އެންމެފަސް

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން ތަރައްގީކުރަން ޖަޕާނުން 415 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ސްމާޓް ގަޑިތަކުގެ ވިޔަފާރި 51 ޕަސެންޓު ދަށަށް! 5 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ސްވިޑަން ޑްރޯން ކެމެރާ އެރުވުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމުގައި ސްވީޑެންގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި 5 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޕަލް ހެލޯ އެގެއިން - އެޕަލްގެ އާ މެކްބުކް ސީރީޒް މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ދައްކާލާނެ! 5 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
މެގަ މޯލްޑިވްސް މެގަ މޯލްޑިވްސް ފްލައިޓުތަކަށް ވެސް ނޯޓު 7 އެރުވުން މަނާކޮށްފި 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ގެލެކްސީ ނޯޓް 7ގެ ފޯނުތައް ނިއްވާފައި ބޭއްވުމަށް ސެމްސަންގުން ބުނެފި 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ދިރާގު "ފަސޭހަ މަގު" އެޕް، ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 މައްސަލަ ބޮޑު ނޯޓް 7ގެ ފޯނު އުފެއްދުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 'މައްސަލަ ރަނގަޅުކޮށްފައިވާ' ނޯޓް 7ގެ ފޯނެއް ފްލައިޓް މަތީގައި ރޯވެއްޖެ 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ގޫގަލްގެ "ޕިކްސެލް" ދުނިޔެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ކޮރެއާގައި އަލުން ލޯންޗުކޮށްފި 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޕޭޓެންޓެއްގެ މައްސަލާގައި އެޕަލް 302 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ އިސްތަށި ފޭބުމަށް ލޯރެއާލްގެ އާ އީޖާދު - ސެލް ބައޮ ޕްރިންޓު ކުރުން 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އެޕަލްއިން އައިފޯން 7 ޕްލަސް ޑެލިވާ ކުރި އިރު އޮތީ 'ގޮވާފަ'އި ކަމަށް ކަސްޓަމަރަކު ބުނެފި 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގ ގެ ދޮންނަ މެޝިންތައްވެސް ގޮވަނީ 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ޓެކްނޮލޮޖީ ވަޓްސްއެޕް ބޭނުން ކުރާ ޖަރުމަނު މީހުންގެ މައުލޫމާތު ރައްކާ ނުކުރުމަށް ފޭސްބުކަށް އަންގައިފި 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދި ފުރަތަމަ ޓީބީ ބޭސް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.