މިހާތަނަށް މާލެ އިން ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކީ 20،800 މީހުން

ރަމަޟާން މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކާފައި ވަނީ 20،863 މީހުން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިހާތަނަށް ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 899،031 ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި 1،942،201 ރުފިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ގިނަ މީހުން ޒަކާތް ދީފައި ވަނީ އާދައިގެ ހަނޑުލުންނެވެ. އެގޮތުން 11،551 މީހަކު އާދައިގެ ހަނޑުލުން ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 138،612 ރުފިޔާ ވަނީ ދައްކައިފަ އެވެ.

ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް:

އާދައިގެ ހަނޑޫ: 11،551 މީހުން - 138،612 ރުފިޔާ

ތައިލެންޑް ހުދު ހަނޑޫ: 1331 މީހުން - 69،212 ރުފިޔާ

ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (އާދައިގެ): 2338 މީހުން - 151،970 ރުފިޔާ

ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (މޮޅު): 1729 މީހުން - 153،881 ރުފިޔާ

ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (އެންމެ މޮޅު): 2725 މީހުން - 340،625 ރުފިޔާ

ރަތް ހަނޑޫ: 292 މީހުން - 22،776 ރުފިޔާ

އާދައިގެ ފުށް: 632 މީހުން - 6320 ރުފިޔާ

އާޓާ ފުށް: 265 މީހުން - 15،635 ރުފިޔާ

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި މި އަހަރު ވެސް އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މިހާތަނަށް ޒަކާތް ދެއްކި މީހުންގެ ތެރެއިން 17،858 މީހުން ޒަކާތް ދެއްކީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި 3005 މީހަކު މިނިސްޓްރީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކައުންޓަރަށް ޒަކާތް ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަކީ ވާޖިބެއް ކަމަށްވުމުން، ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ޒަކާތް ދައްކަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފަ އެވެ.

މާލެ ސިޓީ ފިޔަވައި އެހެން ސިޓީތަކާއި ރަށްރަށުގައި ފިތުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނީ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލުންނެވެ.

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮވާމުގެ އަގު:

  • އާދައިގެ ހަނޑޫ: 12 ރުފިޔާ
  • ތައިލެންޑް ހުދު ހަނޑޫ: 52 ރުފިޔާ
  • ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (އާދައިގެ): 65 ރުފިޔާ
  • ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (މޮޅު): 89 ރުފިޔާ
  • ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (އެންމެ މޮޅު): 125 ރުފިޔާ
  • ރަތް ހަނޑޫ: 78 ރުފިޔާ
  • އާދައިގެ ފުށް: 10 ރުފިޔާ
  • އާޓާ ފުށް: 59 ރުފިޔާ
comment ކޮމެންޓް