އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓައިލަން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް، ފުޑް އެންޑް ރޫރަލް އެފެއާޒުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިންގްލެންޑުން މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޕްލެޓާއި ކަޓްލަރީ ފަދަ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް، ގަތުމާއި ވިއްކުން މަނާކުރާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ޕްލާސްޓިކް ކުނި މަދުކޮށް ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަޅާ ފިޔަވަޅެކެވެ.

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކަކީ މާހައުލު ތަޣައްޔަރުވުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، އެއްގަމުގައި އުޅޭ ދިރޭތަކެތީގެ ދިރުންތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ގެއްލުންދީ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ މައްސަލައެކެވެ. މި މަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުތަކާއި، އެހެނިހެން މާހައުލުތަކުގައި އުފެދޭ ޕްލާސްޓިކް ކުނީގެ މިންވަރު މަދުވެ، އެތަންތަނުގައި އުޅޭ ޖަނަވާރުތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް ކުޑަވެ ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މި މަނާކުރުމުގެ ދަށުން، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކްގެ ޕްލެޓާއި ކަޓްލަރީ އާއި ސްޓްރޯ ފަދަ ތަކެތި ގަތުމާއި ވިއްކުން އިނިގިރޭސި ވިލާތުގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަކަށްވެސް މަނާވާނެއެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ނުވަތަ ކޮމްޕޯސްޓޭބަލް މެޓީރިއަލް ފަދަ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ވިޔަފާރިތަކަށް ބާރު އަޅާނެއެވެ.

ޕްލާސްޓިކް ކުނި މަދުކުރުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 2018ވަނަ އަހަރުވެސް ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން އިތުރު ޗާޖު ނަގަން ފެށުމުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވަނީ 90 އިންސައްތަ ދަށްވެފައެވެ.

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރުމަކީ ތިމާވެށީގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި މިއީ ރަނގަޅު މަގަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެފަދަ ޖަމިއްޔާތަކުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދާމެދު ބައެއް ވިޔަފާރިތަކުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އަލަށް ފާސްކުރާ މިޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ޢާއްމުންނާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މިކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކުގެ ބަދަލުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއް ހޯދުމަށް ވިޔަފާރިތަކަށް ވަގުތު ދީގެން މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި ކުންފުނިތަކާއި، ޢާއްމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން މިބަދަލު ގެނައުމުގައި ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، އިރުޝާދުތައް ދެމުންދާނެކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި މިއީ ޕްލާސްޓިކް ކުނި މަދުކޮށް ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް