Sun Online

އެންމެފަސް

ސަން ޕްލޭ ނަހުލާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ލޯބީގެ ފިލްމު "ކަލާޔާނުލާ" ސަން ޕްލޭ އަށް 6 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން މިއަދަކީ އޮސްކާ ފިޝިންގާގެ 117 ވަނަ އުފަންދުވަސް! އެކަމަކު އެއީ ކާކު؟ 1 ހަފްތާ 2 ގަޑި ކުރިން
ސިއްހަތު ކުޑަކުދިން ދުވާލަކު އެއް ބިސް ކާނަމަ އިސްކޮޅުންދިގުވޭ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ މި 11 ކަންތައް ރަނގަޅުކޮށްލާ! އިންވެސްޓަރުން ފަސޭހައިން ލިބޭނެ! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އެމެރިކާ ޗޮކްލެޓް ކިރަކީ މުށިކުލައިގެ ގެރިން ލިބޭ އެއްޗެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ހަތް ޕަސެންޓް މީހުން އެއްބަސްވޭ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ސަން ބަދިގެ ލޭގެ ޕްރެޝަރު ހިފަހައްޓައި ކެންސަރުން ދުރުކޮށްދޭ ސްމޫތީ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ސިއްހަތު ތާފަނާ ފެން ލޮނާއެކު ބުއިމުން ކުރާނެ ފައިދާތައް 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ލައިފްސްޓައިލް އުސްފައިވާނުގައި ފަރިކަމާއެކު ހިނގާލާނެ ގޮތުގެ ސިއްރު 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާގެ "ޖާނޫ ޑްރައިވިން ސްކޫލް" އެޕިސޯޑު މިހާރު ސަން ޕްލޭއިން ބަލައިލެވޭނެ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
މުނިފޫހިފިލުވުން 'ކަބީ ހުޝީ ކަބީ ޣަމް'ގެ ޕޫޖާ މިހާރު ކޮބާ؟ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން 'ބާހޫބަލީ 2' ޗައިނާގެ 4000 ސްކްރީނަށް! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ހަސީނާ ޕާކަރް: ޝްރައްދާގެ މުޅިން ތަފާތު ފިލްމެއް! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ސިއްހަތު އަނޯނާ ފަތުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ފައިދާ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ސިއްހަތު ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގައި ތަރުކާރީ ޑައެޓް މަހުގެ ޑައެޓަށް ވުރެ ދެގުނަ ކާމިޔާބު: ދިރާސާ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ނަހުލާގެ އުފެއްދުންތައް ވެސް ސަން ޕްލޭ އަށް، ފިލްމު ޔޫސުފް މިހާރު ބަލައިލެވޭނެ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ސަންޖޭ ދަތު ހުކުމާ ޚިލާފަށް ސަންޖޭ ދަތު ޖަލުން މިނިވަން ކުރީ ކީއްވެތޯ ހައިކޯޓުން ސުވާލުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން މޯދީ އަށް ވެސް އަކްޝޭގެ 'ޓޮއިލެޓް' ކަމުގޮސްފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
DB released.