އެންމެފަސް

ޚަބަރު ކޮޕް21 ގައި ކުރިމަތިވި ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ކުދި ގައުމުތައް ވިސްނުމެއްގައި ބޭތިއްބުން: ތާރިގު 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ޖޫރިމަނާ ކުރުން މިންޖުވާން މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ 75،000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ކުރީގެ ފޯމުތަކުގައި ފިންގާ ޕްރިންޓު ޖަހަން އެންގި މައްސަލާގައި ޖަވާބު ދާރީވާން ފުރުސަތު ދީފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 1
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް ޓޯކޮށްގެން ގެންދާ އުޅަނދުތަކުގެ މައުލޫމާތު އާންމުކުރަން ފަށައިފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 2
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މި އަހަރު އެކްސްޕޯޓް ކުރި މުދަލުގެ އަގު 3.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް! 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
ޚަބަރު ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މައްސާލަގައި އޭސީސީން އަދީބާ ސުވާލުކޮށްފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ޗައިލްޑް ފްރެންޑްލީ އިންޓަވިއު ރޫމްތަކެއް ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި ގާއިމުކޮށްފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޒަމާނީ ފެންދޭ ނިޒާމް ގާއިމްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
ޚަބަރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 10 ކުއްޖަކަށް އާސަންދަ އިން ވަޒީފާ ދީފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރައްވަން ނަޝީދު ނިންމެވުމުން ސަރުކާރުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 3
ޚަބަރު ގާފަރު ބަނދަރު ހެދުމަށް ހެވީފޯސް ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ވިލިމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އަދީބުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
ގއ. ވިލިނގިލި ވިލިނގިލީގައި ތާރު އަޅަން މަގުތައް ތައްޔާރުކޮށްފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 2
ގދ. ތިނަދޫ އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހައްޔަރު ކުރި މީހާގެ ބަންދަށް ހަތްދުވަސް ޖަހައިފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 5
ހދ. ނޮޅިވަރަން ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
ތިމާވެށި ރާއްޖެއިން ތެޔޮ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން އިކޯކެއާ އިން ގޮވާލައިފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 15
DB released.