އަލީ ރިފްޝާން
ލިޔުނީއަލީ ރިފްޝާން

ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި ކްލަބު ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ!

މިއަދު ހަވީރު ކުޅޭ މެޗަށް ދެޓީމު ނުކުންނައިރު:

  • މާޒިޔާއަކީ ފާއިތުދިޔަ ދެ އަހަރު ވެސް ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކުރި ކްލަބު. މިހާތަނަށް އެޓީމު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ހޯދާފައިވަނީ ވެސް ދެ ފަހަރު.
  • މާޒިޔާއިން ފާއިތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު ވެސް ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ހޯދީ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެން.
  • ވެލެންސިއާއަކީ ވެސް ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗަށް އާ ޓީމެއް ނޫން. އެންމެ ފުރަތަމަ 2009 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފްކުރި ޗެރިޓީ ޝީލްޑްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޗެމްޕިއަނުންނަކީ ވެސް ވެލެންސިއާ.
  • ވެލެންސިއާއަށް ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ހޯދިފައިވަނީ ހަމައެކަނި 2009 ވަނަ އަހަރު.
  • ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އެންމެ ގިނައިން ހޯދާފައިވަނީ ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީން. އެ ކްލަބުން ވަނީ ތިން ފަހަރު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ހޯދާފައި.

މިއަހަރުގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ކޮންމެ ޓީމެއް މުޅިވިކަމަށްވިޔަސް، ފަސް އެންޖީއޯއަކަށް ހަމަހަމައަށް މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަށް ދޭ އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ ބަހާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ. އެ އެންޖީއޯތަކަކީ މާޒިޔާއިން ހުށަހެޅި މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަނާއި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި ވެލެންސިއާއިން ހުށަހެޅި ޓައިނީ ހާޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ބިއުޓިފުލް އައިސް ޑައުން ސިންޑްރޯމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި އެފްއޭއެމްއިން ހުށަހެޅި އެޑްވޮކޭޓިން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އާރކް). އެއިން ކޮންމެ އެންޖީއޯއަކަށް ވެސް 20،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ.