Sun Online

އެންމެފަސް

ބައިކް މޯލްޑިވްސް މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް 60 ބައިސްކަލް ދުއްވުންތެރިން ލ. އަތޮޅަށް 2 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
ދ. ބަނޑިދޫ ހަތަރު ޓީމަކާއެކު ސަން ސިޔާމް ބަނޑިދޫ އިންޓަ އޮފީސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި 2 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ކުޅިވަރު ސެންޓާރާ ރަސްފުށި އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހުޅުވައިފި 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު އީގަލްސްގެ ޒާދާއި ނިއުގެ ބަންބުޗް ޓީސީއަށް 3 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކީޕަރު ފައިސަލް، އަދުހަމް އަދި ރިލޭ ނިއުރޭޑިއަންޓަށް 3 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 4
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ވިކްޓަރީ ދޫކޮށް ބަކާ މާޒިޔާއަށް 3 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ށ. މިލަންދޫ ކީޕަރު އިމްރާން މިލަންދޫ ޓީމަށް 3 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ފުޓްސަލް މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ވ. އަތޮޅުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް 4 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ވިކްޓަރީގެ މެސީއާއި ކީޕަރު މަހްމޫދު އަދި ކެރިޗު މާޒިޔާއަށް 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ގދ. ތިނަދޫ ތިނަދުއަށް އަނެއްކާ ވެސް ސްޕެއިން ކޯޗެއް 4 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު ޒެފްރޯލާއި ކުޑަހެންވޭރު ބައިވެރިނުވާތީ، މާލޭ ލީގު ކޮލިފިކޭޝަން މުބާރާތް ކެންސަލްކޮށްފި 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
އެފްއޭއެމް އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯއަށް އަލީ އުމަރު އައްޔަންކޮށްފި 5 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
އެފްއޭއެމް އެފްއޭއެމް އެކްސްކޯގެ ތިން މެމްބަރަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 5 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 2
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ޕެނަލްޓީގައި ހައުސިން ބަލިކޮށް، ގޭސް އިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 5 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް މިސްކިތްމަގު ބަލިކޮށް، ފުލުހުން ތަށި ދިފާއުކޮށްފި 5 ދުވަސް 6 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ތިނަދޫ ބަލިކޮށް ކުޑަހުވަދޫން މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި 7 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 2
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިނިވަންވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ތިނަދުއާއި ކުޑަހުވަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ރެއެއް! 7 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
DB released.