Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ 10 ޖީބީގެ ރެމްއެއް ހިމެނޭ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެއް އުފައްދަނީ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ މިފަހަރު މީހުން އުފުލުމުގެ ބަދަލުގައި، ޑެލިވަރީތަކަށް ހާއްސަ ސެލްފް ޑްރައިވިން ކާރެއް! 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް މެސެންޖާ ކިޑްސް ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިންސްޓަގްރާމް އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޮޓޯ ޕޯސްޓުކުރާ ޝެޑިއުލެއް ހެދޭނެ ފީޗާ ތައާރަފް ކުރަނީ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކްގައި ޑިޖިޓަލް ފައިސާ އިސްތިހާރު ކުރުން މަނާކުރަނީ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މޯބައިލް ފޯން ނޮކިއާ 3310 - 4ޖީ ފޯނު ނެރެފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑު ވަރުގެ އީޖާދީ ކުންފުންޏެއް ނެތް: ޝަހީރު 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑުގެ އިންގިލާބު: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް އިންޝުއަރަންސް އޭޖެންޓް ތައާރަފުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ފާއިތުވި ކުއާޓަރުގައި ޕްލޭސްޓޯރުން 19 ބިލިއަން އެޕް ޑައުންލޯޑު ކުރި 3 ހަފްތާ 17 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އައިފޯނު އެސްއީގެ އާ ފޯނުގައި ވަޔަލެސް ޗާޖިން 3 ހަފްތާ 17 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސެމްސަން ގެލެކްސީ އެސް9 ގެ އާ ވާހަކަތަކެއް 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ވަން ޕްލަސްގެ ބޮޑެތި ވާހަކަތަކެއް 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކްގެ ޕްރައިވެސީއަށް ބަދަލުގެނެސް ޔޫޒަރުންނަށް ބޮޑު ކޮންޓްރޯލެއް ދެނީ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕްޗެޓްގެ ނައިބު ރައީސް އެކުންފުންޏާ ދުރަށް 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ސެމްސަން ގެލެކްސީ އެސް9ގެ ކެމެރާ ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އިންސްޓަގްރާމް އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީއަށް މިހާރު ''ޖިފްސް'' ވެސް ލެވޭނެ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އެޕަލްގެ ހޯމްޕޮޑް ސްޕީކަރު ފެބްރުއަރީ 9ގައި ބާޒާރަށް 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.