Sun Online

އެންމެފަސް

ސްޕެނިޝް ލީގު ރޮނާލްޑޯ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، މިފަހަރުގެ ޕިޗިޗީ އެވޯޑް މެސީއަށް 17 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ސްޕެނިޝް ލީގު ފަހު މެޗުން ހޯދި މޮޅާއެކު ރެއާލުން 33 ވަނަ ފަހަރަށް ލަލީގާ ކާމިޔާބުކޮށްފި 1 ދުވަސް 53 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑަކާއެކު ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީން ޕްރިމިއަރ ލީގު ނިންމާލައިފި 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު 20 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާސެނަލަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 2
އާސެނަލް އާސެނަލް ގަތުމަށް އުސްމަނޯފް 1.3 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅައިފި 3 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
ހެރީ ކޭން ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށް ދާންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ކޭންއަކަށް ނޯންނާނެ: ޕޮކެޓީނޯ 4 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ބާސެލޯނާ މެސީގެ ބައިވެރިޔާއާއި ސުއަރޭޒްގެ އަންހެނުން ގުޅިގެން ފައިވާން ވިއްކަނީ! 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ކޮޕާ އިޓާލިއާ ޔުވެންޓަސް އިން ވިދިވިދިގެން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ކޮޕާ އިޓާލިއާ ކާމިޔާބުކޮށްފި 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ސެލްޓާ އަތުން ހޯދި މޮޅާއެކު، ލީގު ހޯދުމަށް ރެއާލަށް ބޭނުންވަނީ އެންމެ ޕޮއިންޓެއް 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 2
ފްރާންސް ލީގު މޮނާކޯއިން 17 އަހަރަށް ފަހު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 5 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ކޮންފެޑަރޭޝަންސް ކަޕް ޖަރުމަނުގެ ކޮންފެޑަރޭޝަންސް ކަޕް ސްކޮޑުގައި ކްރޫސް، މުލާ އަދި އޮޒިލް ނުހިމެނޭ 5 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ރޮޑްރިގޭޒް މިހިރީ - މެންޔޫއަށް އޭނާ ދާންއުޅޭ ވާހަކަ ޒިދާން ދޮގުކޮށްފި 6 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ޔޫރޮޕާ ލީގު އަޔެކްސް އަތުން ބަލިވެއްޖެ ނަމަ މެންޔޫއަށް 21 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ގެއްލުމެއް! 6 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ގަދަ ހަތަރަކަށް ވުރެ އަހަންނަށް މުހިއްމީ ޓްރޮފީ: މޮރީނިއޯ 1 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީއަށް ވެންގާގެ އިންޒާރެއް- އަންނަ ސީޒަން ފަސޭހައެއް ނުވާނެ! 1 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން comment 6
ރެއާލް މެޑްރިޑް ރެއާލުން ރެކޯޑެއް މުގުރާލިއިރު، ރޮނާލްޑޯ ވެސް ރެކޯޑަކާ އަރާ ހަމަކޮށްފި 1 ހަފްތާ 12 ގަޑި ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ބާސާ އަދި ރެއާލަށް ވެސް ފަސޭހަ މޮޅެއް 1 ހަފްތާ 16 ގަޑި ކުރިން
DB released.