އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ ގޫގްލްގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އަނބުރާ ގޫގްލްއަށް 6 އަހަރު 11 މަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ އަައިފޯން 5 ބާޒާރަށް ނެރުން މިފަހަރު ލަސްވެދާނެ 6 އަހަރު 11 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޕްލާސްޓިކްގައި އެޅޭ ކޫރުން ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކަށް 6 އަހަރު 11 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ޖައްވަށް މީހުން ފޮނުވުނަސް ނާސާއަށް އެތަނުގެ އޮފީސްތަކެއް ނުބެލެހެއްޓޭ 6 އަހަރު 11 މަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ހިތަށް އަރުވާލުމުން ޑަޔަލް ކުރެވޭ ގޮތަށް މޯބައިލް ފޯނު ތަރައްގީކޮށްފި 6 އަހަރު 12 މަސް ކުރިން comment 10
ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮމްޕިއުޓަރު ސިކުނޑިއާ އެއްފިޔަވަޅު ގާތަށް 6 އަހަރު 12 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ފާރުތަކުގައި ކުރެހުމުން މީހުންގެ ސިކުނޑިއަށް އަސަރުކުރޭ: ދިރާސާ 6 އަހަރު 12 މަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ފިލްމާއި ގޭމްތަކުން ފެންނަ ޖެޓްޕެކް އެންމެ ފަހުން ހަގީގަތަކަށް 6 އަހަރު 12 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ގިނައިން ބާޒާރުކުރާ މީހުންގެ އުމުރު ދިގުވޭ: ދިރާސާ 6 އަހަރު 12 މަސް ކުރިން comment 4
ޓެކްނޮލޮޖީ ސްޓެމްސެލް ބޭނުންކޮށްގެން ދިރުން ހުރި ހިތެއް އުފައްދައިފި 6 އަހަރު 12 މަސް ކުރިން comment 5
ޓެކްނޮލޮޖީ އަހަންނަށް ކެންސަރު ޖެހުމުން ކުންފުނިން ވަކިކުރަން ގޭޓްސް ރޭވި: ޕޯލް 6 އަހަރު 21 މިނެޓް ކުރިން comment 7
ޓެކްނޮލޮޖީ ޖަޕާނުގެ ކާގޯ ޖައްވީ އުޅަނދެއް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނަށް ބަނދަރުކޮށްފި 6 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ އޮންލައިން އިޝްތިހާރުތަކުގެ 'އުނދަގުލުން' އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުން ސަލާމަތްކުރަން ގޫގުލް އާއި މޮޒިއްލާއިން އާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަނީ 6 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އިންޓަނެޓް ފުރިގެން ބަންޑުންވަނީ! 6 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 4
ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑްރޮއިޑް އުފެއްދުމުގައި ޖާވާގެ ކޯޑްތައް ކޮޕީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް 6 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ގޫގުލްގެ ސީއީއޯ އަކަށް ލެރީ ޕޭޖް 6 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އައިއޯއެސް 4.3 ގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ފަސޭހަތައް ހިމަނައި، ފޭސްބުކާއި ވާދައަށަ އެޕަލް ނުކުންނަނީ 6 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 1
DB released.