އެޑްވަޓޯރިއަލް: ކޮރެއާގެ އޮރިޖިނަލް ރަހަތަށް މިހާރު ދަ ގާޑެން ރެސްޓޯރަންޓުން

ދަ ގާޑެން ރެސްޓްރޯރެންޓް --

ދަ ގާޑެން ރެސްޓޯރަންޓުން ކޮރެއާގެ އޮރިޖިނަލް ރަހަތަށް މިހާރު ލިބޭނެއެވެ.

ދަ ގާޑެންއިން ބުނީ ތަފާތު އަށް ވައްތަރެއްގެ ކޮރެއަން ޑިޝްއެއް އެ ރެސްޓޯރަންޓުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ :

  • ބިބިމްބަޕް
  • ކޮރެއަން ބީފް ވިތް ރައިސް
  • ދޮންޖަންގްޖިގޭ
  • ގިމްބަޕް
  • ކޮރިއަން ސްޓައިލް ފްރައިޑް ޓޯފޫ
  • ތޮބޮއްކީ ވިތް ޗިކެން
  • ކޮރެއަން ސްޕައިސްޑް ޗިކަން
  • ކޮރެއަން ސްޓައިލް ރާމެން

ގާޑެންއިން ލިބޭ މި ޑިޝްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނާނީ، ތާޒާ ކޮރެއަން އިންގްރީޑިއެންޓްސް ކަމަށް ވެސް އެ ރެސްޓޯރަންޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި ޑިޝްތައް ހުންނާނީ ކޮރެއަން ރަހަތަކަށް ކަމަށްވެސް އެ ރެސްޓޯރަންޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެން ކަމުން ކޮރެއާގެ ރަހަތަށް ރާއްޖެއިން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުންވާނަމަ، ދަ ގާޑެން ރެސްޓޯރަންޓް ޚިޔާރު ކުރުން ރަނގަޅެވެ

ދަ ގާޑެން ރެސްޓޯރަންޓު ހުންނާނީ މާލޭ އަބަދަށް އުފާ ހިނގުމުގައެވެ.

comment ކޮމެންޓް