Sun Online

އެންމެފަސް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ބަންދު ކުރީ ރަންވޭ ތަރައްގީކުރުމުގެ މަަސައްކަތަށް: އެމްއޭސީއެލް 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް މި މަހުގެ ތެރޭގައި އާ ރަންވޭގައި އެސްފޯލްޓް އަޅަން ފަށަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވީއައިއޭގެ ރަންވޭގެ މަރާމާތެއް ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެމްއޭސީއެލް ކާގޯ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ އާމްދަނީއަށް ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި 300 ޕަސަންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު އާ ކާގޯ ޓާމިނަލާ އެކު ރާއްޖޭގައި ރީއެކްސްޕޯޓު މާކެޓެއް އުފެދޭނެ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ކާގޯ ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީ ޝޮޕް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެންނަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ނުފެށި ހުރި މަސައްކަތްތައް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭ ފަށާނެ: އާދިލް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވީއައިއޭގައި އަޅާ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ގެންނަނީ ކޭއެފްސީ، ޕިއްޒާހަޓް އަދި ކޮސްޓާ ކޮފީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ސިންގަޕޯ އެއާލައިންސް އަދި ސިލްކް އެއާގެ ފްލައިޓުތައް އިތުރުކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އެއާޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފީގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު 21 މިލިޔަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އާ އޭޕްރަންގައި އެއްފަހަރާ އެކި ސައިޒުގެ 21 ބޯޓު ޕާކް ކުރެވޭނެ: އެމްއޭސީއެލް 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު 644 އެއާކްރާފްޓް މޫމަންޓް، މިއީ ރެކޯޑެއް: އެމްއޭސީއެލް 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އެއަޕޯޓުގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހަދާ އިމާރާތް ނިމެނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެއާ އޭޝިއާ މިއަދުވެސް އެއާ އޭޝިއާގެ ފްލައިޓް ކެންސަލްވެއްޖެ، ފަސިންޖަރުން އިހްތިޖާޖުގައި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.