Sun Online

އެންމެފަސް

އިރުތިޝާމް އާދަމް ޓީސީ ހޯދިފަދަ ކާމިޔާބީތައް ތަކުރާރުވުން އެދެން: އިރުތިޝާމް 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިދިޔަ އަހަރު އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކުން 1268 މީހުންނަށް ޖާގަ ދީފައިވާނެ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އިރުތިޝާމް އާދަމް ޔޫތު ސިޓީގެ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަވަނީ 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ "ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކުން ދެން ފެނިގެންދަނީ ބޮޑު ތަފާތެއް" 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މީރާއާ އެކު އިތުރު ތިން ކޯޑިނޭޓަރަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިދިޔަ އަހަރު ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މާލިއްޔަތު ގަވައިދާ ޚިލާފުވި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ފުޓްބޯޅަ ފިއްލަދޫ ފްޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަމިކޯ ހޯދައިފި 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް ހިމަނައިގެން ކުޅިވަރު އިޖްލާސްގެ ރިޕޯޓް ނެރެފި 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހަބޭސް ތިން އަހަރު ފުރަތަމަ މެޗު ފިލްމީ ފަންނާނުންނަށް، ދެވަނަ މެޗު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޓީމަށް 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހަބޭސް ތިން އަހަރު ހަބޭސް 3ގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުގައި ސަޕްރައިޒިން މޫނުތަކެއް މިރޭ ފެނިގެންދާނެ! 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހަބޭސް ތިން އަހަރު ރައީސް ޔާމީނަކީ ޒުވާނުން ބަލައިގަންނަ ލީޑަރެއް: އިރުތިޝާމް 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ހަބޭސް ތިނަކަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް، އަދިވެސް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުމުގެ އުފަލުގައި ބާއްވާ ޝޯ، އަންގާރަ ދުވަހު 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ހިމަނައިގެން ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާ، ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަނީ 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޒުވާނުން މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ އިނާމު 8 ބޭފުޅަކު ހޯއްދަވައިފި 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ވިއްސާރަވުމާ ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ކެންސަލް ކޮށްފި 6 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released.