ރިސޯޓުތަކަށް ގޮސް އާމްދަނީ ހޯދާ ފަންނުވެރިން ވެކްސިން ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީވާން އެދެފި

ޖުަލައި 29، 2016: މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ފަންނާނުންގެ މިއުޒިކީ އީދުގެ ތެރެއިން--- ސަން ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު އަފްރާހް

ރިސޯޓުތަކަށް ގޮސްގެން އާމްދަނީ ހޯދާ ފަންނުވެރިނ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކޮވިޑް19 ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

އެންސީއޭ އިން މިއަދު ބުނީ އެ ސެންޓަރުގެ ފަންނުވެރީންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން ރިސޯޓުތަކަށް ގޮސްގެން އާމްދަނީ ހޯދާ ފަންނުވެރިންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާ ގުޅިގެން އެ ސެންޓަރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ފަންނުވެރީންގެ ދަފްތަރުގައި މިހާތަނަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިނުވާ ފަންނުވެރީން ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

ހަމައެއާއެކު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް https://my.health.mv ގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ވެސް ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

އެންސީއޭ އިން ބުނީ އެ ސެންޓަރުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފަންނުވެރީންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ މަސައްކަަތް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތިރީގައިވާ ދެ ލިންކުން ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އެވެ.

bit.ly/NCAArtistRegistration

bit.ly/NCAArtistRegDhiv

comment ކޮމެންޓް