ޔަމަހާ ސައިކަލުގެ ޑައުންޕޭމެންޓުން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އިވެންޓުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް

ޔަމަހާ ސައިކަލުގެ ޑައުންޕޭމެންޓުން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ހާއްސަ އިވެންޓެއް އެލިޔާ އިން ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ.

"ސިމްޕްލީ ޔަމަހާ" ގެ ނަމުގައި މިއަދު ހަވީރާއި މިރޭ ހުޅުމާލޭ އެއާޕޯޓް ބަސް ސްޓޮޕް ކުރިމަތިން އޮންނަ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި އިވެންޓުން ސައިކަލު ގަންނަ ނަމަ ޑައިންޕޭމެންޓުގެ 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެއެވެ.

"މި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން ސައިކަލު ނަގާނަމަ ކަސްޓަމަރު ހަމައެކަނި އެލިޔާ އަށް ދާން ޖެހޭނީ ސައިކަލު ބަލައި. އިވެންޓު ތެރެއިން އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިވެސް ކުރާނެ،"

އެލިޔާއިން ބުނީ ޔަމަހާ ސައިކަލަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިމަހުގެ 20 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ޗެކް ނުނަގާނެ ކަމަށެވެ.

އެލިޔާއިން ޔަމަހާ ސައިކަލު ގަންނައިރު ސައިލަކު ލިބޭނީ ޕީ ބޯޑަކާއެކުއެވެ. އިންސްޓޯލްމެންޓަށް ނެގި ނަމަވެސް އެއްކޮށް ފައިސާ ދެއްކި ނަމަވެސް ސައިކަލު ކަސްޓަމަރަށް ދޭނީ އަމިއްލަ ސައިކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

comment ކޮމެންޓް