އެންމެފަސް

ރިތިކް ރޯޝަން ކާބިލް: ރިތިކްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމު! 11 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ދަންގަލް'ގެ ތަރި ޒާއިރާ އާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކޮށް، މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 5
ބޮލީވުޑް މާހިރާ 'ރައީސް' ޕްރޮމޯޓް ކުރާނީ ހަމައެކަނި ދުބާއީގައި 1 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޑޮން 3' އަށް އަދި ވާހަކަ އެއް ނެތް: ޝާހު 2 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް އަކްޝޭ އާ ބައްދަލު ކުރަން ބައިސްކަލުގައި 1335 ކިލޯމީޓަރު ކަޑައްތުކޮށްފި 2 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދަންގަލް އަދިވެސް ބާރަށް ކުރިއަށް، އާމްދަނީ 375 ކުރޯޑަށް އަރައިފި 2 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް އިންޑިއާގައި 'ރައީސް' ޕްރޮމޯޓް ނުކުރެވޭތީ ދެރަވޭ: މާހިރާ 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ކާބިލް' ރިލީޒް ކުރުން އަވަސްކޮށްފި 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ކަރަން ސިންގ ގްރޯވަރު ކަރަން ސިންގް ގްރޯވަރު ލަވަކިޔުމުގެ ދާއިރާއަށް! 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮމީޑިއަން ބާރްތީ އެންގޭޖް ކޮށްފި، ކައިވެނި ނޮވެމްބަރުގައި 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސާރާ ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަށް ތައްޔާރު، ބައްޕަ ސައިފް ހާސްކަމުގައި! 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ރޭޕްކުރުން ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި 'ޗެންނާއީ އެކްސްޕްރެސް'ގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ހައްޔަރުކޮށްފި 5 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކަރަން ޖޯހަރުގެ ބަޔޮގްރަފީ ލޯންޗުކޮށްފި، ނޭނގޭ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް! 6 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ނަވާޒުއްދީން 'ހަރާމްކޯރު' ކުޅެދިނީ އެންމެ ރުޕީޒް އަކަށް! 1 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ސަންޖޭ ދަތުގެ ބަޔޮޕިކްގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި 1 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ފިލްމުފެއާ އެވޯޑު: އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުންނަށް އާމިރު އަދި އާލިއާ 1 ހަފްތާ 21 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަދިތުޔާ އަދި ޝްރައްދާގެ 'އޯކޭ ޖާނޫ' އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
DB released.