މަސްކްގެ ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ޓްރެކްކުރާ އެކައުންޓް ތްރެޑްސްއަށް

އީލޯން މަސްކްގެ ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ޓްރެކް ކުރާ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ތްރެޑްސްއަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

މަސްކް ޕްރައިވެޓް ޖެޓުން ކުރާ ދަތުރުތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ޓްރެކް ކުރާ އެކައުންޓެއް މީގެ ކުރިން ޓްވިޓާގައި ހިންގި ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު އެ އެކައުންޓް ވަނީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ އެކައުންޓް ވަނީ ތްރެޑްސް އެޕްގައި ހިންގަން ފަށާފައެވެ.

މަސްކްގެ ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ޓްރެކްކުރާ އެކައުންޓެއް މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން އުފެއްދި ޖެކް ސްވީނީގެ އެ އެކައުންޓް މިދިޔަ އަހަރު ޓްވިޓާއިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނިކޮށް މާކް ޒަކަބާގްގެ ތްރެޑްސް ތަޢާރަފް ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެ ޕްލެޓްފޯމަށް ބަދަލުވިކަން ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

އެއް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ފޮލޯވަރުން މިހާރު ތިބި 'އީލަންމަސްކްސްޖެޓް' އެކައުންޓްގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓުގައި ލިޔެފައި ވަނީ "އެލޮންޖެޓް ތްރެޑްސްއަށް އަތުވެއްޖެ!" ކަމަށެވެ.

"އީލޮންމަސްކްސްޖެޓް" އިން ދަނީ އާންމުކޮށް ލިބެން ހުރި ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެން މަސްކްގެ ޕްރައިވެޓް ޖެޓްގެ ހަރަކާތްތައް ޓްރެކްކުރަމުންނެވެ.

ޓްވިޓާއިން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެ އެ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑްކުރީ، އޭގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އާއިލާއަށް ނުރައްކާވާ ކަމަށް މަސްކް ބުނި ފަހުންނެވެ. މެޓާގެ އަމިއްލަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށްވާ "ތްރެޑްސް" ތައާރަފު ކުރުމާއެކު އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު އެ ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރަން ފެށިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކިމް ކާޑޭޝިއަން، ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް އަދި އެމެރިކާގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ އެލެގްޒެންޑްރިއާ އޮކާސިއޯ-ކޯޓެޒް ހިމެނެއެވެ.

ތްރެޑްސްގެ ސަބަބުން ޓްވިޓާއަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާއިރު، އެ އެޕާ މެދު މަސްކްގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އޭނާ ވަނީ މީޑިއާއަށް ބަންޑުން ކޮށްލައިފައެވެ.

މަސްކް ބުނެފައިވަނީ ތްރެޑްސްގެ ސަބަބުން ޕްރައިވެސީ އާއި ޑޭޓާ ސެކިއުރިޓީއަށް ކުރާނެ ނުރަނގަޅު އަސަރުތައް ވަރަށް ބޮޑުކަމަށެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އިނޮވޭޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިވާ މަސްކް ދެކޭ ގޮތުގައި ތްރެޑްސްގެ ތެރޭގައި ޕްރައިވެޓް ގްރޫޕްތަކާއި ކިއުރޭޓެޑް ކޮންޓެންޓަށް ޒަކަބާގް ސަމާލުކަން ނުދިނުމަކީ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޕްރައިވެސީއަށް އުނިކަން އަންނާނެ ކަމެކެވެ.

މަސްކް ވަނީ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޑޭޓާ ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ޓަކައި ދެފުށް ފެންނަ އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ކުރަން ޖެހޭ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އާ ޕްލެޓްފޯމްތައް ތަރައްގީކޮށް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

ތްރެޑްސްއާ މެދު މަސްކްގެ މިފަދަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިއިރު، ޓެކް އިންޑަސްޓްރީގައި އޭނާގެ ނުފޫޒުގަދަ އަޑާއެކު "ޕްރައިވެސީ އާއި އެތިކްސްއާ" ގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު ހިނގަމުންދާ ބަހުސްތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް