Sun Online

އެންމެފަސް

ފިލްމީ ތަރި ނިއުމާ ފާއިތުވި 23 އަހަރަކީ ފަސޭހަ ދުވަސްތަކެއް ނޫން: ނިއުމާ 10 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ބޮލީވުޑް މިފަހަރު "ކިންގް" އަކީ ރަންވީރު ސިންގް! 10 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފިލްމީ ތަރި ނިއުމާ ނިއުމާގެ "ސެލެބްރޭޓިން 20" އަލްބަމް ނެރެފި 10 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފިލްމީ ތަރި ނިއުމާ އަންނަ އަހަރު ނިއުމާގެ ފިލްމެއް ފެންނާނެ ކަން އިއުލާނުކޮށް ފިލްމީ ދާއިރާއިން ރިޓަޔާވެއްޖެ 10 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ޝާހިދު ކަޕޫރު 'ޕަދްމާވަތީ' އާމެދު މުޅި އިންޑިއާ ފަޚުރުވެރިވާނެ: ޝާހިދު 10 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޝާހްރުކްހާންއާ އެކީ މަސައްކަތް ކޮށްލަން ބޭނުން: ރާޖުކުމާރު ހިރާނީ 10 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް 'ކެދާނަތު' ރިލީޒް ނުވަނީސް އެހެން ފިލްމެއް ނުކުޅޭނަން: ސާރާ 10 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދީޕިކާ އަދި ކެޓްރީނާ އެއް ފިލްމަކުން ފެންނަނީ! 10 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ ތައުރީފް ފިލްމް "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" އަށް! 10 މަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސޯނަމް އާއި ކަރީނާ އާދެމެދު މައްސަލައެއް ނުޖެހޭ! 10 މަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖުޅްވާ2! 10 މަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް މިހާރުގެ 'ޑްރީމް ގާލް' އަކީ ދީޕިކާ: ހެމާ މާލިނީ 10 މަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން އިރާނުން އޮސްކާއަށް މިއަހަރު ފޮނުވީ އަންހެނަކު ޑައިރެކްޓު ކޮށްފައިވާ ފިލްމެއް 10 މަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް މަޝްހޫރުވުމުން ޒާތީ ދިރިއުޅުމަށް ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވޭ: ދީޕިކާ 10 މަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް 'ދަ ގާލް އޮން ދަ ޓްރެއިން' ގެ ހިންދީ ރީމޭކް ގައި ޖެކަލީން 10 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ"އަކީ ހަގީގީ ވާހަކަ އަކަށް އުފައްދާ ފިލްމެއް! 10 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކަރަންގެ އާ ފިލްމުގައި ޕަރިނިތީ! 10 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.