މަސައްކަތްތެރިންގެ ހަމަހަމަ މާރުކޭޓެއް އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރު ކުރަންޖެހޭ: ޑރ. މާރިޔާ

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. މަރިޔަމް މާރިޔާ: -- ސަން ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ހަމްޒާ

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހަމަހަމަ މާރުކޭޓެއް އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ދެ ގުނައަށް އިތުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. މަރިޔަމް މާރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަސަައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިއަދު ދެއްވި ހިތާބުގައެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ގައުމު ބިނާކުރެވޭނީ، ކޮންމެ މަސައްކަތްތެރިއަކަށްވެސް، އެމީހެއްގެ ފުރިހަމަ ގާބިލްކަން ހަގީގަތަކަށް ހަދައި، ކަރާމާތާއި ފުރިހަމަ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް، ބާރުވެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

"ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު، މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ރަނގަޅުކޮށް އެންމެންނަށް އަބުރުވެރި، މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަޢުދެއް ކަމަށް ހައްދަވަމާ ހިނގާ،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދުގެ އަމަލުތަކަކީ ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުސްތަގުބަލް ބައްޓަން ކުރާނެ ކަމެއް ކަން އެނގިހުރެ، އަޒުމާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހު، އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނަށް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ އިންސާފުވެރި އުޖޫރަޔާ ދޭތެރޭ، ރައްކާތެރި މަސައްކަތުގެ މާހައުލާ ދޭތެރޭ، އަބުރުވެރި ވަޒީފާއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހިމެނޭ ގޮތަށް، މަސައްކަތްތެރިންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމާމެދު،" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި، މަސައްކަތުގެ އިޖްތިމާޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ އާލާކުރުމުގައި، އަބުރުވެރި މަސައްކަތްތައް އަދާކުރާ ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއްވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވަނީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލާއި އަބުރުވެެރި މަސައްކަތެއް ހޯދުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ގަނާ ކުރުމާއި ހަނގާ ކުރުމާއި ތަފާތުކުރުން އަދި ނުތަނަވަސް ކަމުގެ ހާދިސާ ހިނގަމުންދާ ކަމަށާއި، އެފަދަ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުން ނައްތާލުމަކީ އެންމެންގެ ވާޖިބެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވަނީ މި ހިތާބުގައި، ދިވެހި ޒުވާނުން ބާރުވެރިކޮށް، ވަޒީފާ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދެއްވައިފައިވާތީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފައެވެ.

comment ކޮމެންޓް