Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ ފަސް އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން، ނުހުއްޓި އުދުހެވޭ ބޯޓެއް! 4 އަހަރު 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 19
ޓެކްނޮލޮޖީ އައިފޯން 5އެސްގެ ފިންގަޕްރިންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ ހެކްކޮށްފި 4 އަހަރު 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ޓެކްނޮލޮޖީ އެޕަލްގެ އާ އައިފޯން، 5އެސް އަދި 5ސީ ރާއްޖޭގައި މިރޭ ވިއްކަން ފަށާނީ! 4 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން comment 7
ޓެކްނޮލޮޖީ ފާހާނާ ތައްޓަށް ވުރެ ގިނައިން ސްމާޓް ފޯނާއި ޓެބްލެޓް ގައި ޖަރާސީމް ހުރޭ 4 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން comment 11
ޓެކްނޮލޮޖީ އެޕަލްއިން އައިފޯން 5އެސް އަދި 5ސީ ދައްކާލައިފި 4 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން comment 9
ޓެކްނޮލޮޖީ އެޕަލް އިން ސްމާޓް އަތުކުރި ގަޑިއެއް އުފައްދަނީ 4 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ހިލޭ ލިބޭ ފޯނު ހޯދަން ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރި 20 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ 4 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ "އެޕަލްގެ އާ އައިފޯން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައި ދައްކާލާނެ" 4 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 5
ޓެކްނޮލޮޖީ ގެރީގެ ޓިޝޫ އިން ހަދާފައިވާ މަސްނޫއީ ހިތެއް ޓެސްޓްކުރަނީ 4 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 4
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގް އެސް3 ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އަނިޔާވެއްޖެ 4 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 10
ޓެކްނޮލޮޖީ ތްރީޑީ ތަސްވީރު އުފެއްދުމަށް އަގުހެޔޮ ކެމެރާއެއް 4 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ސިކުނޑީގެ އަލްޓްރާ ހައި ރެޒޮލިއުޝަން 3ޑީ މޮޑެލެއް އެކުލަވާލައިފި 4 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ލޮލުގެ ކޯނިއާގައި އިތުރު ފަށަލައެއްވާކަން ސައެންސްވެރިން ސާބިތުކޮށްދީފި 4 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 11
ޓެކްނޮލޮޖީ ޕުލޭސްޓޭޝަން 4 ވިއްކާނީ 399 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް 4 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 7
ޓެކްނޮލޮޖީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަސްނޫއީ ލޮލެއް ސައެންސްވެރިން ދައްކާލައިފި 4 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 9
ޓެކްނޮލޮޖީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިންފްރާރެޑް ޓެލެސްކޯޕްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި 4 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ އައިފޯން 5އެސް، އަންނަ ޖުލައިމަހު އަތު ޖެހޭވަރުވާނެ! 4 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 9
DB released.