Sun Online

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް އާލިއާގެ "ރާޒީ" އަށް ވެސް އެއް ބިލިޔަން ރުޕީސް! 3 ހަފްތާ 4 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 20 އަހަރަށްފަހު އަރްޖުން އާއި މެހެރް ވަކިވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 4 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ ބަތަލު ކިޓް އާއި ރޯޒްގެ ކައިވެނި އަންނަ ޖޫންގައި 3 ހަފްތާ 24 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް އީދުގައި ރޭސް 3 ޕާކިސްތާނުގައި ރިލީޒް ނުކުރޭ 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ވޯލްޑް ކަޕް ވިލް ސްމިތްގެ ވޯލްޑްކަޕް ލަވަ ކަމަކު ނުދިޔަ! 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހޮލީވުޑް މޯގަން ފްރީމަންއަށް ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތު ކޮށްފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ނިކީ މިނާޖްއާއި އެމިނަމް ގުޅިއްޖެ؟ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ކާލާ"ގެ ބަޠަލާއަކަށް ހުމާ ގުރައިޝީ 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އާލިއާ ބަޓް އާލިއާ ބަޓް ފިލްމު ކުޅެދޭ އަގުތައް ބޮޑު ކުރަނީ؟ 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ސިއްހީ ހާލު ދަށްކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ޖެޓް ލީ ރައްދު ދީފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ތައްބޫ ވެސް ބާރަތުގެ ކާސްޓާ ގުޅިއްޖެ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މީޑިއާ ނެޓު އޯޕަން މައިޓީވީ: ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެންވެސް މީޑިއާނެޓްގެ ޗެނަލްތައް ބަލައިލެވޭނެ! 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސާކް 4426 އަދި ހައްދު ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ހޮލީވުޑް ދަ ވޮއިސްގެ އެއްވަނަ ބްރެންއަށް 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ހޮލީވުޑް ވޯލްޑްކަޕް އޮފިޝަލް ލަވަގައި މިފަހަރު ވިލް ސްމިތް؟ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ސަންޖޫ"އަށް އާމިރު ނޫނެކޭ ބުނީ ކީއްވެ؟ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ނެޓްފްލިކްސް އޮބާމާގެ ދެކަނބަލުން ނެޓްފްލިކްސް އާއެކު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައްވައިފި 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.