ގިނަ މީހުން ބޭނުންވަނީ މިއަހަރު ދެން މާޒީގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލާށެވެ. ވިހިވިހީގެ މަތީން މުޅިން ހަނދާން ނައްތާލާށެވެ. އެކަމަކު މި އަހަރުގެ ހާސްކަމުން އެތައް އާ ކަމެއް އަހަރުމެންނަށް ބުނެދީފި އެވެ. ވިހިވިހިން ނަގައިދިން ފިލާވަޅުތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. "ސަން"ގެ އަހަރީ އެޑިޝަން މި ހާއްސަ ކުރަނީ އެ ފިލާވަޅުތަކުގެ މަތިން ހަނދާން އާކުރާށެވެ. އެ ފިލާވަޅުތަކުން އާ އަހަރަށް ހިތްވަރެއް ހޯދާށެވެ.

ވަޒީފާ ގެއްލި މުރާލިކަން!
ބޮޑު ފޮޓޯ
ބޮޑެތި ޚާދިސާތައް
ޖެނުއަރީ
ފެބުރުއަރީ
މާރިޗު
އެޕްރީލް
މެއި
ޖޫން
ޖުލައި
އޮގަސްޓް
ސެޕްޓެމްބަރ
އޮކްޓޫބަރ
ނޮވެމްބަރ
ޑިސެމްބަރ

ފުރަބަންދާ އެކު އެތައް އާދަތަކާއި ދިރިއުޅުން އެ ފުށްމިފުށަށް ޖެހި އުންމީދުތައް އެކީ ގެއްލިދިޔަ

ސަފާރީ "ރޭޕް ކޭސް" އާ އެކު ޖިންސީ ގޯނާގެ ސަގާފަތުގެ ވާހަކަ އަލުން ދައްކަން ފަށައި، އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރުތައް ކުރިމަތިކުރުވި

ކޮވިޑުގެ ހަމަ ހިމޭންކަމަށް ފަހު ރާއްޖެ އަލުން ހަލަބޮލިވި. ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވި ޓޫރިޒަމަށް އުންމީދު ގެނައި. ދަރިވަރުން އެނބުރި ސުކޫލްތަކަށް ދިޔަ. ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ހަރަކާތްތެރި މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރުންވީ ބޮޑު ސަޕްރައިޒަކަށް.

ދިވެހިން ނިއު ނޯމަލްގެ ދިރިއުޅުމަށް އެނބުރެން ފެށި. މި އާ ދިރިއުޅުމުގައި ދިވެހިންނަށް އޮތީ މާސްކު އެޅުން. ކޮވިޑުގެ ތެރޭ ސަރުކާރުން ކުރި ހަރަދުތަކުގެ ބިތު ފަންގި ނެގި އެތައް ކަމެއް ފަލީހަތްވި.

ކޮވިޑުގެ ނުރައްކަލަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދެއްވަމުން ގެންދެވި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ލީޑަރަށް ވެސް އެ ރޯގާގެ ވޭން ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހިވަޑައިގަތް. އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ހައިކޯޓުގެ ވަރުގަދަ ނިންމުމެއް އައި.

މަރުވެފައިވާ އިގްތިސާދު އަލުން ދިރުވުމަށް އަންނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން އާ ލަޑުދަނޑިތަކަކާ އެކު ރެކޯޑު ބޮޑު ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި. އަދި ޓްރަމްޕްއަށް ނާކާމިޔާބުވެ އެމެރިކާގެ 46 ވަނަ ރައީސްއަކަށް ބައިޑެން ވެވަޑައިގަތް.

ބަލިމަޑުކަމާ އެކުވެސް ރާއްޖެއިން ފަތުރުވެރިކަމުގައި އާ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާސިލްކޮށް ދުނިޔެއަށް ނަމޫނާ ދެއްކި. އިގްތިސާދަށް ދިރުން ލިބި އުންމީދުތައް އާވި. އަހަރު ނިންމާލީ އިންސާފު ގާއިމްވާނެ ކަމުގެ އުންމީދާ އެކު.

ކުރީ ސަފުގެ ފަހުލަވާނުން
ކޮވިޑުގައި މަރުވި 48
2020
07 May 2020
MAV00081
Male
Maldives
2020
29 April 2020
MAV00280
Female
Maldives
2020
13 May 2020
MAV00300
Male
Maldives
2020
05 May 2020
MAV00552
Male
Bangladesh
2020
01 June 2020
MAV00629
Male
Bangladesh
2020
26 May 2020
MAV01436
Male
Bangladesh
2020
02 June 2020
MAV01513
Female
Maldives
2020
06 June 2020
MAV01901
Male
Bangladesh
2020
01 July 2020
MAV02014
Male
Maldives
2020
05 July 2020
MAV02063
Female
Maldives
2020
30 June 2020
MAV02074
Male
Philippines
2020
16 July 2020
MAV02406
Male
Maldives
2020
06 July 2020
MAV02407
Male
Maldives
2020
14 July 2020
MAV02423
Female
Maldives
2020
08 July 2020
MAV02512
Female
Maldives
2020
14 August 2020
MAV02824
Female
Maldives
2020
12 August 2020
MAV02969
Female
Maldives
2020
01 September 2020
MAV03000
Male
Maldives
2020
04 August 2020
MAV03223
Female
Maldives
2020
02 August 2020
MAV03283
Male
Maldives
2020
30 July 2020
MAV03673
Female
Maldives
2020
02 August 2020
MAV03990
Female
Maldives
2020
17 August 2020
MAV04587
Female
Maldives
2020
21 August 2020
MAV05143
Male
Maldives
2020
14 September 2020
MAV05197
Male
Maldives
2020
11 August 2020
MAV05198
Male
Maldives
2020
09 September 2020
MAV05747
Male
Maldives
2020
21 August 2020
MAV05749
Male
Bangladesh
2020
25 August 2020
MAV05760
Male
Maldives
2020
17 August 2020
MAV05911
Female
Maldives
2020
24 August 2020
MAV06686
Male
Maldives
2020
13 September 2020
MAV08113
Female
Maldives
2020
21 September 2020
MAV08306
Male
Maldives
2020
08 September 2020
MAV08743
Male
Maldives
2020
11 October 2020
MAV10806
Female
Maldives
2020
17 October 2020
MAV10996
Male
Maldives
2020
06 November 2020
MAV11298
Male
Maldives
2020
15 November 2020
MAV11339
Male
Maldives
2020
22 November 2020
MAV11603
Male
Maldives
2020
10 November 2020
MAV11613
Female
Maldives
2020
31 October 2020
MAV11684
Male
Maldives
2020
08 November 2020
MAV11897
Female
Italy
2020
15 November 2020
MAV11911
Male
Maldives
2020
14 November 2020
MAV12010
Male
Maldives
2020
16 November 2020
MAV12328
Male
Maldives
2020
01 December 2020
MAV12879
Male
Maldives
2020
11 December 2020
MAV13055
Male
Maldives
ސަން އަށް ފަހުރުވެރި އަހަރެއް
ޝަފްނާ ހުސެއިން
އިޖުތިމާއީ، ތާރީކާއި ސަގާފަތް، ފަންނުވެރިކަން
މުޙައްމަދު މުޒައްޔިން ނާޒިމް
އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ
ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
އެންމެ މަގުބޫލް
އުންމީދުގެ އަލިކަމެއް!
މިއަހަރުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ހުރަސްއެޅީ ކޮވިޑުގެ ވަބާ އެވެ. އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ކޮވިޑް އުޅެން ފެށިތާ އަހަރެއް ފުރޭއިރު އެ ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އިންސާނު ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ކާމިޔާބުތަކެއް އެބަ ހޯދެ އެވެ. ސައިންސުވެރިންގެ މަސައްކަތުން ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއް ހޯދި އުންމީދު އާވެއްޖެ އެވެ. ވެކްސިނާ އެކު އިންސާނުން ކޮވިޑަށް އިމިޔުންވެ ކުރީގެ ދިރިއުޅުމަށް އެނބުރި ދެވޭނެ ކަމުގެ އިހުސާސްއެބަ ކުރެވެ އެވެ. އެއާ އެކު އިގްތިސާދުތަކުގެ އިންޖީނު ހިނގައިގަނެ އަންނަ އަހަރަކީ ވަޒީފާތަކާ އެކު ތިޔާގިކަން ބޮޑުވާނެ އަހަރެކެވެ. އާ އަހަރެއް ފަށަންވީ އުންމީދާ އެކު އެވެ. މާޔޫސްނުވާށެވެ.