Sun Online

އެންމެފަސް

މުނިފޫހިފިލުވުން ''މި ހިތުގާ'' - ޒުވާން ފަންނުވެރިންނަށް ކޯޑިނޭޓަރު ރީހާންގެ ހަދިޔާއެއް! 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ސިފައިން އަތުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ފިތުރު އީދު 1438 މިއަދު ހަވީރު މާލޭގެ މަގުތަކުން ބޮޑުމަސް ފެންނާނެ! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ފިލްމީތަރި މުއާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ފިލްމީތަރި މުއާ ހައްޔަރުކޮށްފި 2 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޕާކިސްތާނުން ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް 600 ބޯޅަ ހަދިޔާކޮށްފި 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސަށް ކޯޑިނޭޓަރުކަން ދެއްވައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ 45 ދުވަހުގެ ތެރޭ ނިންމާގޮތަށް ހަ ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ އެމްވައިއެސް: 50 ފުޓްސަލް ދަނޑު ނިމިއްޖެ، 90 ދަނޑެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް! 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހީންނަށް އިތުރު ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހުޅުވައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
އިރުތިޝާމް އާދަމް ޒުވާނުންނަށް ފަހިކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ދަށްވެއްޖެ: މިނިސްޓަރު 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ކުޅިވަރު 12 ރަށެއްގެ ޒުވާނުންނަށް އިތުރު 15 ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި 4 މަސް 12 ގަޑި ކުރިން
އިރުތިޝާމް އާދަމް ޓީސީ ހޯދިފަދަ ކާމިޔާބީތައް ތަކުރާރުވުން އެދެން: އިރުތިޝާމް 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި 6 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިދިޔަ އަހަރު އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކުން 1268 މީހުންނަށް ޖާގަ ދީފައިވާނެ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ 7 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އިރުތިޝާމް އާދަމް ޔޫތު ސިޓީގެ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަވަނީ 7 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ "ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކުން ދެން ފެނިގެންދަނީ ބޮޑު ތަފާތެއް" 7 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 4
DB released.