Sun Online

އެންމެފަސް

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޔޫޓިއުބުން "ބްރޭކިންނިއުސް" ފީޗާ ތައާރަފްކޮށްފި 6 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން
ފަލަސްތީން ގާޒާއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ އަލްޖީރިއާގެ ޖަމިއްޔާއަކަށް މިސްރުން ހުރަސް އަޅައިފި 21 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާގައި އެއް ބުރުން ތިންފަށްވަރިޔަކުން ވަރިކުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަނާކޮށްފި 23 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ސްޕެއިން ބާސެލޯނާގައި ހަމަލާދިން މީހާ މަރާލައިފި 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 3
މައްކާ މައްކާއަށް މޫސުން ގޯސްވެ ވަޔާއި ގުގުރުމާއެކު ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފި 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
އަލްޖީރިއާ އަލްޖީރިއާގެ ވަޒީފާ ނެތް ޒުވާނުން ރަން ހޯދުމަށްޓަކައި ބިން ކޮންނަނީ! 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިސްރާއީލް އަރަބިން ކަމަށް ހީކޮށް އިސްރާއިލުގެ ދެ ސިފައިންނަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި 1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 3
ދެކުނު ކޮރެއާ އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާއާ ގުޅިގެން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ފަށައިފި 2 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 1
ދުނިޔެ ގަތަރުގެ ހައްޖުވެރިންނަށް އަނެއްކާ ވެސް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ 2 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
އެމެރިކާ އެމެރިކާގެ މަނަވަރަކާއި ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ޖެހި، 10 ފަޅުވެރިއަކު ގެއްލިއްޖެ 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 3
އިންޑިއާ ވިހެއުމަށް ފަހު ޖަންކްޝަނެއް ތެރޭ 'ފޮރުވި' އިންޑިއާ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި 3 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާގައި ހިނގި ރޭލު އެކްސިޑެންޓެއްގައި 23 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ޓައިވާން ޓައިވާނުގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ގާޑަކަށް ކަނޑިއަކުން ހަމަލާ ދީފި 4 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ބަނގުލަދޭޝް ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ، ނޭޕާލް އަދި ބަނގުލަދޭޝްއިން 400 މަރު 4 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޓްރަމްޕްގެ ޗީފް ސްޓްރެޓީޖިސްޓް ސްޓީވް ބެނަން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ދުނިޔެ ގަތަރު ހައްޖުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ގަތަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 2
ސްޕެއިން ސްޕެއިންގައި ދެވަނަ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނު ފަސް މީހަކު މަރާލައިފި 5 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released.