Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ ލޮލުގެ ކޯނިއާގައި އިތުރު ފަށަލައެއްވާކަން ސައެންސްވެރިން ސާބިތުކޮށްދީފި 4 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 11
ޓެކްނޮލޮޖީ ޕުލޭސްޓޭޝަން 4 ވިއްކާނީ 399 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް 4 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 7
ޓެކްނޮލޮޖީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަސްނޫއީ ލޮލެއް ސައެންސްވެރިން ދައްކާލައިފި 4 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 9
ޓެކްނޮލޮޖީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިންފްރާރެޑް ޓެލެސްކޯޕްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި 4 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ އައިފޯން 5އެސް، އަންނަ ޖުލައިމަހު އަތު ޖެހޭވަރުވާނެ! 4 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 9
ޓެކްނޮލޮޖީ އެޕަލް ވޯލްޑްވައިޑް ޑެވެލޮޕާސް ކޮންފަރަންސް ޖޫން މަހު ބާއްވަނީ 4 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ގޫގަލް ގްލާސް: ލޮގުގައި އަޅާ ކޮމްޕިއުޓަރެއް 4 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 4
ޓެކްނޮލޮޖީ "ޕްރައިވެޓް ޑިޖިޓަލް ޑާޓާ"އާ ބެހޭ ވަސިއްޔަތުނާމާ! 4 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފޭސްބުކުން "ޕްރައިވެސީ ކެމްޕޭން"އެއް ފަށައިފި 4 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ މައިކްރޯސޮފްޓާއި ގޫގަލްގެ ފައިދާ މައްޗަށް ޖެހިލައިފި 4 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ވޯޑް ޕްރެސް ވެބްސައިޓްތަކަށް ހެކަރުންގެ ހަމަލާއެއް 4 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ އޯރާ އެޗްޑީ އީބުކް-ރީޑާ ލޯންޗު ކޮށްފި 4 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އިންޓަނެޓަށް ދިން ހަމަލާތަކަކީ އެންމެ ވަރުގަދަ ޑީޑޮސް ހަމަލާ! 4 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ވައިގެ ތެތްކަން ފެނަށް ބަދަލުކުރާ އިޝްތިހާރު ބޯޑެއް ޕެރޫގައި 4 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގުން ޑިޖިޓަލް އަތުކުރީ ގަޑިއެއް އުފައްދާން މަސައްކަތް ކުރަނީ 4 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ އެޑޯބީގެ ޗީފް ޓެކްނޯލޮޖީ އޮފިސަރު އެޕަލްއާ ގުޅިއްޖެ 4 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ލޮލުގެ ކަޅިން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ސެމްސަންގުގެ ގެލެކްސީ "އެސް-ފޯ" ދައްކާލައިފި 4 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 19
DB released.