Sun Online

އެންމެފަސް

އަދީބުގެ ޝަރީއަތް އަދީބު ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އިތުރު ހެކި ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ނުދެވޭނެކަން އަންގައިފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 3
ހއ. ހޯރަފުށި ހޯރަފުށީ ޑޮކްޓަރު މަސައްކަތުން ދުރުކޮށް ތަހުގީގު ފަށައިފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 8
މުހައްމަދު ޖުނައިދު (ޖުނާ) ޖުނައިދު އަނެއްކާވެސް އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ބަދަލު ކުރައްވައިފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 1
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް ހުޝާމް ރިޓަޔާ ކުރެއްވުމުން ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕްރިޒަން ކަމަށް ޝިހާން އައްޔަންކުރައްވައިފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 3
ކަސްޓަމްސް ކޮމިޝަނަރު އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމުން ޖުނައިދު ވަކިކޮށް ޝަރީފް އައްޔަންކޮށްފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 4
އައްޑޫ ސިޓީ ޝަހީދުންގެ ދުވަސް މި އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
މީރާ ޓެކުހާ ބެހޭ ޖިނާއީ މައުލޫމާތު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާކުރުމަށް މީރާ އާ ހަވާލު ކޮށްފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓު ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މާލީ ދަތިކަން: ނާޝިދު 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 3
ފުލުހުން މާލެ ތެރޭގައި ހުޅުޖަހަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އަލުން ހައްޔަރުކޮށްފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
ސަފީރުން ހަމަޖެއްސުން އީރާނުން ރާއްޖެ އަށް ސާފުކުރި ތެޔޮ ފޯރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 2
ވިމެން އޮން ބޯޑްސް ވިމެން އޮން ބޯޑްސްގެ އައްޑޫ އައުޓްރީޗު އޭޖެންޓުގެ އޮފީސް ހުޅުވައިފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
މިސްކިތް ހުކުރު މިސްކިތުގެ މަރާމާތުތައް ނިންމައި މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ އެހީގެ ފައިސާ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ހަރަދު ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ގޮވާލައިފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 9
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ސ. ހުޅުދު އާއި މީދޫގައި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
ދަނޑުވެރިކަން ބާޒާރުގައި އަނބު ތިޔާގިވެއްޖެ 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 5
ކ. ތުލުސްދޫ ތުލުސްދޫ ބޯޓްޔާޑް ކައިރި ސަރަޙައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 1
ވައްކަމާއި ފޭރުން ވަޅިން ބިރު ދެއްކުމަށް ފަހު ފަސް ލައްކަ ވަރަކަށް ރުފިޔާ ފޭރިގަނެފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 15
DB released.