އެންމެފަސް

ލުއި ޚަބަރު ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ކޯމާއަކަށް ދިޔަ މަންމައަށް ދަރިފުޅު ފެނުނީ ހަތް އަހަރު ފަހުން 2 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު ސީއެންއެންގެ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއްގައި ޕްރެޒެންޓަރު އިންސާނެއްގެ ސިކުނޑި ކެއި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ލައިފްސްޓައިލް "މުސްކުޅި އުމުރުގައި އަލަށް މަންމައަކަށް ވުމަކީ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ އުނދަގޫ ކަމެއް" 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ރިހަ އެޅިގެން ޖެހޭ ލައްތައް ފިލުވަން ހާއްސަ ދޮންނަ މެޝިނެއް ތައާރަފްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ ވިހެއުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ އިންޑިއާގައި ދެގުނަ އިތުރު ކޮށްފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު ނަމާދު ކުރުމުން ބުރަކަށީގެ ރިހުމަށް ފަރުވާ ލިބޭ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އެޑްވަޓޯރިއަލް ޒުމްބާގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ، ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައި! 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު މަރުވެފައި އޮތް ބުޅަލެއް ވަށާ ސީނު ކުކުޅުތަކެއް އެނބުރޭ ވީޑިއޯ އިން ޝޮކެއް 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު އަންހެން ކުރޫ އަކާ އެކު ދުނިޔެ ވަށާޖެހި ދަތުރު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަށް އަރުވަން ހުށަހަޅައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ސުނީތާ އަލީ ޕްރިޔަންކާގެ ހިތާ ކުޅެލީ އަހަރެމެންގެ ސުނީ! 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ލުއި ޚަބަރު މާލީ އެހީއާއެކު ގެއެއް ލިބޭތީ ޗައިނާގެ އަވަށެއްގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަރިވަނީ 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ނީލަމުގައި ބޯކިބަލެއް 2000 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާލައިފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ހުރިހާ ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ އަންހެންމީހާގެ ހޮވުމުގައި ރާއްޖެ އަށް ތިން ވަނަ 1 މަސް 16 ގަޑި ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯނު 7 ޕްލަސްއެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އެކަން އެޕަލް އިން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ އިންސްޓަގްރާމަށް މިހާރު އެއްފަހަރާ ގިނަ ފޮޓޯ ލެވޭނެ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ފެނާއި ދިރުން ހުރެދާނެ ގުރަހަތަކެއް ހިމެނޭ އިރަވީ ނިޒާމެއް ފެނިއްޖެ! 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ލުއި ޚަބަރު ކާމިޔާބު ބައެއް މީހުން އަބަދު އެއްގޮތަކަށް ހެދުން އަޅަނީ ކީއްވެ؟ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released.