Sun Online

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް މަންމޯހަން ސިންގްގެ ބަޔޮޕިކްގައި އަނުޕަމް ޚޭރު! 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ނަވާޒުއްދީން 'މޮމް' އަށް އެއްބަސްވީ ސްރީދޭވީ އާ އެކު މަސައްކަތް ކޮށްލުމަށް! 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ލިޕްސްޓިކް އަންޑާ މައި ބުރްކާ' ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީޚު ހަމަޖައްސައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ހަތަރު ކުދިންގެ މާމަގެ ޒުވާން ކަމުގެ ސިއްރު އެނގެން ބޭނުންތަ؟ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާގެ "ބޮނދު" އެޕިސޯޑު މިހާރު ސަން ޕްލޭއިން ބަލައިލެވޭނެ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ރޯދައާއި ޞިއްޙަތު ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ރޯދައާއި ޞިއްޙަތު ރޯދަމަހުގައި ދުރުހެލިވާންވީ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެސްޓީއޯ އެސްޓީއޯ "ރަމަޟާން ބާޒާރު" ރޯދައިގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި 4 ހަފްތާ 2 ގަޑި ކުރިން
ރޯދައާއި ޞިއްޙަތު ރޯދަމަހު ކަސްރަތުކުރުމާއި ކުޅިވަރުކުޅުން 4 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޝާޚް ރުކް ޚާން އެންމެ ފަހުން ޝާހުއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަތަލާ އިން ލިބިއްޖެ 4 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން
ރޯދައާއި ޞިއްޙަތު ރޯދަ މަސް: ދުންފަތާ ދުރުހެލިވުމަށް ވަރަށް އެކަށޭނަ ދުވަސްވަރެއް 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ހަބޭސް ބޮޑު ބެރު ގުރޫޕުގެ ލަވަތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ސަން ޕްލޭއިން 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ބޮލީވުޑް ފަސް އަހަރަށް ފަހު ޕަރިނީތީ އާއި އަރްޖުން އަނެއްކާ ވެސް އެކުގައި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކުރީގެ ބަތަލާ ގީތާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ދަރިފުޅު ފިލައިފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ރޯދައާއި ޞިއްޙަތު ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑީގައި ގިނައިން ކެއުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ޔޫސޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ސަން ޕްލޭ އަށް 1 މަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 2
ރޯދައާއި ޞިއްޙަތު ހާރުދަމު ކެއުންބުއިން ބަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
DB released.