Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ 'ފޭކް ފޮޓޯ' ދެނެގަތުމަކީ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމެއް ނޫން: ދިރާސާ 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އެޕަލްއިން "ހިޖާބު އީމޯޖީ" ނެރެނީ 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ނެޓްފްލިކްސް ނެޓްފްލިކްސްގެ އޮންލައިން ސަބްސްކްރައިބާސް 104 މިލިއަނަށް އަރައިފި 2 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އައިފޯނު 8ގެ ޑިޒައިން ޔަގީންވެއްޖެ! 2 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ސްމާޓް ފޯންް ލަގްޒަރީ ފޯނުތައް އުފައްދާ ކުންފުނި ވަރްޓޫ ބަނގުރޫޓުވެއްޖެ 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ކޭއެފްސީ އިން ސްމާޓްފޯނެއް އުފައްދައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސޮނީ ހާޑްވެއާ ކާޗާގެ އޮފިޝަލް ފިހާރައެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޗައިނާ "ފޮރެސްޓް ސިޓީ"ގެ ނަމުގައި ޗައިނާއިން ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ސިޓީއެއް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ވިޔަފާރި ކާޑާ ނުލައި ފައިސާ ޖަމާ ކުރެވޭ އޭޓީއެމްއެއް އެސްބީއައި އިން ތައާރަފުކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ދިރާގު ދިރާގުން މޯބައިލް މަނީ ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރަނީ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ފާއިތުވި ތިން މަސް ތެރޭގައި ސެމްސަންގްއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސްނެޕް މެޕް: ސުނެޕްޗެޓްގެ އައު ހިދުމަތާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަން ބެލެނިވެރިންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 8ގެ ފިންގަޕްރިންޓް ރީޑާއިން ވިންޑޯސް 10 ހުޅުވާލެވޭނެ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ދިރާގު މައިކްރޯސޮފްޓުން 'އޮފީސް 365'ގެ ކްލައުޑް އޮފިސް ސުއިޓް ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސެމްސަން ނޯޓު 7ގެ ބައިތައް ހިމަނައިގެން ސެމްސަން އިން އާ ފޯނެއް ނެރެނީ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރަޝިޔާ-ޔުކްރޭން ސައިބާ-އެޓޭކްގެ ފަހަތުގައިވަނީ ރަޝިޔާކަމަށް ޔުކްރެއިނުން ތުހުމަތުކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ މިއަހަރު ނިކުންނަން ހުރި ބައެއް ސްމާޓް ފޯންތައް 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released.