Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ އަނގައިގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ދެން ބޭނުންކުރާނީ ނެނޯ ޓެކްނޮލަޖީ 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ސްނެޕްޗެޓް ރިހާނާގެ އަބުރަށް އުނިކަން އަންނަ އިޝްތިހާރަކާއެކު ސްނެޕްޗެޓަށް މީހުންގެ ނުރުހުން 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ އެޕަލްގެ ޑިވައިސްތައް މޮނީޓާ ކުރެވޭނެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށްފި 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ޖިންސީ ހަމަހަމަކަން ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތަކުގައި މައިކްރޯސޮފްޓުގެ 20 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ފޭސްބުކް އެމެރިކާއަށް ވެސް ފޭސްބުކް ލައިޓް ތައާރަފްކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކްގެ ޒަމާން ނިމުމަކަށް އަންނަނީ؟ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ އައިފޯނުގެ ބެޓެރީ ބަދަލުކުރަން ތިން އޮޕްޝަނެއް 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ގޫގުލްގެ ޓެކްނޮލަޖީ ޕެންޓަގަންގައި ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނެފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިސްފަރާތްތަކުން ސްޓީވެން ހޯކިންގްއަށް އެންމެ ފަހުގެ އިހްތިރާމް އަދާކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސްމާޓް ފޯންް ސެމްސަންގް އެސް9 އާ އައިފޯން އެކްސް: އެންމެ ގަދައީ ކޮން ފޯނެއް؟ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ލައިފްސްޓައިލް "ކުދިން" ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރާ މިންވަރާމެދު ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ! 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް އެޕަލް އިން "ކްރަމްބް ޕްރޫފް" ކީބޯޑެއް އުފައްދަނީ؟ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ސްޓީވަން ހޯކިންގް އަވަހާރަވެއްޖެ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
އެޕަލްސް ވޯލްޑްވައިޑް ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސް އެޕަލްގެ ވޯލްޑްވައިޑް ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސް ޖޫންގައި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ވާވޭ ވާވޭގެ ޕީ20 ސީރީޒްގައި ރީތި ކުލަތަކެއް ހިމަނާނެ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓްވިޓާ "ޓުވީޓްޑެކް" ކުރާ ގިނަ އެކައުންޓްތަކެއް ޓުވިޓާ އިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕްޗެޓު ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯގައި ވެސް ދެން މީހުން ޓެގް ކުރެވޭނެެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.