Sun Online

އެންމެފަސް

ދިރާގު އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި 452 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ދިރާގުން ނިންމައިފި 5 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ 'ފޭކް ފޮޓޯ' ދެނެގަތުމަކީ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމެއް ނޫން: ދިރާސާ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އެޕަލްއިން "ހިޖާބު އީމޯޖީ" ނެރެނީ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ނެޓްފްލިކްސް ނެޓްފްލިކްސްގެ އޮންލައިން ސަބްސްކްރައިބާސް 104 މިލިއަނަށް އަރައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އައިފޯނު 8ގެ ޑިޒައިން ޔަގީންވެއްޖެ! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ސްމާޓް ފޯންް ލަގްޒަރީ ފޯނުތައް އުފައްދާ ކުންފުނި ވަރްޓޫ ބަނގުރޫޓުވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ކޭއެފްސީ އިން ސްމާޓްފޯނެއް އުފައްދައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ސޮނީ ހާޑްވެއާ ކާޗާގެ އޮފިޝަލް ފިހާރައެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޗައިނާ "ފޮރެސްޓް ސިޓީ"ގެ ނަމުގައި ޗައިނާއިން ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ސިޓީއެއް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ވިޔަފާރި ކާޑާ ނުލައި ފައިސާ ޖަމާ ކުރެވޭ އޭޓީއެމްއެއް އެސްބީއައި އިން ތައާރަފުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ދިރާގު ދިރާގުން މޯބައިލް މަނީ ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރަނީ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ފާއިތުވި ތިން މަސް ތެރޭގައި ސެމްސަންގްއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސްނެޕް މެޕް: ސުނެޕްޗެޓްގެ އައު ހިދުމަތާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަން ބެލެނިވެރިންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 8ގެ ފިންގަޕްރިންޓް ރީޑާއިން ވިންޑޯސް 10 ހުޅުވާލެވޭނެ 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ދިރާގު މައިކްރޯސޮފްޓުން 'އޮފީސް 365'ގެ ކްލައުޑް އޮފިސް ސުއިޓް ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސެމްސަން ނޯޓު 7ގެ ބައިތައް ހިމަނައިގެން ސެމްސަން އިން އާ ފޯނެއް ނެރެނީ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ރަޝިޔާ-ޔުކްރޭން ސައިބާ-އެޓޭކްގެ ފަހަތުގައިވަނީ ރަޝިޔާކަމަށް ޔުކްރެއިނުން ތުހުމަތުކޮށްފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
DB released.