އެޕަލްގެ އާ ޗިޕް ސެޓު އިފްތިތާހުކޮށްފި

އެޕަލް އިން އެކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ 'އެމް2 ޕްރޯ' އަދި 'އެމް2 މެކްސް' ޗިޕްސެޓް ހިމެނޭ އާ މެކް މިނީ މޮޑެލްތަކާއި އާ މެކްބުކް ޕްރޯ ލެޕްޓޮޕްތައް އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ.

އެޕަލްއިން ތަޢާރަފްކުރި އެކުންފުނީގެ އާ ޗިޕްސެޓްތައް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ބާރުގަދަ ސީޕީޔޫ، ޖީޕީޔޫ އަދި 96 ޖީބީގެ ޔުނިފައިޑް މެމޮރީ ލިބޭ ގޮތަށް ކަމަށްވާއިރު، މި އުފެއްދުންތަކުގެ ޕަވާ އެފިޝިއަންސީ ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އެޕަލް އިން ބުނި ގޮތުގައި 'އެމް2 ޕްރޯ' އަދި 'އެމް2 މެކްސް' ޗިޕްތަކުގައި ކަސްޓަމް ޓެކްނޮލޮޖީތައް ވެސް ހިމެނޭއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހަލުވި 16 ކޯ ނިއުރަލް އިންޖީނާއި އެޕަލްގެ ބާރުގަދަ މީޑިއާ އިންޖީނެއް ވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

'އެމް2 ޕްރޯ' އަދި 'އެމް2 މެކްސް' ޗިޕްސެޓްތަކަކީ އެޕަލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުގެ މެކްސްގެ މައިބަދައަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، އާ ޗިޕްތަކުގެ ސަބަބުން ގޭމިން އާއި އެހެނިހެން ހައި ޕާފޯމަންސް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ވެސް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެޕަލް އިން ބުނެއެވެ.

'އެމް2 ޕްރޯ' އަދި 'އެމް2 މެކްސް' ޗިޕްސެޓް ހިމެނޭ އާ މެކް މިނީ މޮޑެލްތަކާއި މެކްބުކް ޕްރޯ ލެޕްޓޮޕްތައް މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ގަންނަން ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ތަފާތު ކޮންފިގްރޭޝަންތަކުގައި މި އުފެއްދުންތައް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށްވެސް އެޕަލްއިން ބުނެއެވެ.

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު މި ރިލީޒްގައި ވަނީ އިނޮވޭޝަނަށް އެ ކުންފުނިން އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން ދީ، ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ މޮޅު ޓެކްނޮލޮޖީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އާ ޗިޕްސެޓްތަކަކީ ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރަކުން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމުގެ ބައުންޑަރީތައް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލުކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ ޗިޕްސެޓެކެވެ.

ކެލިފޯނިއާގެ ކުޕާޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގައި ބޭއްވި މި ހަރަކާތުގައި މީޑިއާ އާއި އިންޑަސްޓްރީގެ ތަހުލީލު ކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެޕަލްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވިއެވެ.

comment ކޮމެންޓް