ރީކޯ މޫސަ އެމްޑީޕީއާ އަލުން ގުޅުމަކީ ޕާޓީއަށް ލިބުނު އިތުުރު ހިތްވަރެއް: ރައީސް

ރީކޯ އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެން ފޯމް ހަވާލުކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ/ އެމްޑީޕީ

ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އަލުން އެމްޑީޕީއަށް ގުޅިވަޑައިގަތުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު މޫސައަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ، މޫސައަކީ އެމްޑީޕީއަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ޕާޓީއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ ޕާޓީއަށާއި މެމްބަރުންނަށް ލިބުނު އިތުރު ހިތްވަރެއްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މޫސަ އަކީ އަބަދުވެސް އިސްލާހަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅެއް،" ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

އެމްޑީޕީއާ ދުރުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުންނެވި ނަމަވެސް މޫސަ ގެންދެވީ އެ ޕާޓީ ތެރޭ ހިނގަމުން އައި ކަންތައްތަކުގައި އޭނާގެ ބަސް ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މޫސައާއި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ ބޮޑެތި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ހުރެއެވެ.

މިފަހަރު މޫސަ އަލުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އިރު ގާތުގައި ތިއްބެވީ ރައީސް ޞާލިޙާއި އެ މަނިކުފާނާ ގާތް، ސަރުކާރާއި އެމްޑީޕީގެ އިސް މެމްބަރުންނެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން ރައީސް ނަޝީދާ ހިޔާލު ތަފާތުވުމަށް ޖާގަ ނޯންނަ ކަމަށް މޫސަ ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެމްޑީޕީ އޮންނަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގައި ކަމަށާއި ގިނަ މެންބަރުން އެމްޑީޕީން ވަކިވާން ޖެހުނީ ވެސް އެހެންވެ ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަބަދު ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަަމަށް ވަޑައިގެން އެމްޑީޕީ ހިފެހެއްޓީއްސުރެ ފަށައިގެން، އެމްޑީޕީ އޮންނަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އަޅުވެތިކަމުގަ. ޕާޓީއަށް ލިބޭ އާމްދަނީންވެސް ހޭދަކުރައްވާ، ރައީސް ނަޝީދަށް ސަނާކިޔާ ގުރޫޕުގަނޑެއް އަބަދުވެސް [ޕާޓީ ތެރޭގައި] އުޅޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެމްޑީޕީ ދޫކޮށްފަ ބޭރަށް ނުކުންނަންޖެހޭ ކަމަކީ," މީގެ ކުރިން "ސަން އެކްސްކްލޫސިވް"އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޫސަ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް އެޕާޓީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީން ނިންމީ ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙުމަދު ފާއިޒު ޙުސައިނާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޭރުގެ ފަނޑިޔާރު އަޙުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާނު މަގާމުން ވަކިކުރަން ވޯޓު ނުދިނުމަށް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ތްރީލައިންވިޕެއް ނެރެފައި ވަނިކޮށް އެއާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އެއީ 2016 ވަނަ އަހަރެވެ.

ވަކިކުރީ 2018ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާނެކަން، މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސްކަން ވެސް ކުރެއްވި މޫސަ އިއުލާން ކުރެއްވިތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވަނީހެވެ.

އެއާއެކު އޭނާ ދެން ގުޅިވަޑައިގަތީ ޕީޕިއެމާއެވެ. އެ ޕާޓީގައި ގާތްގަނޑަަކަށް ދޮޅު އަހަރު އުޅުއްވުމަށްފަހު މޫސަ ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވެވަޑައިގަތީ ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަގުބަލާ ދޭތެރޭ ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕުން ދައްކާ ވާހަކައާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް