މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ހަމަނުޖެހުމާއި މާރާމާރީ ތަކުރާރުވާނަމަ ރައްޔިތުން އެ މަގު ޚިޔާރުކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް: އައިޑީޕީ

14:30


ޚިޔާލު ތަފާތުވާ މައްސަލަތަކުގައި ބަހުސްކުރައްވާއިރު މަޖްލިސްގެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ހަމަނުޖެހުމާއި މާރާމާރީ ތަކުރާރުވާނަމަ ރައްޔިތުން މި މަގު ޚިޔާރުކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި އެފަދަ އަމަލްތައް ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް އައިޑީޕީން ބުނެފި އެވެ.


އިއްޔެ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ ބަހުސް ހޫނުވެ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި، ބައެއް މެންބަރުންނަށް އަނިޔާވެފައިވާތީ، އެކަން ކުށްވެރިކޮށް އައިޑީޕީން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނަވާ އެމްޑީޕީއަށާއި ޑީއާރުޕީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގެންނަވާ މެންބަރުން ހިންގަވާ އެފަދަ ހަމަނުޖެހުންތައް އެޕާޓީން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ. 

ގުޅޭ ޓެގު
comment ކޮމެންޓް
ގުޅޭ ޚަބަރު
ގުޅޭ ޓެގު