އެންމެފަސް

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޅޮހި ޓީމުން ކެނދިކުޅުދޫ ހިފަހައްޓައިފި 13 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ސެމީގެ ކުރިން ކުޅުނު މެޗުގައި ނޭޕާލް އަތުން ކިރްގިސްތާނަށް މޮޅެއް 13 ގަޑި 60 މިނެޓް ކުރިން
އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން މި ގުރޫޕުން ކޮލިފައިވާން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެވެސް ގޮވައިގެން: ފަލަސްތީން ކޯޗު 15 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން
އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން ފަލަސްތީނަކީ މޮޅު ޓީމެއް ނަމަވެސް އަމާޒަކީ ތިން ޕޮއިންޓް: ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު 17 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ގައުމީ ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަނުންނަށް އުމެއިރުއާއި ޝާފީ 17 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ގައުމީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރަކަށް ޓީސީގެ މެނޭޖަރު މޯ ހަމަޖައްސައިފި 19 ގަޑި 48 ސިކުންތު ކުރިން comment 2
ކުޅިވަރު ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކަށް އަޑުބަރޭ 22 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިއީ ހިތި ތަޖުރިބާއެއް، ގައުމީ ޓީމާ ދުރަށްދާން އެބަ ވިސްނަން: މެނޭޖަރު ލަތީފް 23 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން ސިޔާސީ މެޗުން ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް، ގައުމީ މެޗަށް ދާންވާނެ! 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 3
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހއ. އަތޮޅު ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ފިއްލަދުއަށް 1 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކުމުންދޫ ބަލިކޮށް، ކުރިނބީން ސެމީގެ އުންމީދު އާކޮށްފި 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން ފަސް ކުޅުންތެރިން ބާކީކޮށް، ގައުމީ ޓީމުގެ ފައިނަލް ސްކޮޑު އިއުލާންކޮށްފި 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުން ކެޓިޔަސް، ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުން ހޯދުނު: ޝަރަފް 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން މޮޅުވާނީ މޭމަތީގައި އިންނަ ދިދައަށްޓަކައި ކުޅެގެން: ލަތީފް 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ވޮލީން ރަން މެޑަލް ހޯދަން ލިބުނު އެންމެ ފަހި ފުރުސަތުވެސް ނަގާލައިފި 2 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކޮށް، ތުރުކުމަނިސްތާން ސީދާ ފައިނަލަށް 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މާދަމާ އޮތީ ފަހު އިމްތިހާނު، ކާމިޔާބުކުރުމަށް ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ ބޭނުން: ލަތީފް 2 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 5
DB released.