Sun Online

އެންމެފަސް

ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕްޗެޓުގެ އަޕްޑޭޓާދެކޮޅަށް މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕެޓިޝަނުގައި ސޮއިކޮށްފި 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ލައިފްސްޓައިލް ސޯޝަލް މީޑިއާ އަކީ އިޖުތިމާއީ ގުޅުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫން: ދިރާސާ 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ގޫގުލް ގޫގުލް އިމޭޖް ސާޗްއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް 4 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 1
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކުން ސްމާޓް ސްޕީކަރު ބާޒާރަށް ނެރެނީ 6 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ސްމާޓް ފޯންް ގޫގުލްއިން މިދިޔަ އަހަރު 3.9 މިލިއަން ފޯނު ވިއްކި 6 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ސެމްސަން ސެމްސަންގް އެސް9: ތްރީޑީ އިމޯޖީ އަދި ސްޓީރިއޯ ސްޕީކަރު ހިމެނޭ؟ 7 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ސްމާޓް ފޯންް ނޮކިއާގެ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް 7 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
އެމެރިކާ ވާވޭ އަދި ޒީޓީއީގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުން ނުކުރަން އެފްބީއައި އިންވެސް ގޮވާލައިފި 7 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ސްމާޓް ފޯންް ޑޫގީ ވީ: އައިފޯން އެކްސްގެ "ކްލޯން"އެއް، ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭނަރު ޑިސްޕްލޭ ދަށުގައި 7 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 3
އެޕަލް ގަންނަންވީ އައިފޯނު އެކްސް އެއްނޫން، އައިފޯނު8! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ދެ ގަޑިއިރު ތެރޭ ކާއެއްޗެހި ޑެލިވަރީކޮށްދޭ ހިދުމަތެއް އެމޭޒަނުން ފަށަނީ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް ގަޑީގެ ވިޔަފާރީގައި މިހާރު އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ އެޕަލް! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ވިންޓަރ އޮލިމްޕިކްސް ވިންޓާ އޮލިމްޕިކްސްގެ ޑްރޯން ޝޯ، އެންމެން ހައިރާން ކޮށްލައިފި! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޓްވިޓާ ޓްވިޓާއަށް އިންވެސްޓުކުރަން އިންވެސްޓަރުން ބޭނުންވޭ؟! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް މިއަހަރަކީ ވެސް އެޕަލްއަށް ބޮޑު އަހަރެއް 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ގޫގުލް "ނެސްޓް"ގެ ކޯފައުންޑަރު އިސްތިއުފާދެނީ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ޗައިނާ ޗައިނާ ފުލުހުން ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އައިނު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
DB released 01.