Sun Online

އެންމެފަސް

ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ބަލޮޓެލީ ނީސްއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި 3 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ރެއާލަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކްލަބެއް ރޮނާލްޑޯއަށް ނުލިބޭނެ: ސަލްގާޑޯ 3 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ކޮންފެޑަރޭޝަންސް ކަޕް ޖަރުމަނާއި ޗިލީން ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕްގެ ސެމީން ޖާގަ ހޯދައިފި 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް މާޝިއަލް ހޯދަން އާސެނަލުން މެންޔޫއަށް 40 މިލިއަން ހުށަހަޅަނީ 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ޕުސްކަސް އެވޯޑް ރޮނާލްޑޯ ޕުސްކާސްގެ ލަނޑުގެ ރެކޯޑާ ގާތަށް! 4 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
ކޮންފެޑަރޭޝަންސް ކަޕް ރޮނާލްޑޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޕޯޗްގަލް ސެމީއަށް ދިޔައިރު ރަޝިއާ ކަޓައިފި 4 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ލިބޭ ފައިސާ ގްރެންފެލް ޓަވަރު ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް 5 ދުވަސް 50 މިނެޓް ކުރިން
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ރެއާލަށް އެމްބާޕޭ އަތުވެއްޖެ ނަމަ ބޭލް އެ ކްލަބުން ބޭރުވާނެ! 5 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ޓެކުހަށް މަކަރުހެދުން މެސީގެ ޖަލުހުކުމް 255,000 ޔޫރޯގެ ޖޫރިމަނާއަކަށް ބަދަލުކޮށްފި 5 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ކޮންފެޑަރޭޝަންސް ކަޕް ޖަރުމަނާއި ޗިލީ އެއްވަރުވެ، ކެމަރޫނާ އޮސްޓްރޭލިއާވެސް އެއްވަރު 6 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ރެއާލް މެޑްރިޑް ރޮނާލްޑޯއަށް ފީގޯގެ އިންޒާރެއް، އެކަކުވެސް ކްލަބަށް ވުރެ ބޮޑެއް ނުވާނެ! 7 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 3
ޓެކުހަށް މަކަރުހެދުން ޓެކުހަށް މަކަރު ހެދުމުގެ ކުށުގައި ޑިމާރިއާއަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލުހުކުމެއް 7 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާ އަހަރެން ހިތަށް އަރާ ރޮނާލްޑޯއަކީ އާޖެންޓީނާ މީހެއް ނަމައޭ: މަރަޑޯނާ 1 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން
ކޮންފެޑަރޭޝަންސް ކަޕް ފަހަތުން އަރައި މެކްސިކޯއިން ނިއުޒީލެންޑް ބަލިކޮށްފި 1 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން
ކޮންފެޑަރޭޝަންސް ކަޕް ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަނުންނަށް ރަޝިޔާ އަތުން ހަނި މޮޅެއް 1 ހަފްތާ 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ބަޔާންގެ ލެވަންޑޯސްކީއަށް ޗެލްސީން އަމާޒުހިފައިފި 1 ހަފްތާ 24 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ރޮނާލްޑޯއަށް ވުރެ މެންޔޫއަށް ރަނގަޅުވާނީ މޮރާޓާ: މޮރީނިއޯ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
DB released.