Sun Online

އެންމެފަސް

މުނިފޫހިފިލުވުން "އަ ކުއައިޓް ޕްލޭސް": ތަފާތު މޮޅު ތްރިލާއެއް 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ޔޫރަޕްގެ ޓޮޕް މޮޑެލް އިސްކްރާ ރާއްޖޭގައި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު "ދަ މެގް": ޖޭސަން ސްޓެތަމްގެ އެކްޝަން، މިފަހަރު ބޮޑު މިޔަރަކާ ދެކޮޅަށް 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
އާލިއާ ބަޓް ރާޒީ ޓްރެއިލާ: އާލިއާ އަށް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ތައުރީފު! 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ބޭނުމީ ތައިމުރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއަކަށް ވާން: ކަރީނާ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2"ގެ އަންހެން ދެ ކާސްޓް އިއުލާންކޮށްފި 2 ހަފްތާ 14 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 2 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން
ސައުދީ އަރަބިއާ ކާންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ސައުދީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިވެރިވަނީ 2 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ނިވައިރޯޅިގެ ކާސްޓުން އިއުލާން ކޮށްފި 2 ހަފްތާ 16 ގަޑި ކުރިން comment 2
މުނިފޫހިފިލުވުން ޔޫޓިއުބުގައި ދެސްޕަސީތޯ އާއި ވީވޯގެ އެހެން ލަވަތަކެއް ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް ހެކްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 17 ގަޑި ކުރިން comment 3
މިއުޒިކް ރިއްފަތުގެ އާ ލަވައެއް ނެރެފި 2 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން comment 3
ބޮލީވުޑް ސޯޅަ އަހަރަށްފަހު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީއާއެކު ޝާހުރުކް މަސައްކަތް ކުރަނީ؟ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ސްޓުޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2"ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ރަންވީރު ސިންގ ދާދާސާހެބް ފާލްކޭ އެވޯޑު ރަންވީރަށް! 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ރާޒީގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް މީރާ ދެވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ އިނީތަ؟ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޝްވެކް ސިނަމާ ރެމްޕޭޖް ވެސް މި ހަފްތާ ބަންދުގައި ޝްވެކަށް 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.