އެޑްވަޓޯރިއަލް: މާކެޓާސް ސަމިޓަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭ 5 ސަބަބު

މާކެޓާސް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިންވާޖެހޭ ސަބަބުތައް މާކެޓާސްް ސަމިޓްގެ އޯގަނައިޒިން ޓީމުން ހާމަކޮށްފި--ފޮޓޯ/މާކެޓާސް ސަމިޓް

ރާއްޖޭގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ބާއްވާ މާކެޓާސް ސަމިޓުގައި މާކެޓަރުން ބައިވެރިވާން ޖެހޭ ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ. މިއީ، އޭގެ ތެރެއިން ފަސް ސަބަބެކެވެ.

ނެޓްވޯކިން އެކްސްޓްރާވެގަންޒާ؛ 400އަށް ވުރެ ގިނަ މާކެޓަރުންނާއެކު

އިންޑަސްޓްރީގެ ލީޑަރުން ކަމަށްވާ ގްލޯބްޓެބް އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލުން ގެނެސްދޭ ދަ މާކެޓާސް ސަމިޓް 2024ގައި 400އަށް ވުރެ ގިނަ މާކެޓިން ޕްރޮފެޝަނަލުން އެއްބައިވަންތަ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި އެއްބާރުލުންދޭ މަސައްކަތުން ނެޓްވޯކިން އެކްސްޓްރާވެގަންޒާއެއް ކަށަވަރުކޮށްދީ، ގުޅުންތައް އުފެއްދުމާއި، ބޯޑަރުތަކާއި ސިނާއަތްތައް ފަހަނައަޅައި ގޮސް އެއްބާރުލުންދޭ ފުރުސަތުތައް ލިބިގެންދެއެވެ.

ގްލޯބަލް އެންޑް ލޯކަލް ވިސްޑަމް ދައްކާލުން

ޗޮޕާޓް އާއި ރެޑް ކްރިއޭޓިކް ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މި ސަމިޓުގެ ސްޕީކަރު ލައިނަޕްގައި ގްލޯބަލް ވިޝަނަރީންނާއި ލޯކަލް އެކްސްޕާޓުންގެ ސިނަޖީ ދައްކުވައިދެއެވެ. ސްޕީކަރުންނާއެކު މި ކޯލަބްރޭޝަންގެ ސަބަބުން މާކެޓިންގެ އެންމެ ފަހުގެ ޓްރެންޑްތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި އިނޮވޭޝަންތަކުގެ ތަފާތު ނަޒަރިއްޔާތެއް ކަށަވަރުވާތީ، މިއީ މާކެޓިން ޝައުގުވެރިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހާޒިރުވާން ޖެހޭ އިވެންޓެކެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރު: ފޯމަލް އިން އިންފޯމަލް ސެޓަޕްއަށް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީއާ ގުޅިގެން ދަ މާކެޓާސް ސަމިޓް 2024 ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. ދެވަނަ ދުވަހަށް ބަދަލުވާ މި ސަމިޓުގައި ނުރަސްމީ ސެޓަޕްއެއް ތައާރަފުކޮށްފައިވާއިރު، ބައިވެރިންނަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް، ލުއި މާހައުލެއްގައި ގުޅުންތައް ގާއިމްކުރެވޭނެއެވެ.

އެކްސްޕްލޯރިން ޓޫމޯރޯސް މާކެޓިން ލޭންޑްސްކޭޕް

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި)ގެ ތީމް ޗެމްޕިއަންކޮށް، ގްލޯބްޓެބް އިންވެސްޓްމަންޓާއި ކޯލަބަރޭޓިވް ޕާޓްނަރުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މި ސަމިޓުގައި އޭއައި، ޑޭޓާ މައިން، އަދި ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ފަދަ އެންމެ ޒަމާނީ މައުޟޫއުތައް ތަހުގީގުކޮށްފައިވެ އެވެ. މާކެޓިން ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ މައްޗަށް މި ކުރިއެރުންތަކުގެ 'ޓްރާންސްފޯމަޓިވް ޕަވާ'އާ ބެހޭ ގޮތުން ވިސްނުންތައް ލިބޭނެ ކަމަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ލަފާކުރެވޭނެއެވެ.

މާކެޓިން ޕްރޮފެޝަނަލްސްއަށް ކަލެކްޓިވް ފިއުޗާއެއް ބިނާކުރުން

ފަރުދީ ކުރިއެރުމުގެ އިތުރުން، މި އެއްބާރުލުންދޭ މަސައްކަތުން ބާރުއަޅަނީ މާކެޓިން ކޮމިއުނިޓީގެ ޖަމާޢަތުގެ ތަރައްޤީއަށެވެ. ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކާއި، ވޯކްޝޮޕްތަކާއި، ކޯލަބަރޭޓިވް ނެޓްވޯކިން ފުރުސަތުތަކުގެ ތެރެއިން، ބައިވެރިން އިންޑަސްޓްރީގެ ކުރިއެރުމަށް ޙިއްޞާކުރާއިރު، އަމިއްލަ ހުނަރުތައް އިތުރުކޮށް، ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ހޯލިސްޓިކް އެޕްރޯޗެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

މައިގަނޑު ސަޕޯޓް ޕިލާސް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓާސް ސަމިޓްގެ ދެވަނަ އެޑިޝަންގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި މި ސިނާއަތުގެ މަޝްހޫރު ލީޑަރެއް ކަމަށްވާ އެސްޓީއޯއިން ކުރިއަށް ޖެހިލައި، ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި މާކެޓިން ޕްރެކްޓިސްތަކުގައި މޮޅުކަން އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު ދައްކާލައިފިއެވެ.

މެއިން އޯގަނައިޒާ ގްލޯބްޓެބް އިންވެސްޓްމަންޓުން ވަނީ އޯގަނައިޒިން ޕާޓްނަރުން ކަމަށްވާ ރެޑް ކްރިއޭޓިކް، ނޯޝަން ގްރޫޕް، އައި އެންޑް ސީ ޓްރޭޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މޭރީ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މަސައްކަތްފަށާފައެވެ.

އެމްއެންޔޫ ބީއެސްއިން އަދާކުރާ މުހިންމު ދައުރާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓްރެޓެޖީކް ޕާޓްނަރު ޗޯޕާޓްއަކީ ސިނާއަތުގައި މާކެޓިން އެންޑް އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާގައި އެންމެ އުހުގައި ފާހަގަ ކޮއްލެވޭ އިވެންޓް އޯގަނައިޒަރެކެވެ. ޗޯޕާޓްގެ އަގުހުރި ތާއީދަކީ މި ސަމިޓު ގުގުމާލާ ކާމިޔާބީއަކަށް ވާނެ ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.

އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަންތަކުން ވެސް ވަނީ މި ހަރަކާތަށް އެއްބާރުލުންދީފައެވެ. އެއީ އައިކެއާ، ދިރާގު، އަދާރަން ޕްރެސްޓީޖް ވާދޫ، މޫކައި ހޮޓެލްސް، މުނި ހޯމްކެއާ، އެމް.ޓީ.ސީސީ، އެމް.އޭ.ސީ.އެލް، ކޮކޮނަޓް ސޯޕް، ވޯލްޑް.އޮފް ޓޮމޯރޯ، ސަން މީޑިޔާ، ޔުނިވާސަލް ޓްރެވެލް ސާވިސެސް، ލެޓްސް ކޮފީ މޯލްޑިވްސް، ބްރޭންޑްލޫމް، ކަސްޓަމްސް ކޯޕްރޭޓިވް ސޮސައިޓީ، ބިގް ޕްލޭޓް މޯލްޑިވްސް، މަންހަޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓެލް، މިލާންސް، ރާއްޖެ 24، އުނިމާ ގްރޭންޑް، ޓެލެންޓް.އެމްވީ، ހޮޓެލިއާ މޯލްޑިވްސް، ރޯޔަލް ބްލޫ ފިޝިން، ރާމެން ހައުސް، މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓާ ކޮމްޕެނީ، އިންޑިއަން ކަލްޗާ ސެންޓާ، އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ބޮޑުބެރު އަދި ސްޓީލް ހާޑްވެޔާ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިޝްތިހާރު ކުރާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އިތުރުން އެސްޑީއެފްސީ، ބީސީސީ އަދި ހާ ޓު ސީނު ވެސް ވަނީ މާކެޓާސް ސަމިޓް އެންޑޯސްކޮށްފައެވެ.

މި ސަމިޓަކީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ މާކެޓިން އަދި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސަމިޓެކެވެ. މިސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ހިނގާ 2024ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހު 23 އަދި 24ވަނަ ދުވަހު އެމްއެންޔޫ ސެންޓްރަލް އޮޑިޓޯރިއަމް އަދި ހުޅުމާލެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.

ދަ މާކެޓާސް ސަމިޓް 2024ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނުވަތަ ޕާޓްނަރުވުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ދަ މާކެޓާސް ސަމިޓްގެ ހޮޓްލައިން 7600114 އަށް ގުޅާލެއްވުމުން ނުވަތަ [email protected] މެއިލް ކުރެއްވުމުން އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. ސަމިޓުގެ ސްޕީކަރުންނާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމުށް ދަ މާކެޓާސް ސަމިޓްގެ ވެބްސައިޓް www.marketerssummit.org އަށް ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް