އެންމެފަސް

ޝާޚް ރުކް ޚާން ޕާކިސްތާނު ފަންނާނުންނާ އެކު މަސައްކަތް ނުކުރަން ޝާހު އެއްބަސްވެއްޖެ 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ދިލިޕް ކުމާރުގެ 94 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ހޮސްޕިޓަލުގައި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ޝިލްޕާ ޝެޓީގެ ދަރިފުޅު ވިވާން އަށް ހަފުތާބަންދުގައި ނޫނީ ޓީވީ ބެލުން މަނާ! 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އާލިއާ ބަޓް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އާއިލާއާ އެކު އާލިއާ ބަޓް ރާއްޖެއަށް! 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސްޓާ ވޯސް ބޯއިކޮޓް ކުރަން ޓްރަމްޕަށް ތާއިދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ގޮވާލައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މިސްކު މިއަހަރުގެ ފަހު އެޑިޝަންއާއެކު މިސްކުގެ އަމާޒު ފަތުރުވެރިންނަށް! 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް އާމިރް ޚާންގެ "ތާރޭ ޒަމީން ޕަރު" ބެލުމަށް ސަފީރު އަކިލޭޝްގެ ހާއްސަ ދައުވަތެއް! 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން ޕްރިތީގެ ފިރިހެން ކޮއްކޮއަކު ބޮލަށް ބަޑި ޖަހައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް އިނގިރޭސިބަސް ނޭނގޭތީ އެތައް ބަޔަކު މަލާމާތް ކުރި ކަންގަނާ މިއަދު އެންމެ އުހުގައި! 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ސަލްމާނާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމާ ބެހޭގޮތުން ލޫލިއާ ވާހަކަދައްކައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް އުފަލުން ފޮޅިފައި ހުރެ ކެޓްރީނާ ރާއްޖެ އަށް "ބައި ބައި" ކިޔައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ރަންބީރު "ފިރިހެންވަންތަ" ރޯލު ކުޅެން ވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ސަންޖޭ އޭނާއަށް މަލާމަތް ކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އާމިރު ޚާން 'ޑަންގާލް' އަށް އާމިރުގެ ހަށިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލުން އެންމެން ހައިރާންކޮށްލައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޖުޅްވާ 2' ގައި ކަރިސްމާ އަދި ސަލްމާންގެ ޚާއްސަ ފެނިލުމެއް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް އާމިރު ހުރީ ސަލްމާން އަށް 'ޑަންގާލް' ދައްކަން ކެތްމަދުވެފައި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ސުނިލް ޝެޓީގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ވެސް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފު ވަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޝްރާއާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 16
DB released.