އެންމެފަސް

ކަންގަނާ ރަނައުތު ރަންގޫންގައި ކަންގަނާގެ މުހިންމު ގިނަ ސީންތަކެއް ވަނީ އުނިކޮށްފައި! 16 ގަޑި 37 ސިކުންތު ކުރިން
ކަރީނާ ކަޕޫރު ވިހެއުމަށް ފަހު ކަރީނާ އެނބުރި މަސައްކަތަށް! 16 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަންގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެއް އެކުލަވާލައިފި 3 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
އާލިއާ ބަޓް އަހަންނަށް ވުރެ ޝްރައްދާ މާ ކާމިޔާބު: އާލިއާ 3 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ރަންބީރު ކަޕޫރު ކާރު ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ރަންބީރު ޝޫޓިންއަށް ދަނީ ފެރީގައި 3 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން ބޮޑު ބަޖެޓަކުން ހަދާ "ހައްދު"ގެ ތަރިންގެ އަގު ވެސް ބޮޑު 3 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 4
ބޮލީވުޑް ޝާހިދުގެ ޕާޓީއަށް ރަންވީރު ދިއައީ ކެޓްރީނާ އާ އެކު؟ 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ކެއުމަކާ އެކު ސައިފްގެ 'ޝެފް'ގެ ޝޫޓިން ނިމުމަކަށް! 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޖައްގާ ޖާސޫސް' ރިލީޒް ކުރުން އަނެއްކާ ވެސް ފަސް ކުރަނީ!؟ 5 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ފަރީދާ ޖަލާލް މަރެއް ނުވޭ! 5 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް 'އިއްތިފާގް ރީމޭކް'ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން "މަލިކާގެ ޕްރޮމޯޝަންތައް ކާމިޔާބު" 5 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ހަތް އަހަރަށް ފަހު އައިޝާ ޓާކިއާ އެނބުރި ސްކްރީނަށް! 6 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު މިރްޗީ މިއުޒިކް އެވޯޑުގައި 'އޭ ދިލް ހޭ މުޝްކިލް' ވިދާލައިފި 6 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ 'ނަޗް ބަލިޔޭ 8'ގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ޕަރިނީތީ؟ 6 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ފިލްމު އުފައްދަނީ އެވޯޑު ހޯދާކަށް ނޫން: އަރްބާޒް ޚާން 7 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ވިހެއުމަށް ފަހު ފަސް މަސް ވަންދެން ގެއިން ބޭރަށް ނުދަން: ޝިލްޕާ 1 ހަފްތާ 16 ގަޑި ކުރިން
DB released.