އެންމެފަސް

ޚަބަރު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިދިޔަ އަހަރު އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކުން 1268 މީހުންނަށް ޖާގަ ދީފައިވާނެ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ 3 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
އިރުތިޝާމް އާދަމް ޔޫތު ސިޓީގެ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަވަނީ 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ "ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކުން ދެން ފެނިގެންދަނީ ބޮޑު ތަފާތެއް" 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މީރާއާ އެކު އިތުރު ތިން ކޯޑިނޭޓަރަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިދިޔަ އަހަރު ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މާލިއްޔަތު ގަވައިދާ ޚިލާފުވި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ފުޓްބޯޅަ ފިއްލަދޫ ފްޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަމިކޯ ހޯދައިފި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް ހިމަނައިގެން ކުޅިވަރު އިޖްލާސްގެ ރިޕޯޓް ނެރެފި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހަބޭސް ތިން އަހަރު ފުރަތަމަ މެޗު ފިލްމީ ފަންނާނުންނަށް، ދެވަނަ މެޗު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޓީމަށް 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހަބޭސް ތިން އަހަރު ހަބޭސް 3ގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުގައި ސަޕްރައިޒިން މޫނުތަކެއް މިރޭ ފެނިގެންދާނެ! 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހަބޭސް ތިން އަހަރު ރައީސް ޔާމީނަކީ ޒުވާނުން ބަލައިގަންނަ ލީޑަރެއް: އިރުތިޝާމް 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ހަބޭސް ތިނަކަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް، އަދިވެސް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުމުގެ އުފަލުގައި ބާއްވާ ޝޯ، އަންގާރަ ދުވަހު 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ހިމަނައިގެން ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާ، ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަނީ 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޒުވާނުން މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ އިނާމު 8 ބޭފުޅަކު ހޯއްދަވައިފި 5 މަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ވިއްސާރަވުމާ ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ކެންސަލް ކޮށްފި 5 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މާލޭ ޓްރެކް ސަރަހައްދު ނަޖިސްވެގެން މޫދަށް އެރުން މަނާކޮށްފި 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
DB released.