Sun Online

އެންމެފަސް

ގެއްލިގެން ހޯދާ ގެއްލުނު ކުދިން ހޯދުމަށް ރޮބަޓް ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 5
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ރައީސް މައުމޫންގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފި 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އެމްޑީޕީ ނޫން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްދޭން އެދެފި 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 6
ރައީސް އޮފީސް ޕީއެޗުޑީ ދަސްވެނިންނަށް ރައީސްގެ ނަސޭހަތް، ދާޚިލީ ކަންކަމުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ޖާގަ ނުދެއްވާ 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް 40 ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލައިފި 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އެމްއެންޔޫގެ ޑިޖިޓަލް ޕޯޓަލްއިން އަމިއްލަ ލިޔުންތެރިންގެ ލިޔުންތައްވެސް މިހާރު ލިބޭނެ! 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 4
ރަފީ ޖަމިއްޔާ މަންމައިންނަށްޓަކައި "ރަފީ"އިން ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިރޭ ފަށަނީ 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
އައްޑޫ ސިޓީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ކުއްޖަކު ލައިގެން ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ސޯޓު ފެނިއްޖެ 1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
މެގަ މޯލްޑިވްސް މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް މުސާރައިން އުނިކުރި ބައި ދޭން ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި 1 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
ފުލުހުން މާލޭގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 3
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިނިސްޓަރު އަޒްލީން ވިދާޅުވަނީ، ނިއު ޔޯކް ފެންވަރުގައި ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރާނެކަމަށް 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 5
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަކީ ބިލާހެއްފަދަ ހުވަފެނެއް، އެ ހުވަފެން ނުބައްލަވާ: އަޒްލީން 2 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމްއެންޑީއެފް ޖަރުމަނު އާގު ބޯޓެއްގައި އޮތް ބަލި މީހަކު، އަވަސް ފަރުވާއަށް އައްޑޫ އަށް ގެންގޮސްފި 2 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކްރިމިނަލް ކޯޓް މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައިފި 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 11
ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު ބައިނަލްއަގްވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރަން ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި 2 ދުވަސް 48 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޖަމްއިއްޔަތުލް ސަލަފް ރޯދަ މަހު، ސަލަފުން ނިކަމެތި އާއިލާތަކަށް ކާބޯތަކެތި ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެނީ 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 8
އުދައެރުން އުދައިގެ އަސަރުކޮށްގެން މިއަދު ހެނދުނު 10 އަތޮޅަކުން ރިޕޯޓުކުރި: ޑިޒާސްޓާ 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.