އެންމެފަސް

ލިއޮނަލް މެސީ އެލް ކްލެސިކޯ ލަނޑުގެ ރެކޯޑަކާއެކު މެސީގެ ފަރާތުން ބާސާއަށް ތާރީޚީ 500 ލަނޑު 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެލް ކްލެސިކޯ މެސީގެ ދެ ލަނޑާއެކު ރެއާލްގެ މައްޗަށް ބާސާ ކުރި ހޯދައިފި 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޓޮޓެންހަމް ޗެލްސީ އަތުން ބަލިވުމުން ހާހެއްނުވޭ، ވިސްނުންހުރީ ޕްރިމިއަރ ލީގަށް: ޓޮޓެންހަމް ކޯޗް 2 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު އެލް ކްލެސިކޯ- ދެ ޓީމަށް ވުރެ ބޮޑު ޕްރެޝަރެއް ރެފްރީއަށް! 2 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޑަކުޑަ ރޮނާލްޑޯގެ ހިތްގައިމު ހިލޭޖެހުން، ބައްޕައަށް ދުލެއް ނުކުރޭ! 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެލް ކްލެސިކޯ ނޭމާ ސަސްޕެންޝަނުގައި ހުއްޓަސް، ކްލެސިކޯ މެޗަށް ބާސާ ތައްޔާރު: އެންރީކޭ 2 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ޔޫރޮޕާ ލީގު ސެމީގައި ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ސެލްޓާ، ލިޔޯންއާާ ދެކޮޅަށް އަޔެކްސް 4 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ސެމީގައި ރެއާލާ ދެކޮޅަށް އެތުލެޓިކޯ، ޔުވެންޓަސްއަށް މޮނާކޯ 4 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ޔޫރޮޕާ ލީގު މާކަސް ރަޝްފަރޑްގެ ލަނޑުން ޔުނައިޓެޑް ސެމީއަށް 4 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ޑޯޓްމަންޑް ބަލިކޮށް މޮނާކޯ ސެމީ ފައިނަލަށް 5 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ޓެނިސް ސެރީނާ މާބަނޑުކަން ޔަގީންވެއްޖެ، ސީޒަންގެ ބާކީބައި ނުކުޅެވޭނެ 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ބާސާ ރޮއްވާލުމަށްފަހު ޔުވެންޓަސްއިން ސެމީގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި 5 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 6
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރެއާލް މޮޅުކޮށްދިނީ ރެފްރީ، އެއީ ފާޅުގައި ހިންގި ބޮޑު ޖަރީމާއެއް: ވިދާލް 5 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 7
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރޮނާލްޑޯ މިއީ ފިސާރި މީހެއް، އަނެއް ކާވެސް ލަނޑުގެ ރެކޯޑެއް 6 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އެތުލެޓިކޯ އަތުން ބަލިވެ ލެސްޓާއަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އަލްވަދާއުކިޔަން ޖެހިއްޖެ 6 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރޮނާލްޑޯ ބަޔާން ރޮއްވާލައި ރެއާލަށް ސެމީގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްދީ 6 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 2
އިންޑޮނޭޝިއާ ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ތަރި އެސިއަން އާއި ކޯލް އިންޑޮނޭޝިއާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި 6 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
DB released.