Sun Online

އެންމެފަސް

އިންޑިއާ އިންޑިއާގައި 850 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަރަހަނާ ވެބްސައިޓުތައް ބްލޮކް ކުރަނީ 3 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން comment 3
ޚަބަރު މި ސައިކަލުގައި ކަނޑު ހުރަސްކުރަން ބްރިޖެއް ބޭނުމެއް ނޫން 3 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން comment 7
ޓެކްނޮލޮޖީ އެޕަލް އާއި ބީއެމްޑަބްލިއު ގުޅިގެން ކާރެއް އުފައްދަނީ؟! 3 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުދު ލޭޒާ ލައިޓް އުފައްދައިފި 3 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން
ޚަބަރު ފޭސްބުކް އުފެއްދި މާކް ޒަކަބާގް ބައްޕައަކަށް ވަނީ 3 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ދުނިޔޭގެ ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ފޯނު ވިއްކާ ކުންފުންނީގެ މަގާމު ވާވޭ ހޯދައިފި 3 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ "ބްލޫ މޫން" މާދަމާ ރޭ ފެންނަނީ! 3 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން comment 3
ޚަބަރު ޓޮޝިބާގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މުސާރައިގެ 90 އިންސައްތަ ކުޑަށްފި 3 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ހިލޭ އަޕްޑޭޓާ އެކު މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ވިންޑޯސް 10 ނެރެފި 3 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ފޭކް އައިފޯނު އުފައްދާ ފެކްޓްރީއެއް ޗައިނާ އިން އަތުލައިގެންފި 3 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން
ޗައިނާ ފަޒާގެ އުޅަނދުތައް އުފުލާ ބިޔަ ރޮކެޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޗައިނާއިން ތަޖުރިބާކޮށްފި 3 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓެލެސްކޯޕު ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި 3 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ހަމަ ލޮލަށް މައިކްރޯ އޯގަނިޒަމްތައް ފެންނަ "ޕާފެކްޓް ލެންސް"އެއް އުފައްދަނީ 3 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އަލްޓްރާސައުންޑް ބޭނުންކޮށްގެން ޒަހަމްތައް ރަނގަޅުކުރަނީ 3 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން
މައިކްރޯސޮފްޓް ގޫގަލް ކްރޯމް އަށްވުރެ މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖް 112 ޕަސެންޓް އަވަސް! 3 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ބައެއް އައިޕޮޑްތަކަށް އެޕަލް މިއުޒިކް ސްޓްރީމިންގެ ހިދުތަމަތެއް ނުލިބޭނެ 3 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު އަތްތިލައެއް ދިރުވާފައި ބޭއްވުމަށް ފައިގައި ހަރުކޮށްފި 3 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން comment 1
DB released 01.