ތާޑްޕާޓީ ޓްވިޓާ އެޕްތައް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް

ޓްވިޓާގެ ތާޑް ޕާޓީ ކްލައިންޓުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ކްލައިންޓުންނަށް މިހާރު ވެސް ސޯޝަލް ނެޓްވޯކާ މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ، ލޮގިން ނުކުރެވޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މި މައްސަލައިގެ އަސަރު ޓުވީޓްޑެކް އަދި ހޫޓްސުއިޓް ފަދަ މަޝްހޫރު ތާޑް ޕާޓީ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްތަކަށް ލޮގިންވާން މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެއާ މެސެޖްތައް ކުރިމަތިވެ، ޕްލެޓްފޯމަށް ވަނުމަށް ހުރަސް އެޅެއެވެ.

ޓްވިޓާއިން ދަނީ އެ މައްސަލަ ބަލައިގަނެ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެ ކުންފުނިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ތާޑް ޕާޓީ ކްލައިންޓުންނަށް ލޮގިން ނުކުރެވޭ މައްސަލައެއް އުޅޭކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުތަކުން މިހާރު ދަނީ އެކަން ތަހުގީގުކޮށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން." އެބަޔާނުގައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ދިމާވި ސަބަބެއް އަދި ނޭނގުނު ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މިއީ ޓްވިޓާ އޭޕީއައިއަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އިއުލާނުކުރި މި ބަދަލުތަކަކީ ޕްލެޓްފޯމްގެ ސެކިއުރިޓީ އާއި ސްޓެބިލިޓީ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ބަދަލުތަކެއް ނަމަވެސް އެ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ތާޑް ޕާޓީ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ވެސް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެގޮތުން ތާޑް ޕާޓީ އެޕްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެކައުންޓްތަކަށް ލޮގިން ނުކުރެވޭ ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ޕްލެޓްފޯމަށް ވަނުމަށް ރަސްމީ ޓްވިޓާ ވެބްސައިޓް ނުވަތަ މޮބައިލް އެޕް ބޭނުންކުރުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބެން ފެށުމުން އަޕްޑޭޓްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ކުންފުނިން ވަނީ ދީފައެވެ.

ޓްވިޓްޕޭން އިން ޖަޕާނު ބަހުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޔޫޒަރުންނަށް އެޕް އަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް "އެކައުންޓް އޮތެންޓިކޭޝަން ފެއިލް" ފަދަ ގޯސްތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ. މައްސަލަތައް ދިމާވާހެން ހީވާ ކްލައިންޓުންގެ ތެރޭގައި އެންޑްރޮއިޑް ގެ އިތުރުން، އެކޯފޯން، ފެތަރ އަދި ޓެލޯން ހިމެނެއެވެ .

ޓްވިޓާގެ ރަސްމީ އެއްވެސް އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް އަދި މިކަން އިއުލާނުކޮށްފައި ނުވާއިރު، ޓްވިޓަ ޑިވެލޮޕަ ފޯރަމްގައިވާ ޕޯސްޓަރެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ އެޕްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ޓްވިޓަ އެޕީއައިގައި ގިނަ ބަގްތަކެއް ޔޫޒަރުންނަށް ދިމާވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ އެޕްތަކަށް ސޯޝަލް ނެޓްވޯކަށް ވަނުމަށް ހުރަސް އަޅަމުން ދިޔައީ ސީދާ ކޮން ކަމެއް ކަން ސާފެއް ނުވާއިރު، ޓްވިޓާގައި މުވާސަލާތީ ޓީމެއް ނެތުމުން، އަސަރުކުރި ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ވެސް އަދި ސީދާ އެ ކުންފުނީގެ ޚަބަރެއް ނުވެއެވެ.

އެންގޭޖް އިން ރެކޮމެންޑްކުރާ ހުރިހާ އުފެއްދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނިން މިނިވަންކަމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޑިޓޯރިއަލް ޓީމުން ހޮވާ އުފެއްދުންތަކެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް ވާހަކަތަކުގައި އެފިލިއޭޓް ލިންކްތައް ހިމެނެއެވެ. މިއިން އެއް ލިންކެއް މެދުވެރިކޮށް އެއްޗެއް ގަންނަނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެފިލިއޭޓް ކޮމިޝަނެއް ލިބިދާނެއެވެ. ހުރިހާ އަގުތަކެއް ޝާއިއުކުރާއިރު ރަނގަޅު.

comment ކޮމެންޓް