Sun Online

އެންމެފަސް

އެމެރިކާ މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ފިންގާ ޕްރިންޓުން ފޯނެއް ހުޅުވަން އުޅެފި 10 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެޕަލް މެކްބުކް ޕްރޯގެ ބެޓެރީވެސް ބަދަލުކޮށްދެނީ 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ވަން ޕްލަސް އިން އިންޑިއާގައި "އެވެންޖާސް" ފޯނެއް ނެރެނީ 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އީރާނުންވެސް ޓެލެގްރާމް ބްލޮކް ކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި 5 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ރަޝިއާ މީހުންނަށް ޓެލެގްރާމު ބޭނުން ނުކުރެވޭނެގޮތް ހަދަން ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް 6 ދުވަސް 51 މިނެޓް ކުރިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭރުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތައް އިރާންގެ ސްކޫލުތަކުގައި މަނާކޮށްފި 1 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ގެލެކްސީ ޖޭ2 ޕްރޯ އަށް އިންޓަނެޓެއް ނުލިބޭ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ޖީމެއިލް އަށް ގެންނަ ބަދަލާ އެކު "ކޮންފިޑެންޝަލް" މެއިލްތައް ވެސް ލޭބަލް ކުރެވޭނެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯނު 6އެސް އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން އެޕަލްއިން އިންޑިއާގައި ފެކްޓްރީއެއް ގާއިމްކުރަނީ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކް ސްޓޯރީއަށް ބޫމަރޭންގް 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ރަޝިއާ ޓެލެގްރާމް ބްލޮކްކުރަން ރަޝިއާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ގޫގުލް ޖީމެއިލްގެ ވެބް އިންޓަފޭސްއަށް ބަދަލެއް ގެންނަނީ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އިންސްޓަގްރާމް އިންސްޓަގްރާމުގެ އާ އަޕްޑޭޓު ޗެކް ކޮށްފިންތަ؟ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ޔޫޓިއުބުގައި ދެސްޕަސީތޯ އާއި ވީވޯގެ އެހެން ލަވަތަކެއް ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް ހެކްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ގޫގުލް ގޫގުލްއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ނެރުނު ޕިކްސެލް ފޯނުތައް އޮންލައިން ސްޓޯރުން ނަގައިފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މާކް ޒަކަބާގް ސެނެޓަށް ހާޒިރުކޮށް ޒަކަބަގާ ސުވާލުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މާކް ޒަކަބާގް މާކް ޒަކަބާގް އިސްތިއުފާދިނުމަށް އިންވެސްޓާ ގްރޫޕުތަކުން ގޮވާލައިފި 2 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released 01.