Sun Online

އެންމެފަސް

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މާލޭ ދެކުނު ފަރާތުން އަލަށް ހެދި ނެރު މައްޗަށް ދޯންޏެއް އަރައިފި 13 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ހޮނިހިރު ދުވަސް 15 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނޫސްވެރިންނާ އެކު ތަފާތު މާހެފުމެއް! 15 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު ރާއިހާ މަރުވި އެކްސިޑެންޓުގައި އުޅަނދުތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން މިހުރީ ފެންނަން 17 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ހަނިކޮށްފި 17 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން comment 3
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ގެސްޓްހައުސް ޕޮލިސީ ނަގައިގެން އަގުހުރި އިޝްތިހާރު ޕެކޭޖެއް ލިބިދާނެ! 18 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ރަންމުތް: އަންހެނުން މަދު ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިސާރި ކަނބަލުންގެ ވާހަކަ 18 ގަޑި 29 މިނެޓް ކުރިން comment 6
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ރޯދަ މަހު ދުވާލު ޣައިރު މުސްލިމުންނަށް ކާން ދިނުމުގެ ހުއްދަ 36 ތަނަކަށް ދީފި 19 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން comment 6
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ މުދާ މަދުވެގެން ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކާ ނަމަ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ 20 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން comment 13
ސިވިލް ކޯޓު ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަދިން މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި 21 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ކަޓަމަރަންގައި ގެއްލުނު މީހާ ފެނިއްޖެ، ފެނުނީ އެއް މޭލު ބޭރުން 21 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އެމްއެންޑީއެފް ރިސޯޓަކުން ކަޓަމަރަންއެއްގައި ކަނޑަށް ނުކުތް މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ 22 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން
އާސަންދަ ހައިކޯޓުގެ ކުރީގެ ރަޖިސްޓްރާ ހަސަން އަލީ އާސަންދައިގެ އެމްޑީކަމަށް އައްޔަންކޮށްފި 22 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން comment 6
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަންހެނަކަށް ވީތީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އަދިވެސް ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި: މިނިސްޓަރު 22 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން comment 9
މަސްތުވާތަކެތި މާފުށީ ޖަލަށް ޑްރަގު ގެންދިޔަ ގައިދީއަކު އުމުރަށް ޖަލަށް 23 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަދާރަން ހިންގާ ކުންފުނީގެ އާ ބްރޭންޑެއްގެ ރިސޯޓެއް ރ. އާރަށުގައި ހަދަނީ 23 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ކެނެބިސް ބޭނުންކުރި ކަމަށް އިއުތިރާފުވި މީހަކު ތިން އަހަރަށް ޖަލަށް 23 ގަޑި 25 މިނެޓް ކުރިން
DB released.