Sun Online

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް 'ހާފް ގާލްފްރެންޑް' ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި 5 މަސް 23 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން 'ޗާއިވާލާ' ޕާކިސްތާން ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި 5 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ބަނޑުގެ އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ދަރްމެންދުރަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި 5 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ސައިފް ޢަލީ ޚާން ސައިފް އާއި ކަރީނާ ދަރިފުޅުގެ އިންތިޒާރުގައި ކެތްމަދުވެފައި! 5 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ލައިފްސްޓައިލް ދަރިފުޅުގެ ހަންގަނޑު ކުރަކިވޭތަ؟ މިއީވެސް ހައްލެއް 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޚަބަރު އާންމު ތަންތަނުގައި އެނާޖީ ޑްރިންކް އިސްތިހާރެއް ނުކުރެވޭނެ: މުއިއްޒު 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ބޮލީވުޑް ކެޓްރީނާ އާއި ދީޕިކާ އެންމެ ފަހުން އެއް ގަލަކަށް އެރީތަ؟ 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ރައީސް"އަކީ ޚިޔާލީ ވާހަކަ އެއް، އެއްވެސް މީހަކާ ގުޅުމެއް ނެތް! 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސިއްހަތު ކޮލެސްޓްރޯލް ދަށްކުރުމުގައި އަޖައިބު ކުރަނިވި ނަތީޖާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ 7 ކަމެއް 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް 'ބަދްރިނާތުކީ ދުލްހަނިޔާ'ގެ ޝޫޓިންގް ނިންމާލައިފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ކަންގަނާ ރަނައުތު އެވޯޑަކީ އަހަރެން ގަބޫލު ކުރާ އެއްޗެއް ނޫން: ކަންގަނާ 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޝިލްޕާ ޝެޓީގެ ދަރިފުޅު ވިވާން އަށް ހަފުތާބަންދުގައި ނޫނީ ޓީވީ ބެލުން މަނާ! 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ބިއުޓީ ކްރަޔޯލަންގެ ޝޯރޫމެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ލައިފްސްޓައިލް ރީނދޫ: އާދަޔާ ޚިލާފު ސިއްޙީ ފައިދާތަކެއް ލިބިދޭ އެއްޗެއް 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ކުޑަކުދިން ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޑރ. ނިޔާފްގެ މި ވާހަކަތައް އެނގުން މުހިންމު! 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ސިއްހަތު މާމުއާއި ފޮނިތޮއްޓަކީ ނުބައި ކޮލެސްޓްރޯލް ދަށްކުރުމަށް އޮތް ވަރަށް ރަނގަޅު ފަރުވާއެއް 6 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިއްހަތު ފޭރުން ލިބޭ އާދަޔާ ޚިލާފު ސިއްޙީ ފައިދާތައް 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
DB released.