Sun Online

އެންމެފަސް

ނާސާ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ނާސާއިން ދިން ހިތްގައިމު ޖަވާބު 2 ހަފްތާ 20 ގަޑި ކުރިން comment 2
އިޓަލީ އޮންލައިންކޮށް ވިއްކާލުމަށް ޓަކައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މޮޑެލްއެއް ވަގަށްނަގައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ލުއި ޚަބަރު އެމްއެމްއޭ މުވައްޒަފު ބުނީ ކުއްޖާ ސަލާމަތްކުރަން ކެރުނީ ލިބުނު ތަމްރީނުން ކަމަށް! 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 17
މުނިފޫހިފިލުވުން "ނޭދެން ވަކިވާކަށް"ގެ ފަސްޓް-ލުކް ޓްރެއިލާ ރިލީޒް ކޮށްފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދިލިޕް ކުމާރު އަނެއްކާ ވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓުކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ލައިފްސްޓައިލް ބޮއިންގް 777 މަރުކާގެ ބޯޓްގެ އެންމެ ހަގު ޕައިލެޓަކަށް އިންޑިއާގެ ޒުވާނެއް! 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު އިންނާނެ މީހަކު ހޯދަން ފޭސްބުކްގައި ޖެހުމުން، ކައިވެންޏަށް އެތައް ހުށަހެޅުމެއް! 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރޮނާލްޑޯ ބޭނުންވޭ ހަތް ދަރިން! 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު އޮޔާދަމުންދިޔަ ދެއެތް ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ސަލާމަތްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ލައިފްސްޓައިލް ދޮގުހަދާކަން ފަޅާއަރާ ހިނދު ކުރެވިދާނެ ހަތަރު ކަމެއް 1 މަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު ގެރީގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތިންނާއި ގުއިން ދަތްއުނގުޅާ ބޭހާއި ސައިބޯނި އުފައްދަން ފަށައިފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު ޕަވެލް ޕޮލާންސްކީގެ ދެފައިގެ ސްނެޕް: އިންޓަނެޓް ކަންބޮޑުވުމުގެ ތެރެއަށް 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ސްވިޒަލޭންޑް މީގެ 75 އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު ދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ގްލޭސިއާއަކުން 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އުތުރު ކޮރެއާ ޓީވީ އެކްޓަރު ވަގަށް ނެގީ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އިން ތުހުމަތުކޮށްފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އެޕަލްއިން "ހިޖާބު އީމޯޖީ" ނެރެނީ 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އިންޑިއާ ގޫގުލްގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ސަމޯސާ ވިއްކަން ނުކުތް ޒުވާނާ ބޮޑު މުއްސަންޖަކަށް! 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ދުނިޔެ 40 މިނެޓް ވަންދެން ވިންދު ހުއްޓި އޮވެފައި އަލުން 'ދިރުނު' މީހާ 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
DB released.