Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ ފޭސް ފިލްޓަރާ އެކު، އިންސްޓަގްރަމް ސްނެޕްޗެޓަށްވެ ނިމިއްޖެ! 3 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ކަނޑުއަޑީގެ މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކޮށްލުމަށް އަންޑަވޯޓާ ޑްރޯންއެއް! 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ޑްރޯން ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ 'ޑްރޯން ޖަމްޕް' 1،082 ފޫޓު މަތިން! 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓޮޔޯޓާ އިން އުދުހޭ ކާރެއް އުފައްދަން އިންވެސްޓް ކުރަނީ 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އައިޖީއެމްއެޗް ސާވަރ އަޕްގްރޭޑުކުރާތީ އެމަޖެންސީ ނޫން ކަންކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު މެމޯ ނުހެދޭ 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ 99 ގައުމެއްގެ އެތައް ހާސް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް ސައިބާ ހަމަލާތައް ދީފި 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ދިރާގު ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ދަރަވަންދުއަށް 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ދެ ބިލިއަނަށް އަރަނީ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ތުރުކީ ތުރުކީގައި ވިކިޕީޑިއާ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު ވިއްކި އައިފޯނުގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ދިރާގު ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަނެއް ނަގައިގެން މެކްބުކް ޕްރޯއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު! 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރީފްސައިޑް އަގުހުރި އިނާމުތަކަކާ އެކު ރީފްސައިޑުގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕް ސަން ޕްލޭ: މިހާރު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޗެނަލެއް ހަދައި ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އުރީދޫ އުރީދޫގެ އެކްސްޕީރިއެންސް ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އޮންލައިން ވީޑިއޯ ޕްލެޓްފޯމް އުރީދޫއާ ގުޅިގެން ސަން އިން ތައާރަފްކޮށްފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ދިރާގު ދިރާގުން އައިޕީޓީވީ ތައާރަފުކޮށްފި، ފުރަތަމަ 100 ކަސްޓަމަރުންނަށް އަހަރު ދުވަހަށް ހިލޭ! 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 20
ދިރާގު އެންމެ ފަހުގެ ސެމްސަންގް ފޯނުތައް ދިރާގުން ދައްކާލައިފި، އަންނަ މަހު ފަހެއްގައި ބާޒާރަށް 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.