Sun Online

އެންމެފަސް

މޯލްޑިވިއަން މޯލްޑިވިއަނުން އާ ސީޕްލޭނެއް ގެނެސް، ފްލީޓަށް 10 ބޯޓު ހަމަކޮށްފި 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން
ކަސްޓަމްސް ހަށިގަނޑުގައި ރައްކާކޮށްގެން އެތެރެކުރާ ތަކެތި ހޯދަން ބޮޑީސްކޭނަރެއް އެއާޕޯޓުގައި ގާއިމުކޮށްފި 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 5
ސުޕްރީމް ކޯޓް ކޯޓުގެ ހުރުމަތްކެނޑޭ ފަދަ ވާހަކަ ދައްކާ ވަކީލުންގެ ހުއްދަ ބާތިލުކުރާނަން: ސުޕްރީމް ކޯޓު 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 6
އެސްޓީއޯ އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީތަކުން އަމާނާތަކާފުލްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތް ދޭން ނިންމައިފި 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން
ރަސްފަންނު ރަސްފަންނުގައި ކޭއެފްސީއާއި ޕިއްޒާ ހަޓްގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 2
ސިއްހީ ދާއިރާ ސިއްހީ ވައުދުތަކުން ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން
ރައީސް އޮފީސް ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ފަސް މެމްބަރަކު އައްޔަންކޮށްފި 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 4
ޕީޕީއެމް ޕީޕީއެމް އޮފީސް ތަޅު ހަލާކުކޮށް، އޮފީސް ހުސްކުރި މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް އެދިއްޖެ 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 4
ސިވިލް ކޯޓު ލޯނު ނުދައްކައިފިނަމަ ދޮޅިޔަދޫ ރިސޯޓު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ބޭންކަށް ދީފި 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 1
ވިލާ ކޮލެޖް ވިލާ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓަރަށް އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓް ޑިގްރީއެއް އަރުވައިފި 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 2
ފެނާއި ނަރުދަމާ 50 އަހަރު ތެރޭ މާލޭގައި ތިން ލައްކަ މީހުން ދިރިއުޅޭނެ ކަމަށް ބަލައި ނަރުދަމާގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 6
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އީވާ، އިބޫ އަދި ފައިސަލް އަލުން ޕާޓީތަކުގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށްފި 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 3
މަޖިލިސް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު މި ހަފްތާގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 1
އެޗްއާރްސީއެމް ޝައްމޫނަށް ނޯޓިސް ދިން މައްސަލާގައި އެޗްއަރުސީއެމް ހިމޭނުން! 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 7
މުނިފޫހިފިލުވުން އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރަކީ ރަންބީރު ކަޕޫރު: އާމިރު 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން
މަޖިލިސް މަސައްކަތެއް އެޖެންޑާކޮށްފައި ނެތުމުން މަޖިލިސް ޖަލްސާ މިއަދުވެސް ކެންސަލް 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 3
ޚަބަރު އަންނަ އަހަރު އެމްޕީއެލްގެ ފައިދާ 45 ޕަސެންޓް އިތުރުވާނެ، 500 ވަޒީފާ އުފައްދާނަން: ޖުނައިދު 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 8
DB released 01.