Sun Online

އެންމެފަސް

ފޭސްބުކް ނިއުސްފީޑުން މާ ގިނަ އިޝްތިހާރު ފެންނާތީ ވާ އުނދަގުލަށް ހައްލު ގެންނަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސެމްސަން ގެލެކްސީ އެސް9 އަންނަ މަހު 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ދުނިޔެ އެލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނުގެ އެންމެ ބޮޑު މައުރަޒުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ! 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ކިޔެވުމަށް، ވަދެވޭނީ ވަކި ވެބްސައިޓް ތަކަކަށް 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ސެމްސަން ބޭނުން ބައްޓަމަކާއި ސައިޒަކަށް އުފެއްދޭ ޓީވީއެއް ސެމްސަންގުން ލޯންޗުކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެޕަލް އައިފޯނުން ކުދިންނަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ބަލަން ބޭނުން ކަމަށް އިންވެސްޓަރުން ބުނެފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ވީޑިއޯ ކޯލް ވެސް ކުރެވޭ އިލެކްޓްރިކް އުދުހޭ ކާރު އެމެރިކާގައި ދައްކާލަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް އެޕަލްއިން އައިފޯނުގެ ސްޕީޑު ދަށްކުރާ މައްސަލަ ފްރާންސުން ތަހުގީގުކުރަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް ފުރަތަމަ ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުންފުންޏަކަށް އެޕަލް ވެދާނެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ފޭސްބުކްގައި މައްސަލަތައް އެބަހުރި، ހައްލު ކުރާނަން: މާކް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 71،000 ޓެބްލެޓް ހޯދައި، ހުރިހާ ސްކޫލެއް ވައިފައި ކުރަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 11
ލައިފްސްޓައިލް ނިދާއިރު ކައިރީގައި ފޯނު ނުބާއްވާ، ކެންސަރަށް ވެސް މަގުފަހިވެދާނެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ފްރާންސް އާންމު ސިއްހަތަށް ވިސްނައި، ފްރާންސްގެ ސްކޫލުތަކުގައި މޮބައިލް ފޯނު މަނާ ކުރަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެލެގްރާމްގައި މިހާރު ތިން އެކައުންޓެއް ބޭނުންކުރެވޭނެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވަޓްސްއެޕް އާ އަހަރަށް ކުރިމަތިލި އިރު ދެ ގަޑިއިރަށް ވަޓްސްއެޕް ޑައުންވުމުން މައާފަށް އެދެފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ފޯނުތަކުގެ ސްޕީޑު ދަށްކުރާކަމަށް އެއްބަސްވެ، އެޕަލް އިން މައާފަށް އެދިއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އެޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް ހަލާކުވެ، ވިރުވާލާ ފަދަ ވައިރަސްއެއް ދައުރުވަނީ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released 01.