Sun Online

އެންމެފަސް

ހުޅުމާލެ ފެރީ މޫސުން ގޯސްވެގެން މެދުކަނޑާލި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ ފެރީގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި 1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މޫސުން ގޯސްވެ، ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކެއް ހިނގައިފި 1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 1
ހައްޖު ހައްޖު ގްރޫޕް ތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކަން އޭސީސީން އިލްތިމާސް ކޮށްފި 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް މަންޑޭއާއެކު ހަބޭސްގެ މަދަހަ ވީޑިއޯ ސީޑީއެއް ނެރެނީ 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު އީމްއާ އެކު ބޭއްވި މޭކަޕް ކުލާހުން މަޝްހޫރު ފެޝަން ވީކެއްގައި ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ ފުރުސަތެއް 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު ހިރިގަލުގެ މިސްކިތްތައް ދައްކުވައިދޭ މައުރަޒެއް ހުޅުވައިފި 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
އިންސާނީ ވަގުފާރި އިންސާނީ ވަގުފާރިއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް އޮންލައިން ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފި 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ސްރީލަންކާގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ދެ މިނިސްޓަރުންގެ މަގާމު ބަދަލުކުރަނީ 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
އޭސީސީ ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން މަޑުޖައްސާލަން އަންގައިފި 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރިޕޯޓް ކޮޅުވެއްޓި ގެއްލުނީ ކޮޅުވެއްޓިގެން؟! 1 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 9
މިފްކޯ ފަސްމީރު މަސްދަޅު ކޭހެއްގެ އަގުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހެޔޮކޮށްފި 1 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޚަބަރު ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ރޯދަ އެލަވަންސް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 5
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ކަނޑު އުޅަނދުތަކުގެ އިންޝުއަރަންސަކީ އިހްތިޔާރީކަމެއް ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 4
އެފްއެންޑްބީ ޝޯ އެފްއެންބީ ޝޯގެ އޯގަނައިޒަރަށް ހޮބްސަންސް ޗޮއިސްގެ ހަދިޔާއެއް! 2 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
އަމީން ފައިސަލް ރައީސް ޔާމީން ދޫނުކުރާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި: ދައުލަތް 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 5
ސްޓެލްކޯ ސްޓެލްކޯއަށް ގެނައި 8.9 މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރުން ކަރަންޓް ދޭން ފަށައިފި 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
މީޑިއާ ކައުންސިލް ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
DB released.