ތި ގޭގައި ގަރުދިޔައަށް މިރުސް އަޅާތަ؟

މިރުސް އަޅައިގެން ރޯމަހުގައި ހަދާފައިވާ ގަރުދިޔަ --- ފޮޓޯ : ޓޭސްޓް އެމްވީ

ދިވެހީންގެ ސުފުރާ މަތީން ތަފާތު އެކި ކަހަލަ އެއްޗެހި އަބަދު ވެސް ފެންނާނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ކުއިޒީންތައް ކާ މޭޒު މަތީން ފެނުމަކީ އާ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ގެއެއްގެ ކާ މޭޒުމަތީން ވެސް މެދު ކެނޑުމެއް ނެތި ފެންނާނެ އެކައްޗެއް ވެއެވެ. އެއީ ގަރުދިޔަ އެވެ.

ރޯ މަހުގައި ނުވަތަ ބައެއް ފަހަރު ވަޅޯ މަހުގައި ވެސް ތައްޔާރު ކުރާ ގަރުދިޔަ އަކީ ދިވެހީންނަށް ހަމަ އެއާ ނުލައި ނޫޅެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. ދިވެއްސަކަށް ވެ ހުރެ ގަރުދިޔަ ކަމު ނުދާ ނަމަ އެއީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެކެވެ. ދިވެހިންގެ ލޭ ނާރުގައި ހިމެނޭ ކަނޑު މަސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އާންމުކޮށް ކާން ލިބޭނެ އެއް ގޮތަކީ ގަރުދިޔައެވެ.

މިއީ ކެއްކުމުގައި އެންމެ އެއްޗެހި މަދުން އަޅާ އެއް އުފެއްދުމެވެ. ނަމަވެސް ގަރުދިޔަ އަކީ ވެސް އެކި ގެތަކުގައި ތަފާތުކޮށް ތައްޔާރު ކުރާ އެއްޗެކެވެ.

View this post on Instagram

A post shared by Fawaz Ismail (@fawaztagram)

އާންމުކޮށް ބަލާ ނަމަ ގަރުދިޔައަށް ބޭނުންވާނީ ހަމައެކަނި މަސްގަނޑާއި ފެނާއި ލޮނެވެ. މިއީ އެންމެ އާންމުކޮށް ގަރުދިޔަ ކައްކާ ގޮތެވެ. މިއީ މީގެ ޒާތުގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް މީރުވެސް ގޮތެވެ. މިގޮތަށް ގަރުދިޔަ ތައްޔާރު ކުރުމުން ގަރުދިޔަ ބޭނުންކޮށްގެން ކާއިރު އެންމެ ގިނަ ގޮތްތަކަށް ކަސްޓަމައިޒް ކޮށްލުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭތީ ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް އަނެއްބައި ގޭގޭގައި ގަރުދިޔަ ތައްޔާރު ކުރާއިރު ތަފާތު އެކި އެއްޗެހި އެއަށް އަޅައެވެ. އޭގެތެރެއިން އެންމެ މަގުބޫލު އެކައްޗަކީ ހިކި މިރުހެވެ. ހިކި މިރުސް ހުރި ގޮތަށް ގަރުދިޔައަށް ލައިގެން ކައްކާއިރު މިހާރު ގަރުދިޔައިގައި ކުޑަ ކުޅި ރަހައެއް ހުންނާނެއެވެ. މިއީ ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް މަގުބޫލު ގޮތެކެވެ.

އަނެއް ބަޔަކު އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް ވެސް އަޅާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިކި މިރުހުގެ އިތުރުން ފިޔާ އަދި ހިކަނދި ފަތް އެޅުން ހިމެނެއެވެ. މިއީ ވެސް ގަރުދިޔައިގެ ރަހަ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްދޭ އެއްޗެއްސެވެ.

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި ގަރުދިޔަ އަށް އަޅައި އުޅެއެވެ. އެގޮތުން ތިގޭގައި ގަރުދިޔައަށް އަޅާ ތަފާތު އެއްޗެއް އޮވޭ ހެއްޔެވެ؟ އޮންނަ ނަމަ އެއީ ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟

comment ކޮމެންޓް