Sun Online

އެންމެފަސް

މުނިފޫހިފިލުވުން "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" ކުޅުނު އިރު އާލިއާ ބަޓް 14 ފަހަރު ހޭނެތުނު! 6 ގަޑި 1 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަމީތާބު އަހަރެންގެ ފިލްމެއް ކުޅުމަކީ އަހަރެންގެ ހުވަފެނެއް: ރޯހިތު ޝެޓީ 7 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ފިލްމީ ދާއިރާއަށް އެއްކޮށް ވަނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ޒާއިރާ 8 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އާޔުޝްމަން ވެސް ޕްރޮޑަކްޝަނާ ދިމާލަށް! 8 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު ބޮސް ބޮސްގެ ޓްރެއިލާއަށް ދެ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ވިއުސް! 23 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ބޮލީވުޑް މިފަހަރު "ކިންގް" އަކީ ރަންވީރު ސިންގް! 1 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ފިލްމީ ތަރި ނިއުމާ ނިއުމާގެ "ސެލެބްރޭޓިން 20" އަލްބަމް ނެރެފި 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ފިލްމީ ތަރި ނިއުމާ އަންނަ އަހަރު ނިއުމާގެ ފިލްމެއް ފެންނާނެ ކަން އިއުލާނުކޮށް ފިލްމީ ދާއިރާއިން ރިޓަޔާވެއްޖެ 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 8
ޝާހިދު ކަޕޫރު 'ޕަދްމާވަތީ' އާމެދު މުޅި އިންޑިއާ ފަޚުރުވެރިވާނެ: ޝާހިދު 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޝާހްރުކްހާންއާ އެކީ މަސައްކަތް ކޮށްލަން ބޭނުން: ރާޖުކުމާރު ހިރާނީ 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް 'ކެދާނަތު' ރިލީޒް ނުވަނީސް އެހެން ފިލްމެއް ނުކުޅޭނަން: ސާރާ 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދީޕިކާ އަދި ކެޓްރީނާ އެއް ފިލްމަކުން ފެންނަނީ! 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ ތައުރީފް ފިލްމް "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" އަށް! 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސޯނަމް އާއި ކަރީނާ އާދެމެދު މައްސަލައެއް ނުޖެހޭ! 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖުޅްވާ2! 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް މިހާރުގެ 'ޑްރީމް ގާލް' އަކީ ދީޕިކާ: ހެމާ މާލިނީ 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން އިރާނުން އޮސްކާއަށް މިއަހަރު ފޮނުވީ އަންހެނަކު ޑައިރެކްޓު ކޮށްފައިވާ ފިލްމެއް 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
DB released.