މާވެޔޮމަގު ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލެ --- ސަން ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު އަފްރާޙް

މާވެޔޮ މަގު ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ.

ސްޓެކްލޯ އިން ބުނީ ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން މާވެޔޮމަގު ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވަނީ މިރޭ 9:30 އެހައިކަންހާއިރު އެވެ.

އަދި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ސްޓެލްކޯ އިން ބުންޏެވެ.

މާވެޔޮމަގު ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާއިރު މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ.

comment ކޮމެންޓް