Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް ފަސް އަހަރަށް ފަހު ޕަރިނީތީ އާއި އަރްޖުން އަނެއްކާ ވެސް އެކުގައި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކުރީގެ ބަތަލާ ގީތާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ދަރިފުޅު ފިލައިފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި ސަން ސިޔާމް އިރުފުށީގެ ޓޫރިޒަމް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ޔޫސޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ސަން ޕްލޭ އަށް 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ފިނިއަށި ސަން ޕްލޭއަށް ''ފިނި ވީޑިއޯ'' ފޮނުވައިގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު! 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ޔޫސޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ސަން ޓީވީން މިރޭ ދައްކަން ފަށާނެ 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ހޮލީވުޑް ދަ ނިއު މިއުޓަންޓްސް: އެކްސް-މެންގެ ބިރުވެރި ފިލްމެއް؟! 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ކޮކާ ކޯލާ ކޮކާ-ކޯލާގެ ފުރަތަމަ ދިވެހި އިސްތިހާރާއެކު ޝަލަބީ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް! 4 ހަފްތާ 8 ގަޑި ކުރިން comment 8
ބިޕާޝާ ބާސޫ ކުއްޖަކު ހޯދާކަށް އަދި ނުވިސްނަން: ބިޕާޝާ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް އެސިޑު ހަމަލާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ލަލީތާގެ ކައިވެނީގެ ހަދިޔާ އަށް ވިވެކް ދިނީ ގެއެއް! 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ސެލީނާ އަށް މިފަހަރު ވެސް ލިބެނީ އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން "ޓޮޕް ގަން"ގެ ދެވަނަ ފިލްމެއް ކުޅޭ ކަމަށް ޓޮމް ކުރޫޒް އެއްބަސްވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް ވޮއިސް އޮފް އެމްއެންޑީއެފްގެ މަގާމު ރާޒިގަށް 1 މަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 2
މުނިފޫހިފިލުވުން "ނާނިއާ"ގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމާއެކު އާ ތިން ފިލްމެއް އުފައްދަނީ 1 މަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު އެލްވިސް ޕްރެސްލީގެ ޖެޓެއް އަޅާނުލާ އޮންނަތާ 30 އަހަރުފަހުން ނީލަމުގައި ވިއްކާލަނީ 1 މަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޚަބަރު ކުރީގެ "ޖޭމްސް ބޮންޑް" މަރުވެއްޖެ 1 މަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ރަންބީރު ކަޕޫރު ރަންބީރު ނުހިމަނައި ވެސް ކިޝޯރު ކުމާރުގެ ބަޔޮޕިކް ކުރިއަށް ގެންދާނެ 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
DB released.