Sun Online

އެންމެފަސް

ސައުދު ހުސައިން ސައުދާއި ހަނީފުގެ މައްޗަށް އުފުލި ޓެރަރިޒަމް ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް މާދަން ފަށަނީ 22 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން
މަޖިލިސް ލަންކާގައި ހުންނަވާ ސަފީރަކަށް މުންދު އައްޔަންކުރުމަށް ކޮމެޓީން ރުހުން ދީފި 23 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން
އޮޑިޓް އޮފީސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އޮޑިޓް އެންޑް އެޝުއަރަންސް އިފްތިތާހް ކޮށްފި 1 ދުވަސް 29 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ކ. ހިންމަފުށި ހިންމަފުށީގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވި ބިދޭސީ މީހާ މޯޗަރީގައި، ފުލުހުން މައްސަލަ ބަލަނީ 1 ދުވަސް 40 މިނެޓް ކުރިން
އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ގަވަރުނަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރާ ނަސީރުގެ ނަން ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިފި 1 ދުވަސް 53 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޖުޑިޝަރީ މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި 1476 ވަރި ކޮށްފި 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 12
ރައީސް ޔާމީން ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން ސަރުކާރު ވަޒީފާގައި ތިބި ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 24
މަޖިލިސް ލަންކާ ސަފީރުކަމަށް އައްޔަންކުރާ މުންދުގެ ނަން ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިފި 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ވ. ފުލިދޫ ފުލިދޫގައި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފި 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 7
މަޖިލިސް އެޖެންޑާ އިއްވެވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި 1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 3
ރަސްރަނި ބަގީޗާ ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ވަންނަ ބިދޭސީން އަތުން ފީއެއް ނަގާނެ، ދިވެހިންނަށް ހިލޭ 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 6
ރަސްރަނި ބަގީޗާ ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަސްރަނި ބަގީޗާއަކީ ހަދިޔާއެއް ކަމަށް، ހުރިހާ ކުދިން މަޖާކޮށްލާ 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 9
މަޖިލިސް މަސީހުގެ ރިޔާސަތުގައި މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: މަހްލޫފް 2 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 9
ސަޓާ އެވޯޑު ސާޓާ އޮންނާނީ ފެސްޓިވަލެއް ގޮތަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖުގައި 2 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ރަސްރަނި ބަގީޗާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަން ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ބަދަލުކޮށްފި 2 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޑީޖޭއޭ 2 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 7
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ޖުލައި މަހު ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓްސްއާއި އެކްސްޕޯޓްސް އިތުރުވެއްޖެ 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
DB released.