Sun Online

އެންމެފަސް

ޖޭއެސްސީ ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުުރުކޮށްފި 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
މީޑިއާ ނެޓު މީޑިއާނެޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ 3 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 10
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް އެދި ރައްޔިތުން އާދޭސް ކުރުމަށް ނިހާން އެދިވަޑައިގެންފި 3 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 21
އައްޑޫ ސިޓީ އައްޑޫ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތް މިއަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ދޭން ފެށޭނެ: ރައީސް 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން މި އަހަރު ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި އައިސް ޕްލާންޓް ގާއިމުކޮށް ނިމޭނެ: ރައީސް 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރައީސް ޔާމީން މިއަހަރު 24 ރިސޯޓެއް ހުޅުވޭނެ: ރައީސް ޔާމީން 4 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ރައީސް ޔާމީން އިއްވާ ރިޔާސީ ބަޔާނަށް އިދިކޮޅުން ދޭނެ ޖަވާބެއް ނެތް: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން 4 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 14
ރައީސް ޔާމީން ހޯރަފުށީ ކައިރީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާނެ: ރައީސް 4 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 9
މަޖިލިސް ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވައިފި 4 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
މަޖިލިސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި 4 ދުވަސް 16 މިނެޓް ކުރިން comment 7
ރާއްޖެ - އިންޑިއާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ރަހުމަތްތެރިންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރު 4 ދުވަސް 45 މިނެޓް ކުރިން comment 3
މުހައްމަދު ޝިފާޒު ޝިފާޒުގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތު 4 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 4
ސުޕްރީމް ކޯޓް ކުއްލި ހާލަތާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަށް އަމަލުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގައިފި 4 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 3
މާދަރީބަސް ކޮންމެ ދެ ހަފްތާއަކުން ދުނިޔޭގައި ވާހަކަ ދައްކާ ބަހެއް ނެތިދޭ! 4 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
ގާނޫނީ ވަކީލުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރު ކުރުމަށް ވޯޓަށް އަހާފައިވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ވަކީލުން 4 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 2
ތިލަފުށި ކުނި ނައްތާލާ ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުމަށް، ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ޚާރިޖީ ގުޅުން ރާއްޖޭގެ މަސްރަހު ފިނިކުރަން އިނގިރޭސި ވަފުދެއް ފޮނުވަން މަޝްވަރާކޮށްފި 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 4
DB released 01.