Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެރަރިޒަމް މުލީއާގޭ ކައިރީގައި ބޮން ގޮއްވަން އުޅުނު ކަމަށް ބެލެވޭ ހަތަރު މީހުން ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 3
އޭސީސީ ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓުގެ ތަފްސީލް އޭސީސީއަށް ދީފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 6
ބީއެމްއެލް ބީއެމްއެލް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭގެ ހިދުމަތް ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލައިފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 4
ރީކޯ މޫސާމަނިކު މޫސަ ލަންކާ ނޫހަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއު، ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ލީޑާޝިޕް ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައިފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 6
ޚަބަރު ޖެންކާގެ ބަޔާނަށް ސަރުކާރުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
ޚަބަރު ހިތަދޫގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެއްޖެ 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
ޚަބަރު އާއިލާއަށް ފިލައިގެން އުޅޭ ކުއްޖަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 1
އެމްޑީޕީ މަޝްވަރާއަށް ތައްޔާރު، އެކަމަކު އިހުލާސްތެރިކަން ބޭނުން: އިބޫ 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 7
ހުޅުމާލެ ފެރީ އޭސީ ދެ ފެރީގެ ދަތުރުތައް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަނީ 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 2
އަހްމަދު މަހުލޫފް ދިފާއީ ހެކީންގެ ގޮތުގައި މަހްލޫފު ދެ ނޫސްވެރިއެއްގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 2
މަރުގެ މައްސަލަތައް ލޯޑަރު ދަށުވެ ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ ބޮޑުބައެއް ވަނީ ނިމިފައި: ފުލުހުން 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
ހައުސިން މިނިސްޓްރީ މާފިލާފުށީގެ 50 އާއިލާއަކަށް ތުލުސްދޫން ބިން ދޫކޮށްފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 2
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ލަނޑާ ނަގަން އެރި އުޅުމުގެ ތެރެއިން ގެއްލުނު މީހާ އަދިވެސް ނުފެނޭ 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
އޭސީސީ ބިތުފަންގިއަށް މައުލޫމާތު ހޯދަން ދިއުމުން "ފަހާ ބޭރުކުރީ": ޓެޑްރީ 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 4
ޚަބަރު ދިރާގުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ހިއްސާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 4.69 ރުފިޔާ ބަހަން ބޯޑުން ފާސްކޮށްފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 3
މަޖިލިސް ޖިންސީ ތަފާތު ކުރުންތައް ނައްތާލުމުގެ ބިލަށް ތާއީދުކޮށް މަމްދޫހާ އަޑުއުފުލައިފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 8
މަޖިލިސް އެންއައިސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ރައީސް ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅަށް ކޮމެޓީން ރުހުން ދީފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
DB released.