Sun Online

އެންމެފަސް

ޚަބަރު ޓްރަމްޕު ދެކެ އަންނަ ރުޅި ބަދަލުކޮށްލި މަޖާ "ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް" ! 4 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން 'ސަ ރެ ގަ މަ ޕާ' އިން ވިދާލި ޒައިން އަލީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ 4 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިން އަކްޝޭގެ 'ޓޮެއިލެޓް' ވެސް ލީކު ކޮށްލައިފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އަނުޝްކާ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިވީ ކަރީނާގެ 'ގީތު' ކެރެކްޓަރުގެ ސަބަބުން! 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން މާވެލްސް ދަ ޑިފެންޑާޒް: ކުޑަ ސްކްރީނުގައި 'އެވެންޖާޒް' 1 މަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޖަސްޓިން ބީބާ ޗައިނާގައި ޖަސްޓިން ބީބާ ޝޯ ދިނުން މަނާކޮށްފި 1 މަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ސަނީ ލިއޯން ސަނީ ލިއޯނީ އަންހެން ކުއްޖަކު އެޑޮޕްޓުކޮށްފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޕީޕްލީ ލައިވް'ގެ އެކްޓަރު ކެންސަރު ބަލީގައި، އެހީތެރިކަމަށް އެދި ސަލާން ޖަހަނީ! 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަންގަނާ ރަނައުތު ކަނޑިއަކުން ޖެހި ކަންގަނާއަށް އަނިޔާވެއްޖެ 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ނޯޓީ 40 "ނޯޓީ 40"ގެ ފޮނި ތަޖްރިބާއަށް ފަހު ''އަންމު''ގެ ވިސްނުން ބޮޑު ބަދަލަކަށް! 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ލިންކިން ޕާކް "ލިންކިން ޕާކް"ގެ ލީޑް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޗެސްޓާ ބެނިންގްޓަން މަރުވެއްޖެ 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު ޕަވެލް ޕޮލާންސްކީގެ ދެފައިގެ ސްނެޕް: އިންޓަނެޓް ކަންބޮޑުވުމުގެ ތެރެއަށް 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ނުޒޫއަށް "ނޯޓީ 40"އިން ކުރެވުނީ މުޅިން އާ ތަޖްރިބާތަކެއް! 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ބިދީޝާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ފިރިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
އައިފާ އެވޯޑު އައިފާ އެވޯޑުގައި ދަންގަލް ބައިވެރިކޮށްފައެއް ނުވޭ! 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޖައްގާ ޖާސޫސްގެ އެކްޓަރު ބިދީޝާ މަރުވެއްޖެ 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން ރީތީ ހަމަ އެކަނި ދޮން މީހުންތަ؟ 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 8
DB released.