Sun Online

އެންމެފަސް

ހޮލީވުޑް ބޮކްސް އޮފީސް: އެންމެ ފަަހުގެ ގަދަ ފަހެއް 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ލައިފްސްޓައިލް ސޯޝަލް މީޑިއާ އަކީ އިޖުތިމާއީ ގުޅުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫން: ދިރާސާ 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް ޝާހީ ކައިވެނީގައި ޕާފޯމް ކުރާނީ އެޑް ޝީރަން؟ 6 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ބޭނުންވަނީ ޝާހްރުކް އާ އެކީ ފިލްމެއް ކުޅެލަން: ޕްރިޔާ 1 ހަފްތާ 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން އެންމެންގެ ނަޒަރު މިކުއްޖާއަށް، މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް މިކުއްޖާ! 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ވަކިން ލޯބިން ވަކިން ލޯބިންގެ "ހިތުގެ ނަށާ ރާނީ" ރިލީޒްކޮށްފި 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ހޮލީވުޑް ކައިލީގެ ދަރިފުޅަށް ނަން ކިޔައިފި 2 ހަފްތާ 8 ގަޑި ކުރިން comment 2
ސެމްސަން އެސް8 އާ އަޅާބަލާއިރު އެސް9ގެ އަގު ބޮޑުވާނެ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަނުޝްކާގެ "ޕަރީ"ގެ ޓީޒާ އާންމުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ސިއްހަތު ނިޔަފަތި ވަރުގަދަކޮށް ބަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ކައިލީ ވިހައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ބޮލީވުޑް ޖޯން އަބްރަހަމްގެ "ޕަރްމާނޫ" ފަސްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އަންކިތު ތިވާރީ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ 10 ޖީބީގެ ރެމްއެއް ހިމެނޭ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެއް އުފައްދަނީ 3 ހަފްތާ 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ މިފަހަރު މީހުން އުފުލުމުގެ ބަދަލުގައި، ޑެލިވަރީތަކަށް ހާއްސަ ސެލްފް ޑްރައިވިން ކާރެއް! 3 ހަފްތާ 8 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ކައިލީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ވިހާނެ 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ބަނގުލަދޭޝް ހާސްވެ، ރުޅިގަދަވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕާކެއް ބަންގާޅުގައި ހަދަނީ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released 01.