Sun Online

އެންމެފަސް

މުނިފޫހިފިލުވުން ސޮނާކްޝީ އަދިވެސް ރާއްޖެ އައުމަށް ބޭނުންވެފައި 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 3
ބޮލީވުޑް "ސުލްތާން"ގެ ވިޔަފާރި ދަށަށް ދާން ފަށައިފި 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
ސަނީ ލިއޯން ނުބައިކޮށް ގައުމީ ސަލާމް ކިޔުމުން ސަނީ ލިއޯން ގޮަވައިގެން ޕޮލިހަށް! 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ދީޕިކާގެ އެންގޭޖްމަންޓާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން ރަންވީރު ރުޅިގަދަވެއްޖެ 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ރަޖްނީކާންތުގެ "ކަބާލީ" ބަލަން ސިނަމާތައް ފުނިޖެހި، ފިލްމު ބަލަންދާން މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ! 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ބަނޑުބޮޑުވުމާ އެކު ޕަޕަރާޒީންގެ އުދަނގޫ ބޮޑުވެ، ކަރީނާ އާއި ސައިފް އިންޑިއާ ދޫކޮށް ލަންޑަނަށް!؟ 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 1
ހޮލީވުޑް "ޖުރެސިކް ވޯލްޑް 2"ގެ ޕްރޮޑަކްޝަން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ފަށަނީ 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ރިތިކް އާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ނުދާކަމަށް ސުޒާން ބުނެފި 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 3
ސަލްމާން ޚާން ސަލްމާންގެ ބައްޕަ ބޭނުންވީ އޭނާ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވާން 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ފޭސްބުކްއާ ގުޅުނު ފުރަތަމަ ދުވަހު ކެޓްރީނާއަށް ހަތަރު މިލިއަން ލައިކްސް 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ސަލްމާން ކައިވެނި ކުރާނެ ދުވަސް އޭނާ ބުނެފި 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
ޚަބަރު ހާދަރު: ނޮވެމްބަރު 3ގެ ބަތަލުންގެ ހިތްވަރު ފުރިހަމައަށް ދައްކުވައިދޭ 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
ހާދަރު ދިވެހި ސިފައިންގެ ''ހާދަރު'' ޕްރިމިއާކޮށްފި 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 3
ދިވެހި ފިލްމު ނަހުލާގެ "4426"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި، ތަފާތު އަދި އިންތިހާއަށް ބިރުވެރި! 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ރާއްޖޭގައި ޝޫޓުކުރި ސްޓާވޯޒް ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުގައި ބަރެސްދޫ! 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 4
މުނިފޫހިފިލުވުން ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގެ އެއްވަނަ ތުރުކީގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް، ގިނަ އެވޯޑް ގެންދިޔައީ ރަޝިއާ އިން! 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން "އަސްލު ސުލްތާން" ކަމަށް ބުނާ މީހަކު ސަލްމާން ގޮވައިގެން ކޯޓަށް! 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 1
DB released.