ޓްވިޓާގެ ވެރިފައިޑް އެކައުންޓްތަކުން މިހާރު ދެ ގަޑިއިރުގެ ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެ!

ޓްވިޓާގެ ވެރިފައިޑް އެކައުންޓުތަކުން މިހާރު ދެ ގަޑިއިރުގެ ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެ --

ޓްވިޓާ ނޫފާހަގަ ޖަހައި ވެރިފައިކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ ވެރިންނަށް ދެގަޑިއިރުގެ ނުވަތަ 8ޖީބީގެ ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޓްވިޓާއިން ފަހިކޮށްދީފިއެވެ.

އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިކަން އިއުލާން ކުރީ އެލޮން މަސްކްގެ ޓްވީޓެއްގައެވެ.

"ޓްވިޓާ ބްލޫ ވެރިފައިޑް ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް މިހާރު ދެ ގަޑިއިރުގެ ވީޑިއޯ (8 ޖީބީ) އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެ!" މަސްކްގެ ޓްވީޓްގައިވެއެވެ.

މިހާރު އެ ޕްލެޓްފޯމްގައި ޓްވިޓާ ބްލޫ ސަބްސްކްރިޕްޝަނެއް ފެށެނީ މަހަކު އަށް ޑޮލަރު ނުވަތަ އަހަރަކު 84 ޑޮލަރުންނެވެ.

މަސްކްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޓްވިޓާއިން ވަނީ މީގެ ކުރިން މަޝްހޫރު ފަރާތްތަކަށާއި ނޫސްވެރިންނަށާއި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނަށާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށާއި ތަންތަނަށް ދީފައިވާ ނޫ ކުލައިގެ ޗެކްމާކްތައް އެ މީހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު ހަވާލުކުރާ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެއީ އެމީހެއްގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްގެ ޞައްޙަކަމުގެ ނިޝާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު މަސްކް ބުނީ އިޝްތިހާރުގެ ބޭރުން އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޓްވިޓާއިން ވެރިފައިޑް އެކައުންޓުތަކުން މަހަކު އަށް ޑޮލަރު ނަގަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެހެން ކުލަތަކުގެ ޗެކްމާކްތައްވެސް ތައާރަފު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ވިޔަފާރިތަކަށް ރަން އަދި ސަރުކާރު އަދި މަލްޓިލޭޓަރަލް އޯގަނައިޒޭޝަންތަކާއި އޮފިޝަލުންނަށް އަޅިކުލައިގެ ޗެކް މާކްތައް ވަނީ ދީފައެވެ.

މަސްކްގެ ޓްވިޓާ ވާހަކަތަކަކީ އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމާއި ބަހުސްކުރުމުގެ މައުޟޫއަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސްގެ ސީއީއޯގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސްކްގެ ޓްވީޓްތަކަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަރުދަނެއް އުފުލާ އަދި ދުރުރާސްތާ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ޓްވީޓްތަކެކެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތައް އިއުލާނުކުރުމުން ފެށިގެން މުސްތަގުބަލާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރުގަދަ އަންދާޒާތަކެއް ކުރުމާ ހަމައަށް މަސްކްގެ ޓްވިޓާ ފީޑް ވެފައި ވަނީ އޭނާގެ ވިސްނުން ހިއްސާކޮށް ފޮލޯވަރުންނާ ގުޅުން ބަދަހިކުރާ ޕްލެޓްފޯމަކަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ދެބަސްވުންތައް އުފެދި، އޭގެ ސައްހަކަމާ މެދު ވެސް ސުވާލު އުފެދިފައިވެއެވެ.

މަސްކްގެ ޓްވީޓްތަކުގެ ސަބަބުން ހިއްސާގެ އަގުތަކާއި އާންމުންގެ ވިސްނުމާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ވެސް އަސަރު ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އިރު، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މަސްކްގެ ނުފޫޒު ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކުވައިދެއެވެ.

އޭނާގެ ޓްވިޓާ ހަރަކާތަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބިފައިވާއިރު، މަސްކް ފާހަގަ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެ އެކްޓިވް އެކަކު ކަމުގައެވެ.

ގުޅޭ ޓެގު
comment ކޮމެންޓް
ގުޅޭ ޚަބަރު
ގުޅޭ ޓެގު