Sun Online

އެންމެފަސް

ހިންދީ ފިލްމު "ދަ ޕާސްޓް"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި 10 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް: އޮލިމްޕަހުގެ ޕްލޭބެކް ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރޭގެ ޝޯއަށް ބުރޫ އަރައިފި 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ގަލީ ބޯއީ"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ނަމަސްތޭ އިންގްލޭންޑް' ރިލީޒް ކުރުން އަވަސްކޮށްފި 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަލީ ޒަފަރަށް ތުހުމަތުގެ އިތުރު އިނގިލިތައް! 2 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް ޕްރިމިއާ ކޮށްފި 2 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަނިލް އާއި މާދުރީގެ ޖޯޑު އަދި ވެސް ވަރަށް ހިތްގައިމު 2 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޝްވެކް ސިނަމާ ފަސްކުރި ފިލްމު "ޓްރުތް އޯ ޑެއާ" މި ހަފްތާ ބަންދުގައި އަޅުވާނެ 6 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ބިގް ބޮސް 12 ތަފާތުވާނެ! 6 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ކަލަންކް"ގެ ތަރިން އިއުލާންކޮށްފި 6 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އެކްޓަރު ޝަކްތީ ކައިވެނިކޮށްފި 6 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ދާސް ދޭވް" ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި 6 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ސަލްމާން ޚާން ބައެއް ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ސަލްމާނަށް ދީފި 6 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ "ބާރަތު"ގައި ސަލްމާންއާއެކު ޕްރިޔަންކާ 1 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ދަޅަކް"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި 1 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް އަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް ދެނީ 1 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ދާދާސާހެބް އެވޯޑް އަދިތީ ރާއޯއަށް! 1 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.