އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ ގިނައިން ބާޒާރުކުރާ މީހުންގެ އުމުރު ދިގުވޭ: ދިރާސާ 6 އަހަރު 11 މަސް ކުރިން comment 4
ޓެކްނޮލޮޖީ ސްޓެމްސެލް ބޭނުންކޮށްގެން ދިރުން ހުރި ހިތެއް އުފައްދައިފި 6 އަހަރު 11 މަސް ކުރިން comment 5
ޓެކްނޮލޮޖީ އަހަންނަށް ކެންސަރު ޖެހުމުން ކުންފުނިން ވަކިކުރަން ގޭޓްސް ރޭވި: ޕޯލް 6 އަހަރު 11 މަސް ކުރިން comment 7
ޓެކްނޮލޮޖީ ޖަޕާނުގެ ކާގޯ ޖައްވީ އުޅަނދެއް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނަށް ބަނދަރުކޮށްފި 6 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ އޮންލައިން އިޝްތިހާރުތަކުގެ 'އުނދަގުލުން' އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުން ސަލާމަތްކުރަން ގޫގުލް އާއި މޮޒިއްލާއިން އާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަނީ 6 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އިންޓަނެޓް ފުރިގެން ބަންޑުންވަނީ! 6 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން comment 4
ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑްރޮއިޑް އުފެއްދުމުގައި ޖާވާގެ ކޯޑްތައް ކޮޕީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް 6 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ގޫގުލްގެ ސީއީއޯ އަކަށް ލެރީ ޕޭޖް 6 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އައިއޯއެސް 4.3 ގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ފަސޭހަތައް ހިމަނައި، ފޭސްބުކާއި ވާދައަށަ އެޕަލް ނުކުންނަނީ 6 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ އެޗްޓީއެމްއެލް 5 ގެ ރަސްމީ ލޯގޯ ތަޢާރަފްކޮށްފި 6 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ވިންޑޯސް ފޯނު ހަތެއް ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރަން މައިކްރޯސޮފްޓުން ހެކަރުންނަށް ފޯނު ބަހަނީ! 6 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އައިފޯނު ޖެއިލްބްރޭކްކުރުން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެޕަލްއިން އެމެރިކާ ސަރުކާރުގައި އެދެފި 6 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ރޯޑް ޓްރެފިކް ސިސްޓަމްގެ ސިމް ކާޑުތަކުގެ ބޭނުމުގައި ވަގުން ޖޮހަނެސްބާގުގެ ޓްރެފިކްލައިޓްތަކުގެ ދުވަސް ދުއްވާލައިފި 6 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ މިދިޔަ އަހަރު ދުނިޔޭގައި އީމެއިލްގެ 107 ޓްރިލިއަން މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވޭ 6 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އައިޕެޑް ދޭކާއި އައިފޯނު ފަހަކާއެކު އެޕަލްއިން 'އިންފިނެއޮން' ދޫކޮށް 'ކުއަލްކޮމް' އާއި ދިމާލަށް 6 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އެޕަލްގެ އަގު 300 ބިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އުފުލިއްޖެ! 6 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 6
ޓެކްނޮލޮޖީ ފޭސްބުކްގެ އަގު 50 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް 6 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
DB released.