Sun Online

އެންމެފަސް

އިރުތިޝާމް އާދަމް "ކުޅިވަރަށް ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވާ އިންގިލާބީ ބަދަލުތައް ދިވެހި ތާރީހުގައި ރަން އަކުރުން ލިޔެވިގެން ދާނެ" 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ފެތުންތެރިންނަށް ހާއްސަ ސްވިމިން ޕޫލާއެކު އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕެލްކްސް އޮގަސްޓް މަހު ހުޅުވަނީ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓަރާއި ޖިމް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު ސައުދީއަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަން 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މަޑިފުށީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ހުުޅުވައިފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ހާފިޒް 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ދެ މިނިސްޓްރީ އަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ހަމަޖައްސައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ 67 ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށްދަނީ! 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ގއ. ނިލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު މަރާމާތަށްފަހު ހުޅުވައިފި 4 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު މަރާމާތަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓާފް ދަނޑު ވިލިމާލޭގެ މެޓް ދަނޑު ޓާފަށް ބަދަލުކޮށް، މިރޭ ހުޅުވައިފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ގަލޮޅު އެކްޓިވިޓީ ސެންޓަރު އަނެއްކާވެސް ޒުވާނުންނަށް ހުޅުވާލައިފި 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ހުސައިން ޝަރީފު ހަމަޖައްސައިފި 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ބާރަށް ކުރިއަށް: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ރައީސް އޮފީސް ހުސައިން ވަހީދު ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް، ނާއިފު ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްވިމިން ޕްލެޓްފޯމް ސްވިމިން ޓްރެކް ސަރަހައްދު ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށް، އަލުން ފުން ކުރަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.