Sun Online

އެންމެފަސް

އޭއެފްސީ 16 އަހަރުންދަށުގެ ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވެއްޖެ 1 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
ނަވާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނަވާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ރާއްޖެ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ވެސް ބަލިވެއްޖެ 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ޕޫލް ބީގެ ފެށުން ސިފައިންނާއި ސީ ލައިފުން ރަނގަޅުކޮށްފި 2 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސް ރާއްޖޭގެ ފުޓްސަލް ޓީމު ކުޅުނު ތިންވަނަ މެޗުން ވެސް ބަލިވެއްޖެ 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 1
އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސް ކިރްގިސްތާނުގެ ވަރުގަދަ ކުޅުންތެރިޔާ ބަލިކޮށް، ރާއްޖޭގެ އަލީ ފަޔާޒް ގަދަ 16އަށް 2 ދުވަސް 49 މިނެޓް ކުރިން
އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސް އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސް ގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންގެ ޓީމާއި ރާޒުވާ ޓީމު ފުރައިފި 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޗައިނާއިން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް 22،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި 3 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 2
އެތުލެޓިކްސް ޝަރަފްގެ މެރަތަން ރެކޯޑަށް ހަ މަސްވީ ފަހުން ޝިފާޒް އެ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި 3 ދުވަސް 16 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އައިލެންޑް ކަޕް ވިހި ޓީމާއެކު އައިލެންޑް ކަޕް ފަށައިފި 3 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 2
ރައީސް ޔާމީން ޒުވާނުންގެ ހުނަރު ދައްކަން ބޮޑު ހަރަކާތެއް އިންތިޒާމުކުރާ ފުރަތަމަ ޕާޓީ އަކީ ޕީޕީއެމް: ރައީސް 3 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 3
ރައީސް ޔާމީން "ވައި-18 ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ" އިފްތިތާހުކޮށްފި 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
ނަވާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 19 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ބޫޓާން އަތުން ރާއްޖެ ބަލި ވެއްޖެ 3 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 7
އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސް އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްސަލް ޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ 4 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ވީއޭއެމްގެ މި ދައުރުގެ ތިން ވަނަ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަކަށް އަދީލް 4 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު ފަހު ވަގުތު ޖެހި ލަނޑާއެކު ތިނަދޫ އިން މިލަންދޫގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު ކުޑަހުވަދޫ ކޮޅަށް ހަ ލަނޑު ޖަހައި، ނިއު ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ރ. އަލިފުށި ހޮކޭގެ ކެޕްޓަންކަމުގައި އަލިފުށި ޓީމް އައިލެންޑް ކަޕަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި! 5 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 2
DB released.