ވިލިމާލޭ ޓާމިނަލް ކައިރި ސައިކަލުތައް ހިތުހުރި ގޮތަކަށް

ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރި ސައިކަލުތައް ޕާކުކޮށްފައި: އެ ސަރަހައްދަށް ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ވަންނަން ދަތިވުމުގެ ކަންބޮޑުވުން ބޮޑު -- ސަން ފޮޓޯ/ ނާއިޝް ނާހިދު

ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ ސައިކަލުތައް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން އެ ތަނަށް ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ވަންނަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެ، ކަންބޮޑުވުން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

ޓާމިނަލަށް ވަންނަން އޮންނަ މަގުގައި ވެސް ފުޑްކޯޓާ ވާހެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސައިކަލު ޕާކުކޮށްފައި ހުރެއެވެ. އެހެންވެ، އެ ސަރަހައްދަށް ވަންނަ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް އޮންނަނީ ހަނި ޖާގައެވެ.

މި ކަމާ ގުޅިގެން ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީސް މެންބަރުކަމަށް މި އަހަރު އިންތިޚާބުވި ފަހުން ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން މި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ފުލުހުންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ފޯނުން ގުޅައި އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅަނދުތައް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތުން ހާލު ދެރަ ބަލި މީހަކު ގޮވައިގެން ދިޔަ އެމްބިއުލާންސެއް ވެސް ގިނައިރުތަކެއް ވަންދެން އެ ތަނުގައި މަޑުކުރަން ޖެހުނެވެ.

"ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ފުލުހުން ފަސްޖެހޭ ނަމަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް ހިންގުން ގާތް ސަރަހައްދެއް މިއީ،" މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދު: އެ ސަރަހައްދުގެ ޕާކިން މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފައި -- ސަން ފޮޓޯ/ ނާއިޝް ނާހިދު

އެ ކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މިއަދު 'ސަން'އަށް ބުނީ، އެ ސަރަހައްދުގައި ޕާކިން މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޓޭޕް ދަމައި، މިހާރު ކޯން ވެސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި، މިހާރު އެ ސަރަހައްދު ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް 'ނޯމަލް'ވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދަން އެ މަގުގައި "ޑަބަލް ލައިން" ކުރަހަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރި ސައިކަލުތައް ނުގަވާއިދުން ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ މައްސަލަ ދޭތެރެއަކުން ފެންމަތިވެއެވެ. އެކަމަކު، އެ މައްސަލައަށް މިހާތަނަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް