އީލޮން މަސްކް ޓުވިޓާ ގަންނަން ނެގި ލޯނަށް ފުރަތަމަ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ ދައްކައިފި

އީލޯން މަސްކް -- ފޮޓޯ/ ގެޓީ

މިދިޔަ އަހަރު ބިލިއަނަރު އީލޮން މަސްކް ޓްވިޓާ ގަތުމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ބޭންކުތަކުން ދިން ލޯނަކަށް ޓްވިޓާއިން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް އެކަމާ ގުޅުން ހުރި މަސްދަރުތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭންކްތަކުގެ ގްރޫޕަކަށް ދައްކާފައިވާ އިރު، ބްލޫމްބާގް އިން މިކަން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މި ލޯނަކީ 2021ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު, ސޯޝަލް މީޑިއާ ކުންފުނި ޓުވިޓާ ގަތުމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ލޯނެކެވެ. މި ފައިސާ ދެއްކުމަކީ އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށާއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށާއި މާލީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ކުރާ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ ކަމެއްކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މިއީ މަސްކްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން ޓްވިޓާއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުން ދިއުމާއެކު ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ޓްވިޓާއަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެކެވެ.

ބިލިއަނަރު، ވިޔަފާރިވެރިޔާ ވަނީ ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތަޖުރިބާ ރަނގަޅުކޮށް، އެ ޕްލެޓްފޯމްގެ ފައިދާ އިތުރުކުރުމަށް އިސްކަން ދީފައެވެ. ފާއިތުވި މަސްތަކުގައި އެ ކުންފުނިން ވަނީ މުހިންމު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، އެންގޭޖްމަންޓާއި ކުރިއެރުން އިތުރުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި އާ ފީޗާތަކެއް ތަންފީޒުކޮށްފައެވެ.

މި ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުމަކީ ޓްވިޓާއަށް ލިބުނު ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް ނަމަވެސް، އެ ކުންފުނީގެ ޔޫޒަ ބޭސް އިތުރުކޮށް، މާލީ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާތީ އަދިވެސް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް މަސްކް އިސްކޮށް ހުންނެވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް އެ ކުންފުންޏަކީ ކާމިޔާބީއަށް ވަރަށް ރަނގަޅު މުސްތަޤްބަލެއް އޮތް ކުންފުންޏެކެވެ.

އީލޮން މަސްކަކީ ޓެސްލާ، ސްޕޭސް އެކްސް އަދި ބޯރިން ކޮމްޕެނީ ފަދަ ގިނަ ކުންފުނިތަކެއްގެ ވެރިޔާ އަދި ސީއީއޯ އެކެވެ. އޭނާ ވަނީ 2021ވަނަ އަހަރު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް، ޓްވިޓާ 44 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަތުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައެވެ.

ވިޔަފާރީގައި އާދަޔާ ހިލާފު ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުއްވާ މަސްކް ވަނީ އޭގެ ފަހުން ކުންފުނީގެ އިސްނެންގެވުމާއި، ކުންފުނީގެ ޔޫޒަ އެކްސްޕީރިއަންސާއި ފައިނޭންޝަލް ޕާފޯމަންސް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ގެންނަ ބަދަލުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރި ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ. އިނޮވޭޝަނާއި ކާމިޔާބީގެ ވަރުގަދަ ޓްރެކް ރެކޯޑާއެކު، މަސްކްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޓްވިޓާގެ މުސްތަގުބަލް އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ބެލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ޝައުގުވެރިވަމުންނެވެ.

comment ކޮމެންޓް