ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 146 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

މެއި 27، 2020: މީހަކު ކަރަންޓީން މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމަށް އެމްބިއުލައިންސްއަށް އެރުވުމުގެ މަސައްކަތުގައި -- ސަން ފޮޓޯ/ ފަޔާޒު މޫސާ

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ފްރަންޓްލައިން މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 145 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން އެންމެ ފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިިދިޔަ މަހު 29ގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން ވަނީ 11,463 ފްރަންޓްލައިން މުވައްޒަފަކަށް އެލަވަންސް ދޫކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 145 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެވެ.

ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް އެންމެ ގިނައިން ލިބިފައި ވަނީ ސިފައިންނަށާއި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު (އެންޑީއެމްއޭ)ގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ދީފައިވާ ގޮތް:

  • އެމްއެންޑީއެފްގެ މުވައްޒަފުން: 48.5 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • އެންޑީއެމްއޭގެ މުވައްޒަފުން: 36 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން: 33.9 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ފުލުހުން: 27.4 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކޮވިޑްއާ ގުޅިގެން ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދޭން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އެވެ.

އެލަވަންސް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމީ ތިން ގިންތިއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް ބަލި މީހުންނާ ދިމާވާ، ރިސްކު ބޮޑު މުވައްޒަފުންނަށް ދުވާލަކަށް 500 ރުފިޔާ، ހައި ރިސްކު މީހުންނާ ދިމާވާ ދެވަނަ ގިންތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދުވާލަކަށް 250 ރުފިޔާ އަދި އެޗްއީއޯސީގައި އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެ ލޯ ރިސްކް މުވައްޒަފުންނަށް ދުވާލަކަށް 200 ރުފިޔާ ދެ އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެންމެ ފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ކޮވިޑާ ގުޅުންހުރި ސިއްހީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކަންކަމަށް 1.68 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ. އަދި އިގްތިސޯދީ ކަންކަމަށް 1.71 ބިލިއަން ވަނީ ހޭދަކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު ކޮވިޑްގެ ހަރަދުތައް މިހާރު ވަނީ 3.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފަ އެވެ.

comment ކޮމެންޓް