Sun Online
Eid Greetings - Maldives Post Eid Greetings - MRDC Eid Greetings - Allied Eid Greetings - Stelco

އެންމެފަސް

ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޕާކިސްތާނުން ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް 600 ބޯޅަ ހަދިޔާކޮށްފި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސަށް ކޯޑިނޭޓަރުކަން ދެއްވައިފި 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ 45 ދުވަހުގެ ތެރޭ ނިންމާގޮތަށް ހަ ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ އެމްވައިއެސް: 50 ފުޓްސަލް ދަނޑު ނިމިއްޖެ، 90 ދަނޑެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް! 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހީންނަށް އިތުރު ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހުޅުވައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
އިރުތިޝާމް އާދަމް ޒުވާނުންނަށް ފަހިކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ދަށްވެއްޖެ: މިނިސްޓަރު 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ކުޅިވަރު 12 ރަށެއްގެ ޒުވާނުންނަށް އިތުރު 15 ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އިރުތިޝާމް އާދަމް ޓީސީ ހޯދިފަދަ ކާމިޔާބީތައް ތަކުރާރުވުން އެދެން: އިރުތިޝާމް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިދިޔަ އަހަރު އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކުން 1268 މީހުންނަށް ޖާގަ ދީފައިވާނެ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ 5 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
އިރުތިޝާމް އާދަމް ޔޫތު ސިޓީގެ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަވަނީ 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ "ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކުން ދެން ފެނިގެންދަނީ ބޮޑު ތަފާތެއް" 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މީރާއާ އެކު އިތުރު ތިން ކޯޑިނޭޓަރަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިދިޔަ އަހަރު ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މާލިއްޔަތު ގަވައިދާ ޚިލާފުވި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ފުޓްބޯޅަ ފިއްލަދޫ ފްޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަމިކޯ ހޯދައިފި 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް ހިމަނައިގެން ކުޅިވަރު އިޖްލާސްގެ ރިޕޯޓް ނެރެފި 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހަބޭސް ތިން އަހަރު ފުރަތަމަ މެޗު ފިލްމީ ފަންނާނުންނަށް، ދެވަނަ މެޗު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޓީމަށް 7 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released.