Sun Online

އެންމެފަސް

އުރީދޫ ''އުރީދޫ ނެކްސްޓް'' ވައިބާއަށް 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާއިން ޖައްވަށް ސެޓެލައިޓު ދޫކޮށްލިތާ ދެ ދުވަސްފަހުން ގުޅުން ކެނޑިއްޖެ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޕިކްސެލް ގޫގުލް އިން މެދުފަންތީގެ "ޕިކްސެލް" ފޯނެއް ނެރެނީ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް ފަންސުރުން ކުރަހާލެވޭ އައިޕެޑު މިހާރު އެޕަލްގެ ރީޓެއިލް ފިހާރަތަކުން ލިބޭނެ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް ސްޓީވަން ހޯކިންގް ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ތެރީސާ މޭ އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރުގެ ބްލެކްބެރީ ފޯނު ދޫކޮށްލައްވައި އައިފޯނަކަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފޭސްބުކް ތާޑުޕާޓީ އެޕްތަކަށް ފޭސްބުކް އަށް އެކްސެސް ނުދޭން ނިންމައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ގޫގުލް ގޫގުލް އިން ޓެނާ ގަނެފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކް އިން ނެރޭ ސްޕީކަރު ނެރުން ލަސްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އެޕަލްގެ އާ އައިޕެޑު ނެރެފި، ފަންސުރުން ކުރަހާލެވޭނެ! 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ވާވޭ ވާވޭގެ ޓްރިޕްލް ލެންސް ކެމެރާ ފޯނު ނެރެފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފޭސްބުކް އެންޑްރޮއިޑު ފޯނުތަކުގެ ކޯލް ލޮގާއި އެސްއެމްއެސް ތަފްސީލު ފޭސްބުކްގައި ހުންނާނެ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ދިރާގު ފޮނަދު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގާ ޤުރުއާން ކްލާސްތަކަށް ދިރާގުން ނެޓްވޯކް ފޯރުކޮށްދީފި 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކްގެ މައްސަލަ އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް ބަލަނީ 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ޗައިނާ އަލީބާބާގެ ކާރު ވެންޑިން މެޝިނާއެކު މިހާރު ކާރު ޓެސްޓު ޑްރައިވް ކޮށްލެވޭ 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މައިކްރޯސޮފްޓް މައިކްރޯސޮފްޓް އެޖް ބްރައުޒާ، އައިޕެޑު އަދި އެންޑްރޮއިޑް ޓެބް ތަކަށް 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކް އިން ނޫސްތައް މެދުވެރިކޮށް މައާފަށް އެދެފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.