Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ އަތް ޖައްސައިލުމުން އިހްސާސްތައް ދެނެގަންނަ ރޮބޮޓެއް! 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޔޫޓިއުބުން މިއުޒިކް ސްޓްރީމް ކުރެވޭ ޕްލެޓްފޯމެއް ތައާރަފްކުރަނީ 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައުދީގެ އަރަބް ނިއުސް އިން ފޭސްބުކް އާ ގުޅިގެން ތަރާވީހް ނަމާދު ލައިވް ކުރަނީ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ވަންޕްލަސް 6 ލޯންޗްކޮށްފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އުރީދޫ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 5ޖީގެ ހިދުމަތް ފައްޓައި އުރީދޫ އިން ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް ނަހަމަ ގޮތުގައި ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެން ފޭސްބުކުން 200 އެޕް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
އުރީދޫ އުރީދޫއިން ވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ޕީ20 ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޑްރޮޕް ބޮކްސް އަށް ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ފައިދާ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އައިފޯނު 8، 8 ޕްލަސް އަދި އެކްސްއިން މިހާރު އެޗްޑީއާރްކޮށް ޔޫޓިއުބް ބެލޭނެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕްޗެޓަށް އަނެއްކާވެސް ބަދަލެއް 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ގޫގުލް ޖީމެއިލްގެ އާ ޑިޒައިނާއެކު ގޫގުލް ޑްރައިވްއަށް ވެސް ބަދަލެއް 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކަށް "ބިޓްމޯޖީ"؟ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕްޗެޓުގެ ސީއެފްއޯ އަކަށް އެމެޒޯންގެ މުވައްޒަފެއް، މުސާރައަކަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރު 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ސެމްސަންގްގެ ފަށްޖަހާލެވޭ ފޯނު އަންނަ އަހަރުގެ މޯބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްއަށް 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ވާވޭ ވާވޭއިން ގޭމު ކުޅެވޭ ސްމާޓް ގަޑިއެއް އުފައްދަނީ؟ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯނު 7ގައި މައްސަލަ އުޅެދާނެ! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސޯޝަލް މީޑިއާ ޓުވިޓާ ބޭނުން ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ޕާސްވޯޑު ބަދަލު ކުރުމަށް އެކުންފުނިން އެދެފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released 01.