އެންމެފަސް

އަކްޝޭ ކުމާރު އަކްޝޭ އަހަންނަށް އޮޅުވާލައި އަހަރެންގެ ފައިދާ ނެގި: ޝިލްޕާ ޝެޓީ 17 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ނަޗް ބަލިޔޭ 8: އެންމެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހެޅި ޖޯޑަކީ ކޮބާ؟ 20 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ބޭނުން ވަނީ ހަމައެކަނި އެކްޓަރަކަށް ވާކަށް ނޫން: އާލިއާ 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޖޫހީގެ ދަރިން ބޮލީވުޑަށް އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް! 2 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ފިލްމީ ދާއިރާ ދަރާ ރަޝީދު އަމިއްލަ ޕްރޮޑަކްޝަނަކަށް ތައްޔާރު ވަނީ 2 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ސަންޖޭ ދަތު 'ބޫމީ'ގެ ޝޫޓިންގައި ސަންޖޭ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ 2 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ފިލްމެއް ކުޅޭ އިރު އެވޯޑަކަށް ނުވިސްނަން: ދަރާ ރަޝީދު 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ލަސްވަނީ މިވަގުތު މާލީ ހާލަތު ދައްކަމުން: އަމްޖޭ 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސަންޖޭ ދަތުގެ ބަޔޮޕިކްގައި ރަންބީރު އާއެކު ކަރިޝްމާ ތަންނާ! 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް 'ޕަދްމާވަތީ' ރިލީޒް ކުރާ ތާރީޚަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އަދި ކައިވެންޏެއް ނުކުރަން: ކަޕިލް ޝަރްމާ 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ގޯވިންދާގެ 'އާ ގަޔާ ހީރޯ' އަށް "ޒީރޯ"! 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމެންޓް "މީ ލޯތްބަކީ"އަށް އޮލިމްޕަސް ތައްޔާރު ކުރަން ފަށައިފި 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަން "ވިޝްކާ" އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ނޮޅިވަރަމްގައި، ރިޝްމީ އަދި ރަވީ ބައިވެރިވާނެ! 4 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު "ނޯޓީ 40"ގެ ޓީމު ދޮޅު މަހުގެ ބްރޭކަަކަށް! 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 1
އާމިރު ޚާން 'ދަންގަލް' އިން އާމިރަށް 175 ކުރޯރު! 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 1
އާލިއާ ބަޓް މޮޅު މީހެއް ކަމަށް ދެއްކުމަށް ވުރެ ނޭނގޭ މީހަކަށް ވުން ރަނގަޅު: އާލިއާ 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
DB released.