އެންމެފަސް

ގއ. ގެމަނަފުށި ގެމަނަފުށީ ހައުސިން ޔުނިޓުތައް ހަވާލު ކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އަމުރުކޮށްފި 8 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން
މަޖިލިސް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވާން މަސީހަށް 30 މިނިޓް ދޭން ނިންމައިފި 8 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް މިނިސްޓީރިއަލް ފޯރަމްގައި މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި  9 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) މަސީހު ވަކިކުރުމަށާއި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅުމަށް ޖޭޕީން ނިންމައިފި 9 ގަޑި 25 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ތޮއްޔިބުގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހައިފި 11 ގަޑި 17 މިނެޓް ކުރިން
ޓެކްސީ ޓެކްސީ ބޯޑަށް ޑިމާންޑު ބޮޑުވުމުން، މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ބޯޑު ދޫކުރަން ނިންމައިފި 12 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު އަޅުގަނޑަކީ ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރެއް، އެކަމަކު ބުނަން ޖެހުނު އެއްޗެއް ބުނާނަން: މޫސަ 12 ގަޑި 25 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ފާރިސް މައުމޫން ފާރިސް މައުމޫން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި 13 ގަޑި 1 މިނެޓް ކުރިން
ވިލާ ގްރޫޕް ތ. އެލާގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި 13 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން
އެޗްވަންއެންވަން އެޗްވަންއެޗްވަން އަށް އިތުރު ހަތް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ 13 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން
އިލްހާމް އަހްމަދު އިންޒާރުދިން ކަމަށް ބުނެ މެމްބަރު އިލްހާމްގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިފި 13 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް އަޅުގަނޑަށް ބިރުދައްކައިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ: ރީކޯ މޫސަ 13 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން comment 9
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ފެށޭ ހަފްތާގައި ސްކޫލުތައް ހުޅުވާ ގޮތަށް އެޑިއުކޭޝަނުން ނިންމައިފި 14 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން comment 7
އުރީދޫ އުރީދޫ ހެޑްކުއާޓާ އެޅުމަށް ހުޅުމާލެ އިން ބިމެއްދީފި 15 ގަޑި 4 މިނެޓް ކުރިން comment 5
މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީން މެމްބަރު ވައްޑޭގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި 15 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދޭނެ މަގުތަކެއް ފެނިއްޖެ: ރައީސް 16 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ރާއްޖެ އިން ފުރި ޖެޓެއް، ހާދިސާއެއް ހިނގައި ނުވަ މީހަކު ޒަހަމުވެއްޖެ 16 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން
DB released.