އެންމެފަސް

އިންޑިއާ ޝީނާ ބޯރާ މަރާލި ކަމުގެ ދައުވާ ޕީޓާ އާއި އިންދިރާނީ މުކަރުޖީގެ މައްޗަށް އުފުލައިފި 18 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން
ތުރުކީ އިސްތަންބޫލުގެ ނައިޓް ކްލަބަށް ހަމަލާދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި 1 ދުވަސް 2 މިނެޓް ކުރިން
އެމެރިކާ ފްލޮރިޑާގެ ނައިޓުކްލަބުގައި ހަމަލާދިން މީހާގެ އަނބިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި 1 ދުވަސް 43 މިނެޓް ކުރިން
އެމެރިކާ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ގުުދުސަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރޭވުމުން އީޔޫއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި 1 ދުވަސް 47 މިނެޓް ކުރިން
އެމްއެޗް370 އެމްއެޗު370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ހުއްޓާލައިފި 1 ދުވަސް 59 މިނެޓް ކުރިން
ދުނިޔެ 3.6 ބިލިޔަން މީހުންގެ މިލްކިއްޔާތު، އަށް މީހުންގެ އަތުގައި! 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 3
ޗައިނާ ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިޒަމް ބާނީއަކީ ޝައިތާނެކޭ ބުނުމުން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 2
ވެނަޒުއޭލާ ވެނެޒުއޭލާގައި 20،000ގެ ފައިސާ ނޫޓެއް ނެރެފި 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ހަނދު ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި މީހާ މަރުވެއްޖެ 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 7
ގެމްބިއާ ކުއްތާއެއް ދިން ހަަމަލާއެއްގައި ގެމްބިއާގެ ރައީސުލްމުންތަޚަބުގެ ދަރިކަލުން އަވަހާރަވެއްޖެ 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތެއް އުފެއްދުމާ އިނގިރޭސިވިލާތް ދެކޮޅުކަން ހާމަވެއްޖެ 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 2
ބަނގުލަދޭޝް ބަންގުލަދޭޝްގައި ހަތް މީހަކު މަރާލުމާ ގުޅިގެން 25 ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމްކޮށްފި 2 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
މިސްރު ސައުދީއަށް މިސްރުގެ ދެ ރަށް ނުދެވޭނެކަމަށް ކުރި ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި 2 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބްރެޒިލް ބްރެޒިލްގެ ޖަލެއްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އިހުތިޖާޖެއްގައި 26 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 2
ސެމްސަން ރިޝްވަތާ ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސެމްސަންގްގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރަން އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
ފިލިޕީންސް މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ އަސްކަރީ ގާނޫނު ހިންގަންޖެހިދާނެ: ޑުޓާޓޭ 2 ދުވަސް 60 މިނެޓް ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ގޮތް ނޭނގޭ ސޫތްޕެއް ލަންކާގައި ފެތުރެނީ 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released.