Sun Online

އެންމެފަސް

އެމްއެންޑީއެފް އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ހުޅުލޭ ޕޯސްޓުގެ ބިންގާ އަޅައިފި 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރައީސް ޔާމީން ރައީސް ޔާމީންގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތަަށް މަދީނާގެ ޔުނިވާސިޓީގެ ރެކްޓާގެ ތައުރީފު 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 2
ކަސްޓަމްސް މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ އެކްސްޕޯޓު 49 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމްޕީއެލް އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރި މަޖޫރީންގެ ހުއްދަ ބާތިލުވެއްޖެ 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ސ. ހިތަދޫ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ކުއްޖެއްގެ ޓީޝާޓެއް ފެނިއްޖެ 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ ވިއްސާރަވަނީ ކޮޅިގަނޑެއްގެ ސަބަބުން، ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑީގައި ރާޅު އަރާފާނެ: މެޓް 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ދިޔަވެ އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ 3 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
މޫސުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހުގެ މޫސުން ގޯސް، އުދައެރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ބޮޑު 4 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ރ. މަޑުއްވަރި ރ. މަޑުއްވަރިއަށް އުދައަރައި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
މޫސުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް އުދާ އަރާކަމުގެ ރިޕޯޓްތައްދަނީ ލިބެމުން، ރައްޔިތުން ސަމާލުވެތިބުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން: ޑިޒާސްޓާ 4 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އަމުރާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ ސިފައިން ރާއްޖެ އާދޭތޯ ބަލަން މޯލްޑިވިއަންގެ ފުލައިޓްތައް ބޭނުންކުރަން ޖެހުނު: މިނިސްޓަރު 4 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 6
އެމްއެންޑީއެފް ރިސޯޓަކަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދިމާވުމުން އެރަކަށް އެރޭނެ ޚާއްސަ އުޅަނދެއް ދިވެހި ސިފައިން ތައްޔާރުކުރަނީ 4 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 4
އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ ތާރީހީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީގެ ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި 4 ދުވަސް 19 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ހއ. ތަކަންދޫ 400 އަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ކުރީން ތަކަންދޫގައި އަލިތަކުރުފާނު އިންދެވި ކާނިގަހުގައި ރޯކޮށްލައިފި 4 ދުވަސް 55 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ފުވައްމުލައް ސިޓީ މިފަހަކަށް އައިސް ނާރާ ވަރަށް ފުވައްމުލަކަށް ރާޅު އަރައިފި 4 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން އެކެއް ފެބްރުއަރީގެ އަމުރަކީ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް، ހަމަޖެހުން ލިބުނީ ސިފައިންގެ އިހްލާސްތެރިކަމުން: ރައީސް 4 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމްއެންޑީއެފް އެމްއެންޑީއެފުން ހިތަދޫގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި ދުވުން ކެންސަލް ކޮށްފި 4 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released 01.