Sun Online

އެންމެފަސް

ލައިފްސްޓައިލް ގޭމުކުޅެން ދެވި ހިފުމަކީ ނަފްސާނީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކަނޑައަޅައިފި 4 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ފޭސްބުކް ޕްރޮފައިލެއް ޑިލީޓްކޮށްލި މައްސަލައިގައި ފޭސްބުކުން ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހިއްޖެ 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
އިންސްޓަގްރާމް އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގެ ސްކްރީން ޝޮޓް ނެގިޔަސް މިހާރު ނޭނގޭނެ! 6 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ސްމާޓް ފޯންް އެއް މަސް ތެރޭ ވަންޕްލަސް6ގެ އެއް މިލިއަން ފޯނު ވިކިއްޖެ 1 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން
އެޕަލް 2009 ވަނަ އަހަރުގެ އައިފޯނު އަލުން ވިއްކަނީ 1 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން
ބޭރުގެ އިގްތިޞާދު ޗައިނާގެ ޓެކްނޮލަޖީ ސާމާނުން ޑިއުޓީ ނަގަން އެމެރިކާއިން ނިންމައިފި 1 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕުންވެސް މިހާރު މެސެޖު ޑިލީޓް ކުރެވޭނެ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އިންސްޓަގްރާމް އިންސްޓަގްރާމުން ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ފީޗާ ފުޅާކޮށްފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އިންސްޓަގްރާމް ފޭސްބުކް ނޮޓިފިކޭޝަން އިންސްޓަގްރާމަށް، ޔޫޒަރުން ރުޅިގަދަވަނީ 2 ހަފްތާ 9 ގަޑި ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯނުގެ ޑިމާންޑް ދަށްވާކަން އެޕަލް އިން ސަޕްލަޔަރުންނަށް އަންގައިފި 2 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން comment 3
ފޭސްބުކް ޕްރައިވަސީ ބަގެއްގެ އަސަރު ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ 14 މިލިއަން މީހުންނަށް ކޮށްފި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯނު އެކްސްގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުތަން ހެޔޮކުރަނީ! 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފޭސްބުކް ވާވޭއަށް ޑޭޓާ އެކްސެސް ދިން ކަމަށް ފޭސްބުކުން ބުނެފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އިންސްޓަގްރާމް އިންސްޓަގްރާމުގައި އެއް ގަޑިއިރުގެ ވީޑިއޯތައް ހިމަނަން ވިސްނަނީ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލްސް ވޯލްޑްވައިޑް ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސް ގިނަ ބަދަލުތަކަކާއެކު އައިއޯއެސް 12 އިއުލާނުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސޯޝަލް މީޑިއާ ފޭސްބުކަށް އޮތް މަގުބޫލުކަން ދަށްވަނީ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ވަންޕްލަސް 6 ގެ ފޭސްއަންލޮކްގައި މައްސަލަ އުޅޭ 3 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.