Sun Online

އެންމެފަސް

ފުލުހުން މާދަމާގެ އެއްވުން ޣައިރު ގާނޫނީ، އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ: ފުލުހުން 1 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
ދިރާގު އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި 452 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ދިރާގުން ނިންމައިފި 3 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް ޑީކޯވި މީހަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ތިނަދޫން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގެންގޮސްފި 3 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން
ހައިކޯޓު ވިސާމަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައިވާ މިންގަނޑަށް ހެކި ނުލިބެނީސް: ވަކީލު 3 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ފާރިސް ބަންދުގައި ހުރުމުން ޖަވާބުދާރީވާން އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީފި 3 ގަޑި 23 މިނެޓް ކުރިން
ބްރޯޑުކާސްޓިން ކޮމިޝަން ފުލުހުންގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި ބާއްވާ މުޒާހަރާތައްް ލައިވްކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ 4 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން comment 2
މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް ފަށާނީ އަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން: މަޖިލިސް 4 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން
ފާރިސް މައުމޫން އެއްބާރުލުން ދޭނީ ގާނޫނީ ހަމަތަކުން ހިންގާ ތަހުގީގަކަށް: ފާރިސް 4 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ފުލުހުން ހަމަނުޖެހުންތައް ރާވާ މީހުންގެ ގޮވާލުމަށް އިޖާބަ ނުދެއްވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ގޮވާލައްވައިފި 7 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ސަލްޓަން ޕާކް ސަލްޓަން ޕާކުން ތާރީޚީ ގަހެއް ނުކަނޑަން، އިތުރު ގަސް އިންދާނަން: މުއިއްޒު 9 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ފުލުހުން ހޯމަ ދުވަހު އެއްވުމެއް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެން: ފުލުހުން 20 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން comment 4
އަބްދުﷲ ޚަލީލް ރައްޔިތުން ކައިރީ އަހަންވީ، ޗައިނާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓުވަން ތާއީދު ނުކުރާނެ: ޚަލީލް 20 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން comment 13
އެކްސިޑެންޓް ލާމު ލިންކް ރޯޑުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، މީހަކު މަރުވެއްޖެ 20 ގަޑި 17 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ސަލްޓަން ޕާކް ވިންޓަރ ސެގްމެންޓާ ނުލައި ސަލްޓަން ޕާކު އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ 21 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން comment 5
މާރާމާރީ ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި 23 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން comment 3
މީޑިއާ ނެޓު ސްޓީލިންގް ޕެރެޑައިޒް ދައްކައިގެން މީޑިއާނެޓަށް ކުރި ބައި މިލިޔަނުގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކައިފި 1 ދުވަސް 17 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ފުލުހުން ތަހުގީގަކަށް ފާރިސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 3
DB released.