އެންމެފަސް

މުނިފޫހިފިލުވުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުރުފިލްމު ފެސްޓިވަލް މިއަހަރު ކެންސަލް ކޮށްފި 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ރިލީޒް ކުރިތާ ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި "ބްލެކް އޮޕްސް 3" 550 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިފި 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން "ޓްވައިލައިޓް"ގެ މުޞައްނިފު ސްޓެފެނީ މޭޔަރ ޓީވީ ޝޯއެއް އުފައްދަނީ 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ފައިންޑިން ޑޯރީގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލަރ ރިލީޒްކޮށްފި 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ދިލްވާލޭގެ ޝޫޓިންގައި އުޅުނުއިރު ދަރިންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓީ އަޖޭ: ކާޖޮލް 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ސަނަމް އާއި މީރާ ރާއްޖޭގައި ކުޅުނު ވީޑިއޯ ލަވަ ރިލީޒް ކޮށްފި 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 7
މުނިފޫހިފިލުވުން "ހޮޓެލް ޓްރާންސިލްވޭނިއާ 2"އަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ބީޓްލްސްގެ ޖޯން ލެނަންގެ ގިޓާ 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން "ދަ ލިޓްލް މާމެއިޑް"ގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމެއް، "އޭރިއަލް"ގެ ބައި ކްލޯއީ މޮރޭޓްޒަށް 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން މަޝްހޫރު ޓީވީީ ސޯޕް އޮޕެރާ "ޑޭސް އޮފް އަވަރ ލައިވްސް" ދައްކަމުން އަންނަތާ 50 އަހަރު ފުރިއްޖެ 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން
އިންޑިއާ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ މައްޗަށް ޝާހްރުކް ޚާން ކުރި ހޯދައިފި!؟ 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 3
ފިލްމީ ދާއިރާ ދިވެހި ފިލްމު "އަހުޝަމް" ޕްރިމިއާކޮށްފި 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 6
މުނިފޫހިފިލުވުން ޕްރޭމް ރަތަން ދަން ޕާޔޯ: ފިލްމީ ކެރިއަރުގައި ސޯނަމް ކުޅުނު އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު! 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ނެޓްފްލިކްސް އިން ބޮލީވުޑް ޕްރޮގްރާމް ތަައްޔާރުކުރަނީ 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން ގިނަ ޗާޓުތަކެއް މުގުރާލުމަށްފަހު އެޑެލްގެ "ހެލޯ" ޕޮޕް އިންޑަސްޓްރީ އަށް އަތްގަދަ ކޮށްފި 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އަހަރުގެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދި އަންހެން މިއުޒީޝަނުގެ މަގާމު ކޭޓީ ޕެރީއަށް 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އެކްޓިވިޝަން އިން ކެންޑީ ކްރަޝް ގޭމް ކުންފުނި 5.9 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަނެފި 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 1
DB released.