Sun Online

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ކާޖޮލް އަދި ރާނީ އެއް ފޮޓޯ އަކުން! 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ކަރީނާ ކަޕޫރު ކަރީނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު 10 ގަޑިއިރު ޖިމްގައި ހޭދަކުރޭ؟ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ބޮލީވުޑް 'ހެޕީ ބާގް ޖާއެގީ ރިޓާންސް' ގައި ސޮނާކްޝީ އަދި ޑަޔާނާ އެކުގައި! 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މިއުޒިކް ''ރީތިކަން'' އިއްވާލުމަށްފަހު މޫޝަން މިފަހަރު މިއުޅެނީ ކޮންކަމަކާ؟ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް ސޯހާ އާއި ކުނާލް އަށް ލިބުނު ދަރިފުޅަށް ނަން ކިޔައިފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު ބޮސް "ބޮސް"ގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް ދާއިރު މިހާރު ވެސް ހަތަރު ޝޯ ފުލް! 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން ރާޅުގަނޑު ބޮޑުބެރު ގްރޫޕަށް މިސްރުގެ ލޯތްބާއި ތައުރީފު! 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
މުނިފޫހިފިލުވުން ސެލީނާ ވިހައިފި، އެއް ކުއްޖަކު ވަނީ މަރުވެފައި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކަރަން ޖޯހަރުގެ އާ ފިލްމުގައި ރަންބީރު! 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ދިވެހި ފިލްމު ބޮސް ''ބޮސް''ގެ ހިތްގައިމު ލަވަތައް ''ސަން ޕްލޭ''އިން މިހާރު ބަލާލެވޭނެ! 3 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ތަނޫ ވެޑްސް މަނޫ 3"ގެ މަސައްކަތެއް ނުކުރަން: ޑައިރެކްޓަރު 3 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ސޯހާ އާއި ކުނާލް އަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ 3 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް އާލިޔާ ބަޓްގެ ތައުރީފު ޖެކްލީން ފެނާންޑޭޒަށް! 3 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
ރިތިކް ރޯޝަން "ކްރިޝް 4"ގައި ރިތިކް ފެންނާނީ ދެ ރޯލަކުން 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް "ރޭސް 3" އަށް ސިދާރްތު ނޫނެކޭ ބުނީ ކީއްވެ؟ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު ނޭދެން ވަކިވާކަށް ''ނޭދެން ވަކިވާކަށް'' ޕްރިމިއަރކޮށްފި، ބެލުންތެރީން ބުނަނީ ''ރަނގަޅު'' ކަމަށް! 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުސާރަ ބޮޑު ޓީވީ އެކްޓަރުންގެ ލިސްޓުގައި ޕްރިޔަންކާ! 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
DB released.