އެންމެފަސް

ބަނގުލަދޭޝް ބަނގުލަދޭޝްގެ 'ޓްރީ މޭން': 16 އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ދަރިފުޅު އުރާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ 2 ހަފްތާ 23 ގަޑި ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ހަތް މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ބޮލުން 3.7 ލީޓަރުގެ "ފެން" ނަގައިފި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުން އާ ގުނަވަނެއް ހޯދައިފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ކޮލަމް ފުރާވަރު ކުދިންގެ ޞިއްޙަތު (1): އެނގުން މުހިއްމު ކަންތައްތައް 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސިއްހަތު ގޯލްޑެން މިލްކް: ރީނދުލާއި ކިރުގެ ފައިދާތައް އެކުގައި! 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ވިޔަފާރި ޕިއްޒާ ބޯނާ މާފަންނަށް! 4 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޑަންގަލް' އަށް 'ޕީކޭ'ގެ ރެކޯޑު މުގުރާލެވިދާނެތަ؟ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ހާފް ގާލްފްރެންޑް' ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން 'ޗާއިވާލާ' ޕާކިސްތާން ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ބަނޑުގެ އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ދަރްމެންދުރަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ސައިފް ޢަލީ ޚާން ސައިފް އާއި ކަރީނާ ދަރިފުޅުގެ އިންތިޒާރުގައި ކެތްމަދުވެފައި! 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ލައިފްސްޓައިލް ދަރިފުޅުގެ ހަންގަނޑު ކުރަކިވޭތަ؟ މިއީވެސް ހައްލެއް 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު އާންމު ތަންތަނުގައި އެނާޖީ ޑްރިންކް އިސްތިހާރެއް ނުކުރެވޭނެ: މުއިއްޒު 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ބޮލީވުޑް ކެޓްރީނާ އާއި ދީޕިކާ އެންމެ ފަހުން އެއް ގަލަކަށް އެރީތަ؟ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ރައީސް"އަކީ ޚިޔާލީ ވާހަކަ އެއް، އެއްވެސް މީހަކާ ގުޅުމެއް ނެތް! 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސިއްހަތު ކޮލެސްޓްރޯލް ދަށްކުރުމުގައި އަޖައިބު ކުރަނިވި ނަތީޖާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ 7 ކަމެއް 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް 'ބަދްރިނާތުކީ ދުލްހަނިޔާ'ގެ ޝޫޓިންގް ނިންމާލައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.