މެމްބަރު ނާޒިމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ތިން މީހެއްގެ ހެކިބަސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގައިފި

ކުރީ އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ އަށް 15،000 ގައުމީ ދިދަ ގަތުމުގައި މިހާރުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމު ސަރުކާރުގެ ފައިސާ އިން މަކަރާއި ހީލަތް ހެދި ކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި ނާޒިމާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ތިން މީހެއްގެ ހެކި ބަސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނަގައިފި އެވެ. ތަފްސީލު އަންނީ
ގުޅޭ ޓެގު
comment ކޮމެންޓް
ގުޅޭ ޚަބަރު
ގުޅޭ ޓެގު