Sun Online

އެންމެފަސް

ސިއްހަތު ތަރުކާރީ ކެއުން ހުއްޓާލައިފި ނަމަ ހަށިގަނޑަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟ 2 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ލައިފްސްޓައިލް ދުނިޔެ ވަށާ ބުރު ޖަހާ އެންމެ ހަގު އަންހެނާގެ ރެކޯޑަށް އަފްޣާން އަންހެނަކު ނުކުމެއްޖެ 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު ދެ ކުލައިގެ އަލިމަަސް ޖަހާފައިވާ ކަންފަތުލާ މުދި ރެކޯޑު އަގަކަށް ވިކިއްޖެ 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ކަނޑުއަޑީގެ މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކޮށްލުމަށް އަންޑަވޯޓާ ޑްރޯންއެއް! 2 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ޑްރޯން ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ 'ޑްރޯން ޖަމްޕް' 1،082 ފޫޓު މަތިން! 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ކުޑައަކަސް މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އަތް ދަބަސް! 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިތިކް ރޯޝަން 'ނޯ އެންޓްރީ'ގެ ދެވަނަ ބައިގައި ސަލްމާންގެ ބަދަލުގައި ރިތިކް ރޯޝަން! 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ދަންގަލް' ވެސް 1000 ކުރޯޑްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭ އަސްލު ވެސް ގްރޭންޑްތަ؟ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ލައިފްސްޓައިލް ޖޯންސަން ފުށުން ކެންސަރު ޖެހުނު ކަމަށް ބުނެ 110.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަދަލު ދީފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮލަމް ޑައުން ސިންޑްރޯމް ޖެހުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާއި ބަލި ދެނެގަތުން 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓައިވާން މާމައަށް ދިން 1110 ޑޮލަރުގެ ދަބަސް ބޭނުން ކުރީ ރޯމަސް އުފުލަން 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ލުއި ޚަބަރު 'ޕިންކް ސްޓާ'ގެ ނަންދީފައިވާ އަލިމަސް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު އަގަކަށް ވިކިއްޖެ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮލަމް ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓްވީޓު ކެރެކްޓާ ލިމިޓުގެ ތެރެއަށް ރިޕްލައި ޓެގު ނުހިމެނޭ ގޮތް ހަދައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކޮލަމް ޑައުން ސިންޑްރޯމް : އިތުރުވަމުންދާ މައްސަލައެއް 4 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ސިއްހަތު ނިޔާފުގެ އިރުޝާދު: ފެތުރެމުންދާ ރޯގާއިން ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރާނެ ގޮތް 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 13
DB released.