އެންމެފަސް

ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ފެނާއި ދިރުން ހުރެދާނެ ގުރަހަތަކެއް ހިމެނޭ އިރަވީ ނިޒާމެއް ފެނިއްޖެ! 3 ދުވަސް 55 މިނެޓް ކުރިން comment 6
ލުއި ޚަބަރު ކާމިޔާބު ބައެއް މީހުން އަބަދު އެއްގޮތަކަށް ހެދުން އަޅަނީ ކީއްވެ؟ 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމެރިކާ ހިޓްލަރު ބޭނުންކުރި ފޯނު 243,000 ޑޮލަރަށް ވިކިއްޖެ 5 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި ނެގި ފޮޓޯ، ނޫސްވެރިކަމުގެ އެއް ވަނަ ދަރަޖައަށް 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބިއުޓީ ހިކެން ބޭނުންނަމަ މި ބުއިންތަކާ ދުރުވޭ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ސިއްހަތު ބަދިގޭގައި އެންމެ އަވަހަށް ނަޖިސްވާ އެއްޗަކީ ސްޕޮންޖާއި ސިންކު 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކްގެ ނޫހަކަށް ޓްރަމްޕާއި ބޯލްޑްވިން އޮޅިއްޖެ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު ބައި ގަރުނު ވަންދެން ޗައިނާގެ މި މީހާ ހުރީ އިންޑިއާގައި ބަންދުވެފައި! 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު ވެލީގެ އެންމެ އުސް ގަނޑުވަރުގައި 49 ފޫޓު! 2 ހަފްތާ 17 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު ބަރުދަން ލުއިކުރަން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބަރު އަންހެން މީހާ އިންޑިއާއަށް 2 ހަފްތާ 17 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ސޮނާކްޝީ ހިކުނީ ކިހިނެއް؟ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ދުނިޔެ "ޓްރީ މޭން" ސިންޑްރޯމްގެ ޝިކާރައަކަށްވި އަންހެން ކުއްޖާގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ސަލްމާން އާ ވާދައެއް ނުކުރާނަން: ކަރަން ޖޯހަރު 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ރީލޯޑް'ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި 3 ހަފްތާ 16 ގަޑި ކުރިން
ބަނގުލަދޭޝް "ޓްރީ މޭން" ސިންޑްރޯމްގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފުރަތަމަ އަންހެން ކުއްޖާ ބަންގުލަދޭޝްގައި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
މުނިފޫހިފިލުވުން މަލިކާ: ހާލަތު ބަދަލުކޮށްލާނެ މެސެޖަކާ އެކު ބިންމާގެ ތަފާތު ރަހައެއް 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ސިއްހަތު އެއްގަމު މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސިއްހަތަށް އެންމެ ފައިދާބޮޑު ވައްތަރުތައް 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released.