އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް އޭޕްރީލް މަހު 'ބޭގަމް ޖާން' ސްކްރީންތަކަށް އަންނަނީ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ސޮނާކްޝީ ހިކުނީ ކިހިނެއް؟ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް 'ސަރްކާރް 3' ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ރަންވީރު އަދި އާލިއާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއް ފިލްމަކުން! 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ޝާހިދު ކަޕޫރު ޝާހިދާއި މީރާގެ ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޝާހިދު ކަޕޫރު ޕަދްމާވަތީގެ ޝޫޓިން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ: ޝާހިދު 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް މަލައިކާ އަރޯރާ ފިލްމަކުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް! 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސަލްމާންގެ 'ޓިއުބްލައިޓް'ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ސޮނާކްޝީ ރާއްޖޭގައި! 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ލައިފްސްޓައިލް އައިލައިނަރ އެޅުމުގައި ވިސްނުން ބަހައްޓަންވީ ބައެއް ކަންކަން 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ތި ހޯދާ "މަލިކާ" އަކީ މިއީ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޝާޚް ރުކް ޚާން ޕާކިސްތާނުގައި 'ރައީސް' ދެއްކުން މަނާކޮށްފި 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޖުޅްވާ 2'ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
އާމިރު ޚާން އަހަންނަކީ ބޮކްސް އޮފީހުގެ ރަސްގެފާނެއް ނޫން: އާމިރު ޚާން 3 ހަފްތާ 12 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ދަންގަލް'ގެ ކާމިޔާބީ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި 3 ހަފްތާ 12 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ބޭގަމް ޖާން'އާ އެކު އާޝާ ބޯސްލޭ އެނބުރި އަންނަނީ 3 ހަފްތާ 12 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން "މަލިކާ"ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
DB released.