ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: 22 ރަށަކަށް އުދައެރުން

އިއްޔެ ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައެވެ. ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓްއިން ބުނީ އިއްޔެ އެކަނި ވެސް 22 ރަށަކަށް އުދައަރައިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގދ. ފިޔޯރިއަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައި--- ފޮޓޯ/ ކައުންސިލް

ގދ. ފިޔޯރިއަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައި--- ފޮޓޯ/ ކައުންސިލް

ގދ. މަޑަވެލިއަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައި--- ފޮޓޯ/ ކައުންސިލް

ގދ. މަޑަވެލިއަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައި--- ފޮޓޯ/ ކައުންސިލް

އދ ފެންފުށްޓަށް އުދައަރާފައި--- ފޮޓޯ/ ކައުންސިލް

އދ. ފެންފުށްޓަށް އުދައަރާފައި--- ފޮޓޯ/ ކައުންސިލް

ގދ. ރަތަފަންދޫ އަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައި، އިއްޔެ ވަނީ 22 ރަށަކަށް އުދައަރައިގެން ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓައް ރިޕޯޓްކޮށްފައި--- ފޮޓޯ/ ކައުންސިލް

ގދ. ރަތަފަންދޫ އަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައި، އިއްޔެ ވަނީ 22 ރަށަކަށް އުދައަރައިގެން ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓައް ރިޕޯޓްކޮށްފައި--- ފޮޓޯ/ ކައުންސިލް

ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައި، އިއްޔެ ވަނީ 22 ރަށަކަށް އުދައަރައިގެން ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓައް ރިޕޯޓްކޮށްފައި--- ފޮޓޯ/ ސޯޝަލް މީޑިއާ

ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައި، އިއްޔެ ވަނީ 22 ރަށަކަށް އުދައަރައިގެން ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓައް ރިޕޯޓްކޮށްފައި--- ފޮޓޯ/ ސޯޝަލް މީޑިއާ

ގިނަ ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައިވަނީ ހެނދުނު 10:30 އާއި 12:30 އާ ދެމެދު އެވެ. ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓްއިން ބުނީ މިއަދު ވެސް ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިއްޔެ އުދަ އަރާފައިވާ ރަށްތަކަކީ މެދު ރާއްޖެތެރެ އާއި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތައް ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

comment ކޮމެންޓް