އެންމެފަސް

އިރުތިޝާމް އާދަމް ޔޫތު ސިޓީގެ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަވަނީ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ "ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކުން ދެން ފެނިގެންދަނީ ބޮޑު ތަފާތެއް" 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މީރާއާ އެކު އިތުރު ތިން ކޯޑިނޭޓަރަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިދިޔަ އަހަރު ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މާލިއްޔަތު ގަވައިދާ ޚިލާފުވި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ފުޓްބޯޅަ ފިއްލަދޫ ފްޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަމިކޯ ހޯދައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް ހިމަނައިގެން ކުޅިވަރު އިޖްލާސްގެ ރިޕޯޓް ނެރެފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހަބޭސް ތިން އަހަރު ފުރަތަމަ މެޗު ފިލްމީ ފަންނާނުންނަށް، ދެވަނަ މެޗު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޓީމަށް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހަބޭސް ތިން އަހަރު ހަބޭސް 3ގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުގައި ސަޕްރައިޒިން މޫނުތަކެއް މިރޭ ފެނިގެންދާނެ! 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހަބޭސް ތިން އަހަރު ރައީސް ޔާމީނަކީ ޒުވާނުން ބަލައިގަންނަ ލީޑަރެއް: އިރުތިޝާމް 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ހަބޭސް ތިނަކަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް، އަދިވެސް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުމުގެ އުފަލުގައި ބާއްވާ ޝޯ، އަންގާރަ ދުވަހު 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ހިމަނައިގެން ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާ، ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަނީ 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޒުވާނުން މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ އިނާމު 8 ބޭފުޅަކު ހޯއްދަވައިފި 4 މަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ވިއްސާރަވުމާ ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ކެންސަލް ކޮށްފި 4 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މާލޭ ޓްރެކް ސަރަހައްދު ނަޖިސްވެގެން މޫދަށް އެރުން މަނާކޮށްފި 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ގައުމީ ކުޅިވަރު އެކުވެނި އެޅުމަށް 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް: ވަރަށް ފުރިހަމަ މަޝްރޫއެއް، އެތުލީޓުންނަށް ބޮޑު އުފަލެއް! 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released.