Sun Online

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް 'ބަދްރީނާތު ކީ ދުލްހަނިޔާ' އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު ނަހުލާގެ "ބޮސް" ޑައިރެކްޓް ކޮށްދިނުމަށް ރިޝްމީއަށް ހުށަހަޅައިފި 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަން މައްސަލަ ކޯޓުގައި އޮއްވައި "ވިޝްކާ" އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ހަތް އަހަރު ފަހުން އަބީޝެކް އާއި އައިޝްވާރްޔާ އެއް ފިލްމަކުން 12 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސަންޖޭ ދަތު ދަރިފުޅު ފިލްމު ކުޅެން ބޭނުންވި ނަމަ ދެ ފައި ބިންދާލީމުސް: ސަންޖޭ ދަތު 12 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަންހެނުންގެ ދުވަހު ކުރި ޓުވީޓާ އެކު ރާމް ގޯޕާލް ވަރްމާ ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓިއްޖެ 12 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު "ވިޝްކާ" ރިލީޒް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރެވެން ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި 12 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އެޑްވަޓޯރިއަލް ޒުމްބާގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ، ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައި! 12 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޕާކިސްތާނުގައި ސޮނާކްޝީގެ 'ނޫރް' ރިލީޒް ކުރާނެ 12 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު "މަލިކާ"އިން ސްކޫލްތަކުގެ ޕީޓީއޭ ތަކަށް އެހީތެރިކަން ދެނީ 12 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު ކާމިޔާބު ޝޯ ތަކެއް ދެއްކުމަށްފަހު "އަމާނާތް" އަތޮޅުތެރެއަށް 12 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ފިލްމީ ދާއިރާ ރަނގަޅު މަސައްކަތަކާގެން އަތުވެއްޖެ ނަމަ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދޭނަން: ނާބެ 12 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ގުރްމީތު އާއި ދެބީނާ ދެ އަންހެން ކުދިން އެޑޮޕްޓު ކުރަނީ 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ކަންގަނާ އަށް ކަރަން ޖޯހަރު ދިން ވަރުގަދަ ރައްދު! 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ދިވެހި ފިލްމު އެންމެ ކަމުދާ ޕޯސްޓަރު ބުނެގެން، "މީ ލޯތްބަކީ" ޕްރިމިއަރ ޝޯ ދެ ޓިކެޓް ހިލޭ! 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ދިވެހި ފިލްމު "މާޔޫސް" ނުފެނިގެން ބެލުންތެރިން މާޔޫސްވާކަށް އަދި ނުވޭ! 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ދިވެހި ފިލްމު "ވިޝްކާ"އާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ބަލައިގެންފި 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.