އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ ޕޭޓެންޓެއްގެ މައްސަލާގައި އެޕަލް 302 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ އިސްތަށި ފޭބުމަށް ލޯރެއާލްގެ އާ އީޖާދު - ސެލް ބައޮ ޕްރިންޓު ކުރުން 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އެޕަލްއިން އައިފޯން 7 ޕްލަސް ޑެލިވާ ކުރި އިރު އޮތީ 'ގޮވާފަ'އި ކަމަށް ކަސްޓަމަރަކު ބުނެފި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގ ގެ ދޮންނަ މެޝިންތައްވެސް ގޮވަނީ 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ޓެކްނޮލޮޖީ ވަޓްސްއެޕް ބޭނުން ކުރާ ޖަރުމަނު މީހުންގެ މައުލޫމާތު ރައްކާ ނުކުރުމަށް ފޭސްބުކަށް އަންގައިފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދި ފުރަތަމަ ޓީބީ ބޭސް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ނޯޓު 7 އަލުން ބާޒާރަށް ނެރުން ފަސްކޮށްފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕް ކުރެވޭ އައިނެއް ސްނެޕްޗެޓުން ބާޒާރަށް ނެރެނީ 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޗައިނާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓެލެސްކޯޕު ޗައިނާ އިން އުފައްދައިފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސެމްސަން ފްލައިޓެއްގެ ތެރޭގައި ސަމްސަންގް ނޯޓު ޓޫއެއް ރޯވެ، އަނދައިފި 5 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މައިކްރޯސޮފްޓް މައިކްރޮސޮފްޓުގެ 40 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ހިއްސާ އަނބުރާ ގަންނަނީ 5 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯން 7 އިން ފާޑެއްގެ އަޑެއް ކިޔާތަ؟ ވާގޮތަކީ މިއީ؟ 5 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ބިހަކާ ނުލައި ދަރީން އުފެއްދިދާނެ: ސައިންސްވެރިން 5 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 13
ސެމްސަން ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް8 ގައި ވެސް ހެޑްފޯނު ޖެކެއް ނުހުންނާނެ! 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރަޝިއާ ބަރަހަނާ މަންޒަރު ހުރި ދެ ވެބްސައިޓެއް ރަޝިއާގައި ކޯޓުން އަމުރުކޮށްގެން ބްލޮކު ކޮށްފި 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕް ދިވެހި މީޑިއާގެ ފުރަތަމަ 360 ވީޑިއޯ، "ސަން"އިން ތައާރަފްކޮށްފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހައުސިން މިނިސްޓްރީ މަގުމައްޗާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ފޮނުވޭ ގޮތަށް އެޕެއް ލޯންޗުކޮށްފި 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
DB released.