Sun Online

އެންމެފަސް

އަދާލަތު ޕާޓީ މުޖުތަމައުގެ އާންމު މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 3
ރޯދަމަސް މާހެފުމުގައި ހުޅުމާލެއިން ދައްކަނީ ނަމޫނާއެއް! 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 3
ރޯދަމަސް ރޯދަ ވިއްލުންތައް 200 ރުފިޔާ އަށްވުރެ މަތީ އަގުތަކެއްގައި 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 4
ޚަބަރު ރޯދަ މަހު ހަވީރު ގެނެސްދޭ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމްގެ ގޮތުގައި މި އަހަރު ވެސް ސަން ޓީވީގެ "ފިނިއަށި" 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 3
ޚަބަރު މައި ކޮލެޖުން 190 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 2
ހއ. މާރަންދޫ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް މާރަންދޫއިން ބިން ދޫކުރަނީ 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކުރަނީ 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
ޚަބަރު ނެޝަނަލް ބަޔޯޑައިވާސިޓީ ސުޓްރެޓެޖީ އާއި އެކްޝަން ޕްލޭން ތައާރަފުކޮށްފި 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
މީހުން މެރުން ޝުހާދު ގަޔަށް ފަރީދު ވަޅިހެރިތަން ފެނުނު ކަމަށް ހެކިން ބުނެފައި އެބަހުރި: ދައުލަތް 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ރޯދައާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް އިން ފިޔަވަތި ހިޔާ އަށް އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދީފި 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ދޯނި ބިނދުނީ މާގިނައިން މުދާ އެރުވުމުން، ގެއްލުން 95000ރ. އަށް: ވެރިމީހާ 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް އެމްއައިބީ މެެދުވެރިކޮށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
ޚަބަރު މުލީ ގެޔަކުން ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ގަހަނާތަކެއް ހޯދައިފި 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
ފިނިފެންމާ ހާދިސާގެ ޝަރީއަތް ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮވި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ވެސް "ގައުމީ ސަލާމަތަށް ޓަކައި" ސިއްރުކޮށްފި 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 1
ފުލުހުން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި 19 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 6
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ސައްޙަ ނޫން ކޯޓު އަމުރު ތައްޔާރުކުރި މީހަކު ނުހޯދޭ: ދިފާއީ ވަކީލު 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 4
ޚަބަރު މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި އަށް މީހަކު ހެކި ނެތިގެން ދޫކޮށްލައިފި 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 1
DB released.