Sun Online

އެންމެފަސް

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު ޓީޗަރުގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަން އަންގާފައިވަނިކޮށް އެ ޓީޗަރު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާލައިފި 5 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ގާނޫނީ ވަކީލުން މަހުލޫފުގެ މައްސަލައިން ވަކީލު ނާޒިމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި 6 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން
ރާއްޖެ-ޕާކިސްތާން ޕާކިސްތާނުގައި ބޭއްވި ޗެރިޓީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ބައިވެރިވެއްޖެ 7 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން
ސުޕްރީމް ކޯޓް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ ބާތިލު ކުރަން ޖެހޭ ގާނޫނެއް ނޫން: ސުޕްރީމް ކޯޓު 7 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން
އެފްއެންޑްބީ ޝޯ ހައިރައިޒްގެ ތިންވަނަ އެފްއެންޑްބީ ޝޯގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރުކަމަށް ސަން 8 ގަޑި 1 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ރިޔާޒު ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި 8 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ބިޔަ ރާޅުތަކުން ކުއްޖާ ސަލާމަތްކުރި ހަސަންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި 8 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން
ޖޭއެސްސީ އަތޮޅުތަކަށް 90 މެޖިސްޓްރޭޓަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި 11 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މަޖީދިއްޔާގެ ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ ގުޅިގެން އުފެދުނު ހިތްހަމަނުޖެހުން ހައްލުކޮށްފި 11 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން comment 4
މަހާޖައްރާފު ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރު ހިންގާނެ ބިން ހިއްކަން މަހާޖައްރާފު ތިލަފުއްޓަށް 11 ގަޑި 32 ސިކުންތު ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް އެއް މަސް ފަހުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު! 11 ގަޑި 10 މިނެޓް ކުރިން
ގއ. ދެއްވަދޫ ދެއްވަދޫގައި ބައްޕައަކު އަންހެން ދަރިއަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ 12 ގަޑި 1 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ޚަބަރު މޫދަށް އެން ހިފަން ފޭބި މީހަކަށް ފެމުނެއް ހަމަލާދީފި 12 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ގދ. ރަތަފަންދޫ ރަތަފަންދޫން ކަރަންޓް ކެނޑޭތީ މުޅި ރަށް ހުއްޓުމަކަށް! 12 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން
ރާއްޖެ - ސްރީ ލަންކާ ލަންކާގައި ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު ދިވެއްސަކު އެގައުމުގެ ފުލުހުން ހޯދަން ފަށައިފި 13 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން comment 11
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯގައި ކުރިއަށް އޮތީ ރައްޔިތުން ހީވެސް ނުކުރާހާ ބޮޑެތި ކަންކަން: ހޯމް މިނިސްޓަރު 13 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން comment 5
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ރާއްޖޭގައި މީގެ ކުރިން ނުބާނާވަރުގެ ބޮޑު ކަންނެއްޔެއް ބާނައިފި 14 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން comment 1
DB released 01.