Sun Online

އެންމެފަސް

އީރާން އީރާނުގައި ބިޓްކޮއިން މަނާކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާ މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ފިންގާ ޕްރިންޓުން ފޯނެއް ހުޅުވަން އުޅެފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޕަލް މެކްބުކް ޕްރޯގެ ބެޓެރީވެސް ބަދަލުކޮށްދެނީ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ވަން ޕްލަސް އިން އިންޑިއާގައި "އެވެންޖާސް" ފޯނެއް ނެރެނީ 2 މަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އީރާނުންވެސް ޓެލެގްރާމް ބްލޮކް ކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި 2 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ރަޝިއާ މީހުންނަށް ޓެލެގްރާމު ބޭނުން ނުކުރެވޭނެގޮތް ހަދަން ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް 2 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭރުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތައް އިރާންގެ ސްކޫލުތަކުގައި މަނާކޮށްފި 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ގެލެކްސީ ޖޭ2 ޕްރޯ އަށް އިންޓަނެޓެއް ނުލިބޭ 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ޖީމެއިލް އަށް ގެންނަ ބަދަލާ އެކު "ކޮންފިޑެންޝަލް" މެއިލްތައް ވެސް ލޭބަލް ކުރެވޭނެ 2 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯނު 6އެސް އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން އެޕަލްއިން އިންޑިއާގައި ފެކްޓްރީއެއް ގާއިމްކުރަނީ 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކް ސްޓޯރީއަށް ބޫމަރޭންގް 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ރަޝިއާ ޓެލެގްރާމް ބްލޮކްކުރަން ރަޝިއާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ގޫގުލް ޖީމެއިލްގެ ވެބް އިންޓަފޭސްއަށް ބަދަލެއް ގެންނަނީ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އިންސްޓަގްރާމް އިންސްޓަގްރާމުގެ އާ އަޕްޑޭޓު ޗެކް ކޮށްފިންތަ؟ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ޔޫޓިއުބުގައި ދެސްޕަސީތޯ އާއި ވީވޯގެ އެހެން ލަވަތަކެއް ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް ހެކްކޮށްފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ގޫގުލް ގޫގުލްއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ނެރުނު ޕިކްސެލް ފޯނުތައް އޮންލައިން ސްޓޯރުން ނަގައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މާކް ޒަކަބާގް ސެނެޓަށް ހާޒިރުކޮށް ޒަކަބަގާ ސުވާލުކޮށްފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released 01.