އެންމެފަސް

އެޕަލް ޓްރަމްޕްގެ އިމިގްރޭޝަން ސިޔާސަތަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން: އެޕަލް ސީއީއޯ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކްގެ ތިންވަނަ ޑޭޓާ ސެންޓަރު ޑެންމާކުގައި ގާއިމްކުރަނީ 2 މަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ އިންސްޓަގްރާމްގެ ލައިވް ބްރޯޑްކާސްޓް ފީޗަރ އާންމުކުރަން ފަށައިފި 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ސެމްސަން ދިމާވި މައްސަލަ ދެނެގަނެވިއްޖެ، ނޯޓު 7ގައި ގޯހީ ބެޓެރީ! 2 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ އެމެރިކާގެ ރައީސާއި ފަސްޓްލޭޑީއަށް ފޮލޯކުރަން ޓްވިޓާގެ ޔޫޒަރުންނަށް މަޖުބޫރު! 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ހެކި ނެތިގެން، ސެމްސަންގްގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރަން އަމުރެއް ނުނެރުނު 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް އިނގިރޭސިވިލާތާއި އިންޑިއާ އަދި ތުރުކީގެ އެޕަލް ސްޓޯރުގެ އަގުތައް ބޮޑުކޮށްފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ރިޝްވަތާ ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސެމްސަންގްގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރަން އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޖަރުމަނު އެމިޝަންސް މައްސަލައިގައި ފޯލްކްސްވާގެން 4.3 ބިލިޔަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ދެކުނު ކޮރެއާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސާގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލާގައި ސެމްސަންގުގެ ވެރިޔާއާ ސުވާލު ކުރަނީ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި ސްނެޕްޗެޓްގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ހެޑްކުއާޓަރެއް ލަންޑަންގައި ގާއިމްކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާ އެމިޝަންސްއަށް މަކަރުހެދި މައްސަލައިގައި ފޯލްކްސްވާގެންގެ އިސްވެރިއަކު އެމެރިކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
މޯބައިލް ފޯން ނޮކިއާއިން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެއް ނެރެނީ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސްރީ ލަންކާ ލަންކާ ސަރުކާރަށް ވެސް އޮޅިއްޖެ، ފޯލްކްސްވާގެންއިން ލަންކާގައި ކާރުޚާނާއެއް އަޅާކަށް ނޫޅޭ! 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ކިންގްސްޓަން އިން ދެ ޓީބީގެ ޕެންޑްރައިވް އެއް އަންނަ މަހުތެރޭގައި ނެރެނީ! 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެޕަލް އިންޑިއާގައި އައިފޯނު މެނުފެކްޗާ ކުރަން އެޕަލްއިން ނިންމައިފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސްރީ ލަންކާ ފޯލްކްސްވާގެންގެ ކާރުޚާނާއެއް ސްރީލަންކާގައި އަޅަނީ 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released.