އިންޑިއާގެ އާޓިސްޓަކު އޭއައި ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދި ފޮޓޯތަކަކަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް

"އެސްޓްރޮނޯޓް ބްރައިޑްސް"ގެ ނަން ދީފައިވާ ފޮޓޯ ސީރީޒްގެ ފޮޓޯތަކެއް --

އިންޑިއާގެ އާޓިސްޓަކު އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދި ފޮޓޯތަކަކަށް އިންޓަނެޓުގައި ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެއެވެ.

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކޮށްގެން އާޓިސްޓް ޖަޔޭޝް ސަޗްދޭވް އުފެއްދި ފޮޓޯތަކުން ފެންނަނީ އެސްޓްރޮނޯޓުންތަކެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ޖައްވަށް ދާން ތައްޔާރުވުމުގެ އިތުރުން، އިންޑިއާގެ ސަގާފީ ހެދުންތަކެއްގައި ކައިވެނީގެ ހަފުލާއަކަށް ވެސް ތައްޔާރުވެފައި ތިބި އެސްޓްރޮނޯޓުންތަކެކެވެ.

އެ ފޮޓޯތައް ސަޗްދޭވްގެ އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖުގައި ޝެއާކޮށްފައިވާއިރު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެ ފޮޓޯތަކަށް ތައުރީފުކޮށްފައެވެ.

"އެސްޓްރޮނޯޓް ބްރައިޑްސް"ގެ ނަން ދީފައިވާ އެ ފޮޓޯ ސީރީޒްގައި ތަފާތު އަންހެނުންތަކެއް ޖައްވަށް ދާއިރު އިންޑިއާގެ ކައިވެނީގެ ހެދުންތައް ކަމަށްވާ ސާރީ އާއި ލެހެންގާ ލައިގެން ތިބޭ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. ސައިންސާއި ސަގާފަތް އެއްކޮށްލާފައިވާ މި ފޮޓޯތަކަކީ ބަލާލަން ހިތްގައިމު އަދި އަސްލާ އެއްގޮތް ފޮޓޯތަކެކެވެ.

މުމްބާއީއަށް ނިސްބަތްވާ ސަޗްދޭވް ބުނީ އެ ފަދަ ފޮޓޯތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ވިސްނުން އައީ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ސަގާފަތް ގުޅާލުމަށް ޝައުގުވެރިވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު އާދަކާދައާއި ކައިވެންޏަށް އަބަދުވެސް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"އަހަރެން ބޭނުންވީ މި ދެ ދުނިޔެ އެއްކޮށްލައިފި ނަމަ އެއީ ކިހިނެއްވާނެ ކަމެއްތޯ ބަލާލަން،" ސަޗްދޭވް ބުންޏެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ބުނި ގޮތުގައި އޭއައި ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯތައް އުފެއްދުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

"މިއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ޕްރޮސެސްއެއް، އެކަމަކު ވަރަށް އުފާވޭ މީހުންނާ ގުޅޭ ކަހަލަ އެއްޗެއް އުފައްދަން ލިބުނީމަ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެ ފޮޓޯތަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނައިރު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ސަޗްދޭވްގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އެ ފޮޓޯތަކުގެ ތަފާތު ނަޒަރިއްޔާތަށް ތައުރީފުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އިންސްޓަގްރާމްގައި މީހަކު ކުރި ކޮމެންޓެއްގައި ވަނީ ފޮޓޯތައް ވަރަށް ރީތި ކަމަށާއި މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް އެފަދަ ފޮޓޯތަކެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

ސަޗްދޭވްގެ ކުރިއަށް ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، މުމްބާއީގައި ކުރިއަށް އޮތް އެގްޒިބިޝަނެއްގައި މި ފޮޓޯ ސީރީސް ދައްކާލުން ހިމެނެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް