Sun Online

އެންމެފަސް

މުނިފޫހިފިލުވުން ޕަންކިތު އާއި ޕްރާޗީގެ 17 އަހަރުވީ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް! 10 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޖައްގާ ޖާސޫސް' އިން ގޯވިންދާގެ ބައި އުނިކުރުމުން އޭނާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ 10 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ފިލްމީ ދާއިރާ ތަފާތު މޮޅު ފިލްމެއް ބަލާލަން ބޭނުންނަމަ މިވެސް ވަރަށް ސަޅި ފިލްމެއް! 10 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން ދިވެހި ފިލްމު 'ބޮސް' ގެ ޓީޒާ ޕޯސްޓަރު އިފްތިތާހުކޮށްފި 10 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު 4426 ''ބޮސް''ގެ ބައެއް ލަވަތަކާ އެކު 4426 ބަލައިލުމުގެ ފަހު ފުރުސަތު މިރޭ! 10 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޝާހުގެ ފަރާތުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ސަލްމާނަށް ކާރެއް! 10 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ނަހުލާގެ ކާމިޔާބު ލޯބީގެ ފިލްމު "ލޯބިނުވެވުނުނަމަ" ސަން ޕްލޭ އަށް 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ގަނޭޝް އާޗާރިޔާ: ދޮޅު އަހަރުން 85 ކިލޯ ލުއިކޮށްލި ގޮތުގެ ވާހަކަ 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އެމެރިކާ ޕޮކަހަންޓާސްގެ "ކަލާސް އޮފް ދަ ވިންޑް" އިން ލިބެނީ ކޮން މެސެޖެއް؟ 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް ސެލީނާގެ ބައްޕަ މަރުވެއްޖެ 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޑެޑީ' ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ހިންދީ ޑްރާމާ ކުޝާލް ކައިވެންޏާ ދިމާލަށް؟ 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަންކިތާގެ ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމު ކަންގަނާ އާއެކު! 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޓިއުބްލައިޓް'ގެ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުންނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭން ހުށަހަޅަނީ 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފިލްމީ ދާއިރާ 4426ގެ ޚާއްސަ ޝޯއިން "ބޮސް" އެނގޭނެ! 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ޓިިއުބްލައިޓުގައި ހިމެނޭ ރޭޑިއޯ ލަވައިގެ އަރަބި ވާޝަން މާ ހިތްގައިމު! 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
މުނިފޫހިފިލުވުން ނޯޓީ 40ގެ ދެވަނަ ޓީޒާ: މަންޒަރު ތަންކޮޅެއް ތަފާތު! 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
DB released 01.