Sun Online

އެންމެފަސް

ޗައިނާ ތިމާވެށި ސާފުކުރަން ޗައިނާއިން "ދިގުލައިގެންދާ ހަނގުރާމަ" އަކަށް ނުކުންނަނީ 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ނައިޖީިރިއާ ނައިޖީރިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއަކު މީހުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާހޯދިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޖަލަށް 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ކަޝްމީރު އީދު ނަމާދަށް ފަހު ކަޝްމީރުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކުރިމަތިލުންތައް ފެށިއްޖެ 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ގަތަރު މައްސަލަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅި ގައުމުތަކުގެ މުދަލާއި އުފެއްދުންތައް ގަތަރަށް އިންޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފި 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 9
އެއާ އޭޝިއާ އެއާ އޭޝިއާގެ ފްލައިޓެއްގެ ބުރަފަތީގެ ފިޔައެއް ބިންދައިގެން ގޮސްފި 3 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 8
ދުނިޔެ މިޔަންމާ އަދި ތައިލެންޑް ގުޅިގެން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑްރަގް ނައްތާލަން ފަށައިފި 3 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖުލީހަށް ސައިބާ އެޓޭކެއް ދީފި 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ފިތުރު އީދު 1438 ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ފިތުރު ޢީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުން 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ޕާކިސްތާން ޕާކިސްތާނުގައި ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ގޮވައި، 145 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ 4 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 1
ފިތުރު އީދު 1438 ގިނަ މުސްލިމުން އީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރާއިރު އަނެއްބައި މުސްލިމުން ހަނގުރާމައާއި ބަލިމަޑުކަމުގައި ފަނާވަނީ 4 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޔޫރަޕް ޑެލިވަރީ ހީރޯ އައިޕީއޯއަށް ހުޅުވާލުން: ޖަރުމަނުވިލާތް ޔޫރަޕުގެ ފައިނޭންޝަލް ހަބަކަށް 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ލުބްނާން ހަރަމްފުޅަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ދޭން އުޅުމުން ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 5
އެމެރިކާ ކުޑަ މަތިންދާބޯޓެއް ފްލޮރިޑާގެ ޑޭކެއާ ސެންޓަރަކަށް ވެއްޓި އެކަކު މަރުވެއްޖެ 5 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާއިން ސަވައިލެންސް ޑްރޯން ގަތުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުން އެމެރިކާގެ ފެހި ސިގްނަލް! 5 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އައިއެސް ޖަމާއަތުން ގާއިމްކުރި "ޚިލާފަތު" އެންމެފަހުން ފުނޑުފުނޑުވެ ބިމާހަމަވަނީ 5 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 7
ޗައިނާ ޗައިނާގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން 140 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތާށިވެފައި 5 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ގަތަރު މައްސަލަ މަޝްވަރާގެ ބަދަލުގައި ގަތަރުން އިހްތިޔާރުކުރީ "ގަލްފުގެ ޑިމާންޑުތައް ލީކުކޮށްލަން": ޔޫއޭއީ 5 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released.