އެންމެފަސް

ރީފްސައިޑް ރީފްސައިޑާއެކު އެލްޖީ ބްރޭންޑު ރަސްމީކޮށް ރާއްޖެއަށް! 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސުޕާ މާރިއޯ އައިފޯނަށް, ޕޮކެމޯން ގޯ އެޕަލް ވޮޗްއަށް! 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް އެޕަލް ވޮޗް 2: 50 މީޓަރާ ހަމައަށް ވޯޓާ ރެސިސްޓަންޓް 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް ވަޔަލެސް ހެޑްސެޓާއި ދެ ކެމެރާ ހިމެނޭ ވޯޓާޕްރޫފް އައިފޯން 7 ދައްކާލައިފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ދިވެހީންގެ ފަސް ސޮފްޓްވެއާއެއް ސަރުކާރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މާކެޓަށް ނެރެދެނީ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ސޯލާ އެކްސްޕްރެސް: ދެ ދުވަސްތެރޭ މާސްއަށް ދެވޭ ފަދަ ޖައްވުގައި ދުއްވާ ރޭލެއް! 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ނޯޓް 7ގެ ބެޓެރީގައި ރޯވާތީ ފޯނު ވިއްކުން ހުއްޓާލައި، ސެމްސަންގުން ބަދަލުދެނީ 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ރޮކެޓެއް އުދުއްސާލަން އުޅެނިކޮށް ގޮވައިފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޕަލް އައިކްލައުޑް މިހާރު ދެ ޓީބީ އާ ހަމައަށް އަޕްގްރޭޑް ކޮށްލެވޭނެ 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ އިމްތިހާނު ބާއްވާ ދުވަހާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ލަންކާގެ ރައީސްގެ ވެބްސައިޓު ހެކްކޮށްފި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޕަލް އަންނަ މަހު ހަތެއްގައި އައިފޯން7 އާއެކު އާ މެކްބުކެއް 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ދުނިޔެއާ އެންމެ ކައިރިން ފެނުނު، ދުނިޔެއާ އެއްގޮތް ޕްލެނެޓުގައި ދިރުން ހުރުން އެކަށީގެންވޭ! 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ އެއްފަހަރާ ދެ އެޕް އެއް ސްކްރީނަކުން ބޭނުންކުރެވޭ އެންޑްރޮއިޑް 7.0 ރިލީޒް ކޮށްފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފޭސްބުކް ސްނެޕްޗެޓާ ވާދަކުރުމަށް ފޭސްބުކުން "ލައިފްސްޓޭޖް" ތައާރަފުކޮށްފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ނާސާ ނާސާގެ ރީސާޗްތައް އޮންލައިންކޮށް ހިލޭ ދޫކޮށްލައިފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފޭސްބުކް ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް ހަރަދު ކުރުމަށް ފޭސްބުކުގެ 95 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިއްސާ ވިއްކާލައިފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯން 7 ލޯންޗުކުރަނީ ސެޕްޓެމްބަރު ހަތެއްގައި: ރިޕޯޓު 5 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
DB released.