އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް ބަނޑުގެ އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ދަރްމެންދުރަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި 3 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ސައިފް ޢަލީ ޚާން ސައިފް އާއި ކަރީނާ ދަރިފުޅުގެ އިންތިޒާރުގައި ކެތްމަދުވެފައި! 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ލައިފްސްޓައިލް ދަރިފުޅުގެ ހަންގަނޑު ކުރަކިވޭތަ؟ މިއީވެސް ހައްލެއް 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު އާންމު ތަންތަނުގައި އެނާޖީ ޑްރިންކް އިސްތިހާރެއް ނުކުރެވޭނެ: މުއިއްޒު 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ބޮލީވުޑް ކެޓްރީނާ އާއި ދީޕިކާ އެންމެ ފަހުން އެއް ގަލަކަށް އެރީތަ؟ 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ރައީސް"އަކީ ޚިޔާލީ ވާހަކަ އެއް، އެއްވެސް މީހަކާ ގުޅުމެއް ނެތް! 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސިއްހަތު ކޮލެސްޓްރޯލް ދަށްކުރުމުގައި އަޖައިބު ކުރަނިވި ނަތީޖާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ 7 ކަމެއް 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް 'ބަދްރިނާތުކީ ދުލްހަނިޔާ'ގެ ޝޫޓިންގް ނިންމާލައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ކަންގަނާ ރަނައުތު އެވޯޑަކީ އަހަރެން ގަބޫލު ކުރާ އެއްޗެއް ނޫން: ކަންގަނާ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޝިލްޕާ ޝެޓީގެ ދަރިފުޅު ވިވާން އަށް ހަފުތާބަންދުގައި ނޫނީ ޓީވީ ބެލުން މަނާ! 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ބިއުޓީ ކްރަޔޯލަންގެ ޝޯރޫމެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ލައިފްސްޓައިލް ރީނދޫ: އާދަޔާ ޚިލާފު ސިއްޙީ ފައިދާތަކެއް ލިބިދޭ އެއްޗެއް 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ކުޑަކުދިން ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޑރ. ނިޔާފްގެ މި ވާހަކަތައް އެނގުން މުހިންމު! 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ސިއްހަތު މާމުއާއި ފޮނިތޮއްޓަކީ ނުބައި ކޮލެސްޓްރޯލް ދަށްކުރުމަށް އޮތް ވަރަށް ރަނގަޅު ފަރުވާއެއް 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިއްހަތު ފޭރުން ލިބޭ އާދަޔާ ޚިލާފު ސިއްޙީ ފައިދާތައް 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ލައިފްސްޓައިލް މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ގިނައިން ޗޮކްލެޓް ކާނަމަ ދަރިފުޅަށް ފައިދާ ކުރޭ! 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ބަލިވެއިންނަން ބޭނުންވާ އަންހެނުން ކެއުމުގައި ހިމަނަން ތަޖްރިބާކާރުން ލަފާދެއްވާ ކާނާ 5 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
DB released.