ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވާ މީހުންގެ ކުދިން ރާއްޖެ އައިސްް ޕީސީއާރް ހެދޭ

ޖުލައި 20، 2021: އަޟްހާ އީދުގައި މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު ހަތަރަކުން ރޭގަނޑު 8 އަކަށް ފައިމަގުގައި އުޅުން: ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އާއިލާ އާއި ރަހުމަތްތެރިންނާއި އެކު ވަނީ މަގުތަކުގައި ހިތްއުފާކޮށްލަން ނިކުމެފައި -- ސަން ފޮޓޯ/ ފަޔާޒު މޫސާ

ދިވެހީންނާއި ވޯކްޕާމިޓް ހޯލްޑަރުންނާއެކު ދަތުރު ކުރާ ކުޑަކުދިން ރާއްޖެ އެތެރެވާތާ 5-7 ދުވަހުގެ ތެރޭ ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

އެކުދިން ރާއްޖެ އައިސް ކަރަންޓީން ވާކަމަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އަންނަ ދިވެހީންނަށާއި ވޯކްޕާމިޓް ހޯލްޑަރުންނަށް، 72 ގަޑިރު ނުވާ ޕީސީއާރް ނެގެޓިވް ނަތީޖާ އަކާއެކު ރާއްޖެ އާދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ޕޮޒިޓިވްވެ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 60 ދުވަސް ނުވާ މީހުނާއި ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށް 14 ދުވަސް ވެފައިވާ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީންވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ފަސްދޮޅަސް ދުވަސް ގުނަން ފަށާނީ ޕޮޒިޓިވްވި ސާމްޕަލް ނެގި ތާރީހުން ފެށިގެން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ކޮވިޑްޖެހި، ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ދަތުރުކުރާ ކުޑަކުދިން ކަރަންޓީންވާން ނުޖެހުނު ނަމަވެސް ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ހަދައި ނެގެޓިވް ނަތީޖާއެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުކުރާ މީހުންނާއި ކޮވިޑްޖެހި 60 ދުވަސް ނުވާ މީހުން 14 ދުވަސް ކަރަންޓީން ވާން ޖެހޭނެ އެވެ.

ގުޅޭ ޓެގު
comment ކޮމެންޓް