާ މަޖްނޫ އަލުން އުފައްދަނީ 4 ދުވަސް 28 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޝްވެކް ސިނަމާ ޕީޓާ ރެބިޓް: ޝައުގުވެރި މަޖާ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެން ދާ ކާޓޫން ފިލްމެއް! 4 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދީޕިކާ-ރަންވީރު، ބަންސާލީގެ އިތުރު 3 ފިލްމެއްގައި؟ 5 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކަޕިލް ޝަރްމާގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ 5 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ބްރަހްމަޝްތުރާގެ ޝޫޓިންއަށް އާލިއާ އާއި ރަންބީރު ބަލްގޭރިއާއަށް! 6 ދުވަސް 44 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ބޭނުންވަނީ ޝާހްރުކް އާ އެކީ ފިލްމެއް ކުޅެލަން: ޕްރިޔާ 6 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released 01.