Sun Online

އެންމެފަސް

ޖަޕާން އަމިއްލައަށް ނެވިގޭޓް ކުރެވޭ ބިޔަ ބޯޓު ފަހަރު ބަނުމަށް ޖަޕާނުން ތައްޔާރު ވަނީ 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މައިކްރޯސޮފްޓް މައިކްރޯސޮފްޓުން އެންމެ ފަހުގެ އެކްސްބޮކްްސް "ވަން އެކްސް" ދައްކާލައިފި 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ސެމްސަންގުން އުފެއްދި އެންމެ ފުޅާ ކޮމްޕިއުޓާ މޮނިޓާ ތައާރަފްކޮށްފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އުރީދޫ ޕީއެސްއެމް ކޭބަލް ޓީވީން ދައްކާ ޗެނަލްތައް އުރީދޫ މެދުވެރިކޮށް ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކަށް 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ބައިނަލްއަގްވާމީ ރޮބޯޓްރޯނިކްސް މުބާރާތަށް ޣިޔާސުއްދީންގެ 24 ދަރިވަރަކު ޗައިނާގައި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެސްޓީއޯ އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމުން ވޯޓުދީގެން، އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާއަކަށް 51 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެޓެލައިޓާ ނުލައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ޖަޕާނުން 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޗައިނާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލޯޓިން ސޯލާ ޕަވާ ޕްލާންޓް ޗައިނާގައި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ދުބާއީ ދުބާއީގައި ޕޮލިސް ޑިއުޓީއަށް ރޮބޮޓެއް 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އުރީދޫ އުރީދޫ ސްމާޓް ކެމްޕަސްއަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑެއް! 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑިއާ ޒުވާން އަންހެން ދަރިފުޅަށް މަންމަގެ ރަހިމު ހަދިޔާކޮށްފި 5 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓް އައިފޯނަށް 5 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ފޭސް ފިލްޓަރާ އެކު، އިންސްޓަގްރަމް ސްނެޕްޗެޓަށްވެ ނިމިއްޖެ! 5 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ކަނޑުއަޑީގެ މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކޮށްލުމަށް އަންޑަވޯޓާ ޑްރޯންއެއް! 5 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ޑްރޯން ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ 'ޑްރޯން ޖަމްޕް' 1،082 ފޫޓު މަތިން! 5 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓޮޔޯޓާ އިން އުދުހޭ ކާރެއް އުފައްދަން އިންވެސްޓް ކުރަނީ 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އައިޖީއެމްއެޗް ސާވަރ އަޕްގްރޭޑުކުރާތީ އެމަޖެންސީ ނޫން ކަންކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު މެމޯ ނުހެދޭ 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
DB released.