Sun Online

އެންމެފަސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 800 ކިލޯވޮޓުގެ ޖަނަރޭޓަރަކާއެކު ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލައަށް ހައްލެއް 22 ގަޑި 45 ސިކުންތު ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަން ވިލާތުން ރާއްޖެ އަންނަން އޮތް ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ކެންސަލްކޮށްފި 24 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން comment 8
ދަ ކިޗަން "ދަ ކިޗަން"ގެ ނަމުގައި އާ ރެސްޓޯރަންޓަކާއި ޕެޓިސަރީއެއް ހުޅުވައިފި 24 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ސިޔާސީ ޝަރަފު ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުން މަގުމަތިން ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ގޮވާލުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް: ޝިފާގު 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 3
މަޖިލިސް މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ވެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި 1 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 1
އަބްދުﷲ މަސީހު އަޅުގަނޑު މިހުރީ ސާބިތުކަމާއެކު، އިސްތިއުފާއެއް ނުދެން: މަސީހު 1 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 2
އިމިގްރޭޝަން ބިރުދެއްކިޔަސް ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރަން އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން ފަހެއް ނުޖެހޭނެ 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 8
ފުލުހުން މަޓީގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފި 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ޕީޕީއެމް ގަރާރު މަޖިލީހުން ފާސް ނުކުރިޔަސް ވާނެ ގެއްލުމެއް ނެތް: ޕީޕީއެމް 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 3
ރާއްޖެ - ސްރީ ލަންކާ ރާއްޖެއާ މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް، މަސީހުއާ ހިއްސާކުރައްވައިފި 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 5
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ގަރާރު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާކަށް ތަޅުމުގައި 43 މެމްބަރުން ތިބޭކަށް ނުޖެހޭ: އަދުރޭ 2 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 3
މަޖިލިސް ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރު ގައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 2
މަޖިލިސް ރައްޔިތުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނިންމާ ނަމަ މަދުވެގެން 43 މެމްބަރުން ތިބެންޖެހޭ! 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 7
އަލީ ހުސައިން މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިންގެ މައްޗަށް ތިން ތުހުމަތެއް! 2 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ރައީސް ނަޝީދު ރައީސް ނަޝީދު އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި 2 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 9
މެމްބަރު ނަޝީދު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި މަޖިލީހާއި ކޯޓުތަކުގެ ބާރު ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ނަޝީދު 2 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 9
ދިވެހި ސަރުކާރު "އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް" 2 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 3
DB released 01.