Sun Online

އެންމެފަސް

އދ. ދަނގެތި ދަނގެއްޗަށް ހޮނު އަޅައި، ޓީވީތައް ހަލާކުވި އީދެއް! 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރާ އެކްޓިވް ޔޫސަރުންގެ އަދަދު ދެ ބިލިއަނަށް އަރައިފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން ޕްލޭސްޓޭޝަން 4އަށް ރިލީޒް ކުރާ ސްޕައިޑާމޭން ގޭމު ތަފާތުވާނެ! 1 މަސް 15 ގަޑި ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖުލީހަށް ސައިބާ އެޓޭކެއް ދީފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ވިޔަފާރި ހިޓާޗީ އަދި ޑެއިވޫގެ ޕަވާ ޕްރޮޑަކްޓްސްއާ އެކު ޑެއިން ހައުޒް ހުޅުވައިފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިގެ މަގުބޫލުކަން އެމެރިކާގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާ ހަމައަށް 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޝެއާ ދަ މީލް: ހަތް ރުފިޔާއިން ތަފާތު ދައްކައި، ބަނޑުހައިހޫނުކަން ނައްތާލެވިދާނެ! 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 5
މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން ޕްރީއޯޑަރ އެމްވީއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން ފުލުހުން އެދިއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ރިޕޯޓް ރޮބޮޓުތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލު 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ވައިޓް ހައުސް ސަމިޓަށް ހާޒިރު ނުވުމަކީ މައްސަލަތަކަކާ ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް! 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ނާސާގެ ''ހިތް'' އަތުލައި، ދިވެހި ޒުވާނުންތަކެއް މެލޭޝިއާގައި ފަޚުރުވެރި އެވޯޑެއް ހޯދައިފި! 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 24
ޓެކްނޮލޮޖީ އެކްސްބޮކްސް ވަން އެކްސް: ވަރުގަދަ އެކަމަކު ޕީއެސް މޮޅުވެދާނެ! 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި އޫބާގެ ސީއީއޯ މަގާމާ ދުރުވެ، ލީޑާޝިޕް ޓީމާ ކުންފުނި ހަވާލު ކުރަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސުޕަ މާރިއޯގެ އާ ގޭމު އަންނަ އޮކްޓޯބަރުގައި ރިލީޒް ކުރަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކިއުރިޓީ އެންމެ ދަށްކޮށް ވެބްސައިޓު ފަރުމާ ކުރަނީ އޮންލައިން ނޫސްތަކުން: ދިރާސާ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޖަޕާން އަމިއްލައަށް ނެވިގޭޓް ކުރެވޭ ބިޔަ ބޯޓު ފަހަރު ބަނުމަށް ޖަޕާނުން ތައްޔާރު ވަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
މައިކްރޯސޮފްޓް މައިކްރޯސޮފްޓުން އެންމެ ފަހުގެ އެކްސްބޮކްްސް "ވަން އެކްސް" ދައްކާލައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.