Sun Online

އެންމެފަސް

ހިންދީ ޑްރާމާ މަރުވުމުގެ އަށް ގަޑިއިރު ކުރިން ރީމާ ވަނީ 'ނާމްކަރަން'ގެ މަންޒަރުތަކެއް ޝޫޓުކޮށްފައި 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސިއްހަތު ތަރުކާރީ ކެއުން ހުއްޓާލައިފި ނަމަ ހަށިގަނޑަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟ 5 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
ލައިފްސްޓައިލް ދުނިޔެ ވަށާ ބުރު ޖަހާ އެންމެ ހަގު އަންހެނާގެ ރެކޯޑަށް އަފްޣާން އަންހެނަކު ނުކުމެއްޖެ 5 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު ދެ ކުލައިގެ އަލިމަަސް ޖަހާފައިވާ ކަންފަތުލާ މުދި ރެކޯޑު އަގަކަށް ވިކިއްޖެ 6 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ކަނޑުއަޑީގެ މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކޮށްލުމަށް އަންޑަވޯޓާ ޑްރޯންއެއް! 6 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ޑްރޯން ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ 'ޑްރޯން ޖަމްޕް' 1،082 ފޫޓު މަތިން! 6 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ކުޑައަކަސް މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އަތް ދަބަސް! 7 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ރިތިކް ރޯޝަން 'ނޯ އެންޓްރީ'ގެ ދެވަނަ ބައިގައި ސަލްމާންގެ ބަދަލުގައި ރިތިކް ރޯޝަން! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ދަންގަލް' ވެސް 1000 ކުރޯޑްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭ އަސްލު ވެސް ގްރޭންޑްތަ؟ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ލައިފްސްޓައިލް ޖޯންސަން ފުށުން ކެންސަރު ޖެހުނު ކަމަށް ބުނެ 110.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަދަލު ދީފި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ކޮލަމް ޑައުން ސިންޑްރޯމް ޖެހުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާއި ބަލި ދެނެގަތުން 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓައިވާން މާމައަށް ދިން 1110 ޑޮލަރުގެ ދަބަސް ބޭނުން ކުރީ ރޯމަސް އުފުލަން 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ލުއި ޚަބަރު 'ޕިންކް ސްޓާ'ގެ ނަންދީފައިވާ އަލިމަސް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު އަގަކަށް ވިކިއްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮލަމް ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓްވީޓު ކެރެކްޓާ ލިމިޓުގެ ތެރެއަށް ރިޕްލައި ޓެގު ނުހިމެނޭ ގޮތް ހަދައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކޮލަމް ޑައުން ސިންޑްރޯމް : އިތުރުވަމުންދާ މައްސަލައެއް 2 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
DB released.