އެންމެފަސް

އެޕަލް އައިފޯން 7 އާއި 7 ޕްލަސްގެ ރަތް ކުލައިގެ ފޯނު ތައާރަފްކޮށްފި 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ޗާޖަށް ޖަހައިގެން އައިފޯނާ ކުޅެނިކޮށް، ކަރަންޓުގައި ޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އާ އައިފޯނުގައި ތަފާތު ޗާޖިން ޕޯޓެއް؟ 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ޑޭޓާ ނެތަސް އިރާގުގައި ވިކިޕީޑިއާ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އުރީދޫ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ 50 ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑުތަކުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އެމެރިކާ ސްޕޭސްއެކްސް އިން އަންނަ އަހަރު ދެ މީހަކު ހަނދު ވަށާ ކުރާ ދަތުރަކަށް ފޮނުވަނީ 1 މަސް 1 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ 17 އަހަރަށް ފަހު ނޮކިއާ 3310 އަނެއްކާ ވެސް ލޯންޗުކޮށްފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
އުރީދޫ އުރީދޫގެ 5ޖީ އާއި އެހެން އާ ޓެކްނޮލޮޖީތައް މޯބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްގައި ދައްކާލަނީ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އެޕަލް އައިފޯނު 7 ޕްލަސްއެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އެކަން އެޕަލް އިން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ އިންސްޓަގްރާމަށް މިހާރު އެއްފަހަރާ ގިނަ ފޮޓޯ ލެވޭނެ 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ދުބާއީ ޖުލައި މަހު ދުބާއީގައި ޑްރޯން ޓެކްސީ ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ޓެކްނޮލޮޖީ ނޮކިއާ 3310 އަނެއްކާ ވެސް ލޯންޗު ކުރަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯން 8އާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް: ވަޔަލެސް ޗާޖިން އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު އައިފޯން 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ބެޓެރިތަކެއް ގޮވައި، ސެމްސަންގު ފެކްޓަރީއެއްގައި ރޯވެއްޖެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޕަލް ބެޓަރީގައި މައްސަލަ އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ޔޫއޭއީ އިން 88،000 އައިފޯނު އަނބުރާ ނަގަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާ އޫބާ ބޯއިކޮޓްކުރަން ފެށުމުން އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ، ޓްރަމްޕްއާ ދުރަށް ވަޑައިގެންފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕްޗެޓްގެ ހިއްސާ އާންމުންނަށް ވިއްކަނީ! 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.