Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ ބްރެއިންވޭވް ބޭނުން ކޮށްގެން ފޮޓޯ ނެގޭ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި 4 އަހަރު 7 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ކްލައިމެޓް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ސިޓީއެއް ޑުބާއީގައި ބިނާކުރަނީ 4 އަހަރު 7 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ރޮޓިމެޓިކް: ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ރޮށިފިހާ ރޮބޮޓް 4 އަހަރު 7 މަސް ކުރިން comment 7
ޓެކްނޮލޮޖީ ކުޑޯސޯ: ހޯމްވޯރކް ފުރިހަމަ ކުރުމުން އިންޓަނެޓް ލިބޭ ރައުޓަރެއް 4 އަހަރު 7 މަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ގައިގައި ނަގާ ހީބިހިން އިހުސާސްތައް ދެނެގަނެވޭ ސެންސާއެއް އުފައްދައިފި 4 އަހަރު 8 މަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންވާ އަޑަކަށް ފޯކަސް ކޮށްލެވޭ ސައުންޑްހޯކް އިއަރޕީސް ބާޒާރަށް ނެރެފި 4 އަހަރު 8 މަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ އެޕަލް އިން ސްމާޓްވޮޗް އެއް ނެރެން ތައްޔާރުވަނީ 4 އަހަރު 8 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ މޮޒިއްލާއިން އިންޑިއާގައި 25 ޑޮލަރުގެ ސްމާޓްފޯނެއް ވިއްކަން ފަށަނީ 4 އަހަރު 8 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ މައްސަލަ އުޅޭ އައިފޯން ޗާޖަރު ތަކެއް އެޕަލް އިން ބަދަލުކޮށްދެނީ 4 އަހަރު 8 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ތަޅައިގެންނުދާ ފޯނު ސްކްރީނެއް އުފައްދައިފި 4 އަހަރު 8 މަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކްގައި އެސްއެމްއެސް ފޮނުވުން މަނާކޮށްފި 4 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ އެޕަލްގެ އައު ކޮމްޕިއުޓަރ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް އޯއެސް އެކްސް ޔޯސެމިޓީ 4 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އެޕަލްއިން އައިއޯއެސް 8 ދައްކާލައިފި 4 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ސްކައިޕް އަށް“ރިއަލް ޓައިމް ޓްރާންސްލޭޓަރ” އެއް މައިކްރޮސޮފްޓް އިން ދައްކާލައިފި 4 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ބީޓްސް ހެޑްފޯން ހަދާ ކުންފުނި 3 ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް ގަންނަން އެޕަލް އިން އެއްބަސްވެއްޖެ 4 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ އީބޭ ހެކްކޮށްފައިވާތީ ޕާސްވާޑްތައް ބަދަލުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި 4 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ މައިކްރޮސޮފްޓް އިން ސާފަސް ޕްރޯ 3 ދައްކާލައިފި 4 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން comment 5
DB released 01.