އަމިއްލަ އިސް ނެގުމުގައި މައުލޫމާތު ހާމަކުރަނީ 0.75 އިންސައްތަ އިދާރާއިން

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އަޙުމަދު އާހިދު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ސަން ފޮޓޯ/ މުޙައްމަދު ޙައްޔާން

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ 0.75 އިންސައްތަ އިދާރާއިން ކަމަށާއި 47 އިންސައްތަ އިދާރާތަކުގައި ވެބްސައިޓެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް (އައިކޮމް)އިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

އައިކޮމްއިން މިއަދު ބުނީ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައި މައުލޫމާތުތައް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ޝާއިއުކުރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާއި، ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެފަދަ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ކުރަމުންދާ މިންވަރު ބަލަން މޮނިޓާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މޮނިޓަރިންގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ދައުލަތުގެ ގިނަ އިދާރާތަކުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި މައުލޫމާތު ޝާއިއުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ދަށް ކަމަށް އެ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ އޮފިހުން ބުނީ މި މޮނިޓަރިންގައި މުޅި ޖުމަލަ 935 އިދަރާއެއްގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ބަލައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، މޮނިޓާ ކުރެވުނު ހުރިހާ އިދާރާއަކަށް ބަލާއިރު ވެސް ގާނޫނުގައި ލާޒިމުކުރާ ހުރިހާ މައުލުމާތެއް ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ 0.75 އިންސައްތަ އިދާރާއަކުން ކަމަށް އެ އޮފީހުން އާންމުކުރި ރިޕޯޓުން ދައްކައެވެ.

ގާނޫނުން އާންމުކުރަން ލާޒިމުކުރާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އާންމުކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ދެ ސިޓީ ކައުންސިލަކާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރު މުއައްސަސާއަކާއި ޑުރަގު ކޯޓު ކަމަށް އައިކޮމްއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، 935 އިދާރާގެ ތެރެއިން، މައުލޫމަތު ޝާއިއުކުރަން ބޭނުންކުރާ އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތް ކަމުގައިވާ ވެބްސައިޓު ހުރީ 494 އިދާރައެއްގައި ކަމަށް ވެސް އެ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެހެން ކަމުން 47 އިންސައްތަ އިދާރާއެއްގައި ވެބްސައިޓެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް އެ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ މަދުން ވެބްސައިޓުތައް ހުރި ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ އޮފީހުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ 22 ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ތެރެއިން ވެބްސައިޓު ގާއިމު ކޮށްފައިވަނީ ނުވަ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި، 164 ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މަރުކަޒަކަށް ވެބްސައިޓު ގާއިމު ކުރެވި ބެލެހެއްޓިފައިނުވާކަމަށް އެ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ އޮފީހުން ބުނި ވަކިވަކި އިދާރާތަކަށް ބަލާއިރު، ހުރިހާ މިނިސްޓްރީއެއްގައި ވެސް މައުލޫމާތު ޝާއިއުުކުރާ ވެބްސައިޓެއް ހުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަށުން ހިންގާ 53 އިދާރާއެއްގެ ތެރެއިން ވެބްސައިޓު ހުރީ 40 އިދާރާއެއްގައިކަން ވެސް އެ އޮފީހުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޝަރުއީ ދާއިރާގައި ވެސް ހުރިހާ އިދާރާއެއްގައި ވެބްސައިޓު ހުރި ނަމަވެސް ޝާއިއުކުރަން ޖެހޭ މައުލޫމާތު ޝާއިއުކޮށްފައި ހުރީ ހަމައެކަނި ޑުރަގު ކޯޓުން ކަމަށް އެ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ބުނީ، އެހެން އިދާރަތަކާއި އަޅައިބަލާއިރު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް އާންމުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރު އިދާރާއަކުން ގާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެން 100 އިންސައްތަ ހާސިލު ކޮށްފައިވާކަން އެ އޮފީހުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ކައުންސިލުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ މަދުން މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފައިވާނީ ރަށު ކައުންސިލުތަކުން ކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ. އެންމެ ގިނަ މައުލޫމާތު ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުން އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލު އަދި ފުވަމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ގާނޫނު ލާޒިމުކުރާ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 31 ކުންފުންޏަށް ބަލާއިރު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ބަރާބަރަށް އާންމުކޮށްފައިވަނީ 26 އިންސައްތަ ކުންފުނިން ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ތައުލީމީ ޚިދުމަތްދޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ބަލާއިރު، މައުލުމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރުދަށްކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި ހާމަކުރަންޖެހޭ 25 ބައިގެ ތެރެއިން ނުވަ ބައެއް ތައުލިމީ ދާއިރާގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ހާމަކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އަދި، ސިޔާސީ ފަސް ޕާޓީއެއް މޮނިޓާ ކުރިއިރު، އެ ޕާޓީތަކުގެ ވެބްސައިޓެއް ހުރި ނަމަވެސް މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށް ކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ޕާޓީއެއް މައުލޫމާތު ހާމަކުރި ނިސްބަތް 30 އިންސައްތައިގައި އުޅޭއިރު އެހެން ޕާޓީތަކުން ހާމަކޮށްފައިވަނީ 20 އިންސައްތައަށް ވުރެ ދަށުގައި ކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ އޮފީހުން ބުނީ މުޅި ޖުމްލަ ޝާއިއުކުރުން ގާނޫނުގައި ލާޒިމުކުރާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މި ވަގުރު ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ފަސްބައިކުޅަ އެއްބައި ކަމަށެވެ.

comment ކޮމެންޓް