އެންމެފަސް

މާލޭ ލީގު މޮޅެތި ޓީމުތަކާ އެއް ފަންތީގާއި އީގަލްސް ގިންތި ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ސާންތި 15 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ނިއުއާ ދެކޮޅަށް ރެޑިން، މެޗު ކުޅޭނީ ރާއްޖޭގައި 18 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެމްބީއޭ ކަޕް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ލީގު ބުރުގެ އެއްވަނަ ޓީރެކްސްއަށް، ދެވަނަ ކިންގްސް ބީސީއަށް 19 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން
ގައުމީ ކެރަމް މުބާާރާތް ސިންގަލްސް އިވެންޓްތަކުގެ ސެމީއަށް ދަތުރުކުރި ކުޅުންތެރިން ކަށަވަރުވެއްޖެ 19 ގަޑި 20 މިނެޓް ކުރިން
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ވީއޭއެމްގެ ރައީސް އިތުރު ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައިފި 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިންޓައޮފީސް ނެޓްބޯޅަ އޮފީސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ބައިގެ ފައިނަލުގައިވެސް ކަސްޓަމްސް ކުޅޭނެ 2 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ކުޅިވަރު ވީއޭއެމްގެ ސީނިއާ ނައިބު ރައީސަކަށް އެ އިދާރާގެ ހަޒާންދާރު ރަނޭޝް 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވިކްޓަރީން އިސްތިއުފާދިނީ ޝާޒްއާމެދު އަމަލުކުރި ގޮތުން: ނިސްތާރު 2 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ޝެއިޚް ކަމާލް ކްލަބު ކަޕް ނާފިއުއާއި އިންޝާދު އަނިޔާގެ ލިސްޓުގައި، ނުކުންނާނީ މޮޅުވާން: ނިޒާމްބެ 2 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ކުޅިވަރު އަންހެންނަށް ޚާއްސަ "އެޑިޑާސް އަލްޓްރާ ބޫސްޓް އެކްސް" ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް 2 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 2
ކުޅިވަރު ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުން މެޑިކަލް އޮފިސަރުން ތަމްރީން ކުރަނީ 2 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ކުޅިވަރު އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ރަފާއަށް، ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ޒީސްތުއަށް 2 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ކުޅިވަރު ބީޗް ވޮލީ ތަރައްގީކުރުމަށް ބީޗް ވޮލީ ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޮމިޝަނެއް އުފައްދައިފި 3 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
އޭއެފްސީ ކަޕް އުއްމީދުކުރީ މޮޅުވާނެކަމަށް، އެއްވަރުވީ އަމިއްލައަށް ހެދުނު ގޯސްތަކެއްގެ ސަބަބުން: ފެސްކޯ 3 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 2
އެމްޕީއެލް އެމްޕީއެލް މުވައްޒަފުންނަށް ފުޓްސަލް ދަނޑެއް 3 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
އޭއެފްސީ ކަޕް މޯހަން ބަގާން އަތުން ވެލެންސިއާ ސަލާމަތްވެއްޖެ 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
އޭއެފްސީ ކަޕް އޭއެފްސީ ކަޕް ޕްލޭއޯފް (ފުލްޓައިމް): ވެލެންސިއާ 1–1 މޯހަން ބަގާން 3 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
DB released.